ploigisi h3

bottom neo

 

   Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ

  AgDimitrios  Ζητᾶς μέ πάθος καί μανία τόν ἔπαινο, τήνἀναγνώρισι καί τή δόξα τῶν ἀνθρώπων. Ἐκτόςἀπό τόν Θεό, τόν πάντων Ποιητή, κανείς ἄλλοςδέν εἶναι ἄξιος ἐπαίνου καί δόξης. «Μή καυχάσθω ὁ φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ,καί μή καυχάσθω ὁ δυνατός ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καί μή καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ, ἀλλ΄ἐν τούτῳκαυχάσθω ὁ καυχώμενος, συνιεῖν καί γινώσκειν τόν Κύριον καί ποιεῖν κρῖμακαί δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς» (Α΄ Βασιλ. 2. 10).

Σέ καμμιά περίστασι νά μήν αὐτοεπαινῆσαι, ἀλλά καί νά μή ζητᾶς τόν ἔπαινο τῶν ἄλλων. Οὔτε νά ζηλεύῃς ἐκεῖνους πού ἐπαινοῦνται ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἀληθινά συνετός εἶναι ἐκεῖνος πού ἐπαινεῖται ἀπό τόν Θεό καί δοξάζεται ἀπό τόν Θεό. «Ὁ καυχώμενος, Κυρίῳ καυχάσθω» (Α΄ Κορ. 1. 31).Μήν ἀναπαύεσαι στούς ἐπαίνους τῶν ἀνθρώπων. Στόν Θεό ἀναζήτησε τήνἀληθινή ἀνάπαυσι. Ὅλα τά ἀνθρώπινα εἶναι πρόσκαιρα καί μεταβλητά. Ὅλα τά θεῖα εἶναι αἰώνια καί ἀμετάβλητα. Φρόντιζε γιά τή δόξα μόνο τοῦ Θεοῦ,καί ὁ Θεός θά σέ δοξάσει. Ἄν φροντίζῃς γιά τή δική σου δόξα, ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ θά σ΄ἐγκαταλείψει. «Μή ἡμῖν, Κύριε, μή ἡμῖν, ἀλλ΄ ἤ τῷ ὀνόματί σου δόςδόξαν» (Ψαλμ. 113. 9). «Οἱ μακαρίζοντες ὑμᾶς πλανῶσιν ὑμᾶς καί τόν τρίβον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσι» (Ἡσ. 3. 12). Διότι ἀπό τούς ἐπαίνους γεννᾶται ἡ φιλαυτία· ἀπό τήφιλαυτία ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ οἴησης· κι ἀπ’ αὐτές ἡ πλήρης ἀπό τόν Θεό
ἀποξένωσις. Καυχήθηκε ὁ Δαβίδ γιά τά πλήθη τοῦ λαοῦ του, καί τόν εἶδε ν΄ἀφανίζεται ἀπό τό φοβερό θανατικό.
Καυχήθηκε ὁἘζεκίας γιά τά πλούτητου, κι ἔχασε ὅλους τούς θησαυρούς του. Καυχήθηκε ὁ Ναβουχοδονόσορ γιάτή Βαβυλώνα του, κι ἔχασε τά λογικά του. Καλύτερα νά μήν κάνῃς τίποτεἀξιόλογο καί νά εἶσαι γι΄ αὐτό ταπεινός, παρά νά καυχᾶσαι γιά τίς ὅποιεςἐπιτυχίες σου. Ὁ Φαρισαῖος ἔκανε καλά ἔργα, ἀλλά ὅταν καυχήθηκε γι΄ αὐτά καταστράφηκε. Ὁ τελώνης δέν ἔκανε τίποτε καλό, σώθηκε ὅμως μέ
τήνταπείνωσί του. Διότι ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, «κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τόνοἶκον αὐτοῦ ἤ γάρ ἐκεῖνος» (Λουκ. 18. 14).
Μή φανερώνῃς τά ἔργα σου, γιά νά μή λάβῃς ἐδῶ στή γῆ τόν μισθό σου ἀπό τούς ἀνθρώπους πού θά σ’ ἐπαινέσουν. Ἀπόκρυψέ τα μέ τή σιωπή καί ἄφησε νά τά γνωρίζῃ μόνον ὁ Θεός, πού θά σέ ἀμείψει στόνοὐρανό. Ἐάν ἐσύ σιωπᾶςγιά τόν ἑαυτό σου, ὁ Θεός θά φωνάξει γιά σένα. Ἀπό τόν Θεό θά γνωρίσουνκαί οἱἄνθρωποι τά καλά σου ἔργα καί θά σέ ἐπαινέσουν. «Ἐγκωμιαζέτω σε ὁ πέλας καί μή τό σόν στόμα» (Παροιμ. 27. 1).
Κοίτα παραλογισμός: Τά ἀναρίθμητα κακά ἔργα σου δέν θέλεις σέ κανένα νάτά κοινοποιήσῃς. Κι ἕνα μικρό καλό σ΄ὅλους τό λές, γιά νά θρέψῃς μέ τούςἐπαίνους πού θ΄ἀκούσεις τή ματαιοδοξία σου. Δέν σοῦ εἶναι ἀρκετό πού τόκαλό αὐτό ἔργο εἶναι γνωστό καί  εὐπρόσδεκτο στόν Θεό; Ἄλλοι ἔκανανπλῆθος ἀγαθοεργιῶν: Σκόρπισαν τήν περιουσία τους στούς φτωχούς, φώτισαν τόν κόσμο, ἔσωσαν πολλές ψυχές. Καί ὅμως δέν καυχήθηκαν γιά ὅλ΄αὐτά. Κι ἐσύ πού δέν ἔκανες κάτι σπουδαῖο, κομπάζεις ἀσυλλόγιστα μέ τό τίποτα;
«Λέγεις ὅτι πλούσιός εἰμι καί πεπλούτηκα καί οὐδενός χρείαν ἔχω καί οὐκοἶδας ὅτι σύ εἶ ὁ ταλαίπωρος καί ἐλεεινός καί πτωχός καί τυφλός καί γυμνός»(Ἀποκ. 3. 17). Διότι δέν ἔχεις τίποτε δικό σου.
Ὅλα εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, καί ὑλικός πλοῦτος καί τά πνευματικά χαρίσματα. «Ὡς ἀκάθαρτοι πάντες ἡμεῖς,ὡς ράκος ἀποκαθημένη πᾶσα ἡ δικαιοσύνη ἡμῶν» (Ἡσ. 64. 6). Γι΄ αὐτό καί ὁ Κύριος μᾶς παραγγέλλει: «Ὅταν ποιήσητε πάντα τά διαταχθέντα ὑμῖν λέγετε ὅτι δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμέν, ὅτι ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν»  Λουκ. 17.10).
Γιατί ζητᾶς νά σ΄ἐπαινέσουν οἱἄλλοι γιά ἕνα καλό σου ἔργο; Τό καλό παραμένει πάντα καλό ἔστω κι ἄν κανείς δέν τό ἐπαινῇ. Τό κακό παραμένει κακό ἔστω κι ἄν κανείς δέν τό κατηγορῇ. Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σέ ἐπαινοῦν,τίποτε δέν θ΄ἀποκτήσεις. Ἄν κανείς δέν σέ ἐπαινέσῃ, τίποτε δέν θά στερηθεῖς.Δέν κάνεις τό καλό γιά τους ἀνθρώπους, μά γιά τόν Θεό. Σοῦ ἀρκεῖ λοιπόντοῦ Θεοῦ ἡ ἀμοιβή.
Ὅταν εἶσαι εὐτυχισμένος καί τιμημένος ἀπό τούς ἀνθρώπους, μήν ἐνθουσιάζεσαι. Καί ὅταν εἶσαι δυστυχισμένος καί περιφρονημένος, μήν ἀπελπίζεσαι. Καί στήν πρώτη καί στή δεύτερη περίστασι δεῖξε μετριοπάθεια καί σύνεσι. Γιατί στήν παροῦσα ζωή ὅλα εἶναι μεταβλητά. Γιά ὅλα λοιπόν νά δοξάζῃς τόν Θεό καί ὅλα νά τά ἀποδέχεσαι ὡς προερχόμενα ἀπ΄ Αὐτόν καί τό ἅγιο θέλημα Του.


Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»

Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

footer
  • Πέμπτη
    17 Οκτωβρίου

    Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου του εν Κρίσει, Ιλαρίας μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ