ploigisi h3

bottom neo

Agioi AnargiroiΟἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ Ρωμαῖοι γιορτάζουν τὴν 1η Ἰουλίου κάθε ἔτους. Ἔζησαν καὶ ἔδρασαν κατὰ τὸν 3ο αἰώνα. Γεννήθηκαν στὴ Ρώμη καὶ ἦταν ἀδέλφια. Ἔχοντας τὶς ἴδιες κλίσεις καὶ ἱκανότητες, σπούδασαν τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη. Τοὺς συνέδεε πολὺ ὄχι μόνο τὸ ὅτι ἦταν ἀδέλφια καὶ ἰατροί, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι εἶχαν γαλουχηθεῖ μὲ τὰ νάματα τῆς Χριστιανικῆς πίστεως. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τοὺς ὤθησε στὴν ἀπόφαση νὰ ἀσκήσουν τὸ ἰατρικὸ λειτούργημα ὄχι ὡς ἐπάγγελμα ἀλλὰ ὡς διακόνημα καὶ ἄγαπη πρὸς τοὺς κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένους (Μάτθ. 11, 28), οἱ ὅποιοι -ὅπως καὶ τώρα- ἀφθονοῦσαν στὴ ρωμαϊκὴ κοινωνία. Μετήρχοντο λοιπὸν τὴν ἰατρικὴν τέχνην, ἀνθρώποις καὶ κτήνεσι τὰς ἰάσεις παρέχοντες (Σὺ-ναξάρι 1ης Ἰουλίου), ἀσκοῦσαν δηλαδὴ τὸ λειτούργημα τοῦ ἰατροῦ, θεραπεύοντας ἀνθρώπους καὶ ἄρρωστα ζῶα. Ὡς ἀμοιβὴ ζητοῦσαν τὴν ὁμολογία καὶ τὴν πίστη στὸ Χριστὸ ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ποῦ θεραπεύονταν. Κατὰ τὴ διακονία τοὺς αὐτὴ ἔδειχναν ἰδιαίτερη προτίμηση πρὸς τοὺς φτωχοὺς παρὰ πρὸς τοὺς πλουσίους. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικὸ ὅτι ἂν κάποιος εὔπορος, ἀπὸ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴ θεραπεία του, ἐπέμενε νὰ δώσει χρήματα ὡς ἀμοιβή, οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροί του ἔλεγαν, «δὸς τὴν στὸν τάδε φτωχό, ποῦ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ φάρμακα καὶ καλὸ φαγητό».. Ὁ Θεός, ἐπιβραβεύοντας τὴν ἀφιλοχρηματία καὶ τὴν πίστη τῶν δύο ἀδελφῶν, εὐλόγησε τὴ θεραπευτικὴ ἱκανότητά τους, συμπληρώνοντας τὴν καὶ μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας, στὶς περιπτώσεις ποῦ ἡ ἐπιστήμη τοὺς ἦταν ἀνεπαρκὴς στὴν ἀντιμετώπιση δύσκολων περιστατικῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἐξαφθεῖ ὁ φθόνος ἄλλων γιατρῶν καὶ κατεξοχὴν τοῦ διδασκάλου τους στὴν ἰατρική, γιὰ τὸν πρόσθετο λόγο ὅτι ἐκεῖνος ἦταν εἰδωλολάτρης καὶ αὐτοὶ χριστιανοί. Ἔτσι, καθὼς ἀναφέρεται στὸ Συναξάρι τους,« ὁ ἐπιστατῶν τῆς κατ' αὐτοὺς τέχνης φθονήσας αὐτοῖς, ἐπὶ τί ὅρος ἀνήγαγεν, ὡς πρὸς συλλογὴν δῆθεν ἰατρικῶν βοτάνων, καὶ ἐπιθέμενος, λίθοις ἀνεῖλεν αὐτούς». Δηλαδή, ὁ δάσκαλός τους στὴν ἰατρικὴ τέχνη τοὺς ζήλεψε, τοὺς πῆρε μαζί του καὶ τοὺς ἀνέβασε σ’ ἕνα βουνό, γιὰ νὰ μαζέψουν τάχα ἰατρικὰ βότανα, ἐκεῖ τους ἐπιτέθηκε [προφανῶς μαζὶ μὲ ἄλλους] καὶ τοὺς σκότωσε λιθοβολώντας τους! Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς συναξαριστὲς γράφουν ὅτι προτοῦ τοὺς σκοτώσουν τοὺς κατηγόρησαν στὸν ἄρχοντα Καρίνο ὅτι κάνουν θαύματα μὲ μαγικὴ τέχνη. Ὁ ἄρχοντας ὄχι μόνο δὲν κατάφερε νὰ τοὺς κάνει ν’ ἀρνηθοῦν τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἀλλὰ ἐνῶ τοὺς ἀπειλοῦσε πῶς θὰ τοὺς τιμωρήσει αὐστηρά, ξαφνικὰ πῆρε στροφὴ τὸ πρόσωπό του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κοιτάξει πρὸς τὴ ράχη του! Κι ἐπειδὴ θεραπεύτηκε ἀπ’ τοὺς Ἁγίους Κοσμᾶ καὶ Δαμιανό, πίστεψε στὸ Χριστὸ καὶ ἄφησε ἐλεύθερους καὶ μὲ τιμές τούς Ἀναργύρους. Ὅμως ὁ Μίχ. Γαλανὸς στὸ ἔργο τοῦ Βίοι Ἁγίων ὑποστηρίξει ὅτι ὁ καίσαρας Καρίνος ποῦ συμβασίλευε μὲ τὸν ἀδελφό του Νουμεριανὸ «ἦταν περιβόητος διὰ τὰς σκληρότητας καὶ τὰς φρενοτροπίας του» καὶ πέθανε χωρὶς νὰ πιστέψει, ὅταν τὸν σκότωσαν οἱ ἴδιοι οἱ στρατιῶτες του.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, 
ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν• 
δωρεὰν ἐλάβατε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 
Ταχὺ προκατάλαβε
Ὡς θεῖοι θεράποντες, καὶ ἰατῆρες βροτῶν, ἀνάργυρον βλύζετε, τὴν θεραπείαν ἡμῖν, Ἀνάργυροι ἔνδοξοι• ὅθεν τοὺς προσιόντας, τῇ σεπτῇ ὑμῶν σκέπῃ,
ῥύσασθε νοσημάτων, καὶ παθῶν ἀνιάτων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανέ, Ῥώμης βλαστήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος β'.
Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι• ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν 
πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Μεγαλυνάριον
Ἴασιν σωμάτων ῥῶσιν ψυχῶν, Κοσμᾶ θεοφόρε, σὺν τῷ θείῳ Δαμιανῷ, νείματε ὑψόθεν, ἀΰλῳ χειρουργίᾳ, τοῖς κατατρυχομένης, ποικίλοις πάθεσι.

footer
  • Τετάρτη
    16 Οκτωβρίου

    Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ