ploigisi h3

bottom neo

Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου

 

SILOUANOS... Τὸν πρῶτο καιρὸ µἐτὰ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος σκέφθηκα :O Κύριος µοὐ συγχώρεσε τὶς ἀµαρτίες µοὒ , τὸ µαρτυρεῖ µέσα µου ἡ χάρη. Τί µοῦ χρειάζεται , λοιπὸν , περισσότερο ; Δέν πρέπει ὄµως νὰ σκεφτόµαστε ἔτσι . Παρότι µᾶς συγχωροῦνται τὰ ἀµαρτήµατα , ἐν τούτοις πρέπει νὰ τὰ θυµόµαστε ὅλη τὴ ζωὴ µας καὶ νὰ θλιβόµαστε γὶ ‘αὐτὰ , γιὰ νὰ διατηροῦµε τὴ συντριβὴ τῆς καρδιᾶς . Ἐγὼ δὲν τὸ ἤξερα αὐτὸ καὶ ἔπαψα νὰ ἔχω συντριβὴ καὶ ὑπέφερα πολλὰ ἀπὸ τοὺς δαίµονες . Καὶ ἀποροῦσα , τί συµβαίνει µ ‘ ἐµένα ; Ἡ ψυχὴ µου γνωρίζει τὸν Κύριο καὶ τὴν ἀγάπη Του . Τότε πῶς µοὐ ἔρχονται κακοὶ λογισµοὶ ; Ἀλλὰ ὁ Κύριος µέ σπλαχνίστηκε καὶ µέ δίδαξε ὁ Ἴδιος πῶς πρέπει νὰ ταπεινωθῶ : «Κράτα τὸ νοῦ σου στὸν Ἅδη καὶ µἢν ἀπελπίζεσαι». Μ ‘ αὐτὸ τὸν τρόπο νικῶνται οἱ ἐχθροὶ . Ὅταν ὄµως ὁ νοῦς µοὐ λησµονεῖ τὴ φωτιὰ τοῦ Ἄδη , τότε οἱ λογισµοὶ ξαναποκτοῦν δύναµη . ... ... Πρέπει νὰ ὑποµείνεις πολλοὺς κόπους καὶ νὰ χύσης πολλὰ δάκρυα ,γιὰ νὰ διατηρήσεις τὸ πνεῦµα ταπεινωµένο κατὰ Χριστὸν . Χωρὶς αὐτὸ σβήνει τὸ φῶς τῆς ζωῆς στὴν ψυχὴ καὶ αὐτὴ πεθαίνει .Μπορεῖς σὲ συντοµο χρονικὸ διαστηµα νὰ ἀποξηράνεις τὸ σώµα µέ τὴ νηστεία . Νὰ ταπεινώσεις ὅµως τὴν ψυχὴ , ἔτσι ποὺ νὰ µένει συνεχῶς ταπεινὴ , αὐτὸ οὔτε εὔκολο εἶναι οὔτε γίνεται συντοµα . Ἡ Μαρία ἡ Αἰγύπτια ἐπάλεβε δεκαεπτὰ ἔτη µέ τὰ πάθη , σὰν νὰ ἦταν ἄγρια θηρία,καὶ µόνο τότε βρῆκε ἀνάπαυση . Κι ὄµως τὸ σῶµα της µαράθηκε σὲ λίγο χρόνο , γιατί στὴν ἔρηµο δὲν ὑπάρχει πολλὴ τροφὴ . ...

... Ἕλκεται ἡ ψυχὴ µου νὰ δεῖ τὸν Κύριο καὶ διψᾶ µέ ταπείνωση γὶ ‘Αὐτὸν , γιατί εἶναι ἀνάξια γιὰ τέτοιο µεγάλο ἀγαθὸ .Ἡ ὑπερηφάνεια ἐµποδίζει τὴν ψυχὴ νὰ µπεῖ στὸ δρόµο τῆς πίστεως . Στὸν ἄπιστο δίνω αὐτὴ τὴ συµβουλὴ . Ἂς πεῖ : «Κύριε , ἂν ὑπάρχεις , φώτισε µε καὶ θὰ Σὲ ὑπηρετήσω µ ‘ ὅλη τὴν ψυχὴ µου». Καὶ ὁ Κύριος ἐξάπαντος θὰ φωτίσει µία τέτοια ταπεινὴ σκέψη καὶ προθυµία γιὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ . Δἐν πρέπει ὄµως νὰ λέγει : «Ἂν ὑπάρχεις, τότε παίδεψε µε» , γιατί ἂν ἔρθει ἡ τιµωρία , εἶναι δυνατὸ νὰ µἡ βρεῖς τὴ δύναµη νὰ εὐχαριστήσεις τὸν Θεὸ καὶ νὰ µετανοήσεις . ...

... Ὁ κενόδοξος ἢ φοβᾶται τοὺς δαίµονες ἢ γίνεται ὄµοιος µ ‘ αὐτοὺς . Δέν πρέπει ὄµως νὰ φοβόµαστε τὴν κενοδοξία καὶ τὴν ὑπερηφάνεια ,γιατί προκαλοῦν τὴν ἀπώλεια τῆς χάρης . ...

... Ὁ Κύριος µᾶς ἀγαπᾶ πολὺ . Κι ὄµως ἐµεῖς πέφτοµε σ ‘ ἀµαρτίες , γιατί δὲν ἔχοµε ταπείνωση . Γιὰ νὰ διαφυλάξεις τὴν ταπείνωση , πρέπει νὰ νεκρώσεις τὴ σάρκα καὶ νὰ δεχτεῖς τὸ Πνεῦµα τοῦ Χριστοῦ . Οἱ Ἅγιοι εἶχαν ἰσχυρὸ πόλεµο µέ τοὺς δαίµονες κι ἐνίκησαν µέ τὴν ταπείνωση , τὴν προσευχὴ καὶ τὴ νηστεία . ...

... Τί πρέπει νὰ κάνοµε γιὰ νὰ ἔχοµε εἰρήνη στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶµα ;Πρέπει ν ‘ ἀγαπᾶς ὅλους τούς ἀνθρώπους , ὅπως τὸν ἑαυτό σου , καὶ νὰ εἶσαι κάθε ὥρα ἔτοιµος γιὰ τὸ θάνατο . ‘Ὅταν ἡ ψυχὴ θυµᾶται τὸν θάνατο , ταπεινώνεται καὶ παραδίνεται ὁλόκληρη στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπιθυµεῖ νὰ ἔχει εἰρήνη µἐ ὅλους καὶ νὰ τοὺς ἀγαπᾶ ὅλους .

Ὅταν ἔλθει στὴν ψυχὴ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ , τότε εἶναι εὐχαριστηµένη καὶ κάθεται σὰν τὸν Ἰὼβ στὴν κοπριὰ καὶ χαίρεται ποὺ βλέπει τους ἄλλους δοξασµένους κι ἡ ἴδια εἶναι ἡ πιὸ ἀσήµαντη ἀπὸ ὅλους  Το µυστήριο τῆς κατὰ Χριστὸν ταπεινώσεως εἶναι µἐγάλο καὶ ἄρρητο  Ἡ ψυχή ποὺ ἀγαπᾶ ἐπιθυµεῖ γιὰ κάθε ἄνθρωπο περισσότερα ἀγαθὰ ἀπὸ ὄτιγια τὸν ἑαυτό της καὶ χαίρεται σὰν βλέπει τοὺς ἄλλους νὰ εἶναι πιοευτυχισµένοι ἀπὸ τὴν ἴδια καὶ θλίβεται ὅταν τοὺς βλέπει νὰ βασανίζονται. ...

... Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τοὺς ἀνθρώπους . Ἐν τούτοις παραχωρεῖ τὶς θλίψεις, γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τὴν ἀδυναµία τους καὶ νὰ ταπεινωθοῦν καὶ µέ τὴν ταπείνωση νὰ λάβουν τὸ Ἅγιο Πνεῦµα . Μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ὅλα γίνονται ὡραία , χαρούµενα , ὑπέροχα . ...

... Ἂν ἤµαστε ταπεινοὶ , ὁ Κύριος ἀπὸ ἀγάπη θὰ µἂς ἀπεκάλυπτε ὅλα τὰ µυστήρια . Ἀλλὰ ἡ συµφορὰ µας εἶναι πῶς δὲν εἴµαστε ταπεινοὶ , ὑπερηφανευόµαστε καὶ εἴµαστε µἀταιόδοξοι γιὰ κάθε τί ἀσήµαντο κι ἔτσι βασανίζοµε τὸν ἑαυτὸ µἂς καὶ τοὺς ἄλλους . ...

... Εἶναι ἀξιολύπητοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸ καὶ πονῶ γὶ αὐτοὺς . Ὑπερηφανεύονται γιατί πετοῦν ΄ ἀλλὰ τί τὸ ἀξιοθαύµαστο ; Καὶ τὰ πουλιὰ πετοῦν καὶ δοξάζουν τὸν Θεὸ . Κι ὄµως ὁ ἄνθρωπος . τὸ  κτίσµα τοῦ Θεοῦ , ἐγκαταλείπει τὸν Κτίστη . Ἀλλὰ σκέψου , πῶς θὰ σταθεῖς στὴ Φοβερὴ Κρίση τοῦ Θεοῦ ; Ποῦ θὰ φύγεις ἢ ποῦ θὰ κρυφτεῖς ἀπὸ τὸ Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ ; ...

... Ὑπάρχουν πολλὰ εἴδη ταπεινώσεως . Ὁ ἕνας εἶναι ὑπάκουος καὶ γιὰ ὅλα µἔµφεται τὸν ἑαυτό του , κι αὐτὸ εἶναι ταπείνωση  . Ὁ ἄλλος µἐτανοεῖ γιὰ τὶς ἀµαρτίες του καὶ θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ τοῦ βδέλυγµα ἐνώπιόν του Κυρίου , κι αὐτὸ εἶναι ταπείνωση . Ὅµως ἄλλη ταπείνωση ἔχει ἐκεῖνος ποῦ γνώρισε µέ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιο τὸν Κύριο . Ἐκεῖνος ἔχει ἄλλη γνώση καὶ ἄλλη γεύση .

Ὅταν ἡ ψυχὴ δεῖ µέ τὸ Ἅγιο Πνεύµα τὸν Κύριο , πόσο πρᾶος καὶ ταπεινὸς εἶναι , τότε ταπεινώνεται καὶ ἡ ἴδια πλήρως . Καὶ ἡ ταπείνωση αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἰδιαίτερη καὶ κανένας δὲν µπορεῖ νὰ τὴν περιγράψει καὶ γνωρίζεται µὄνο µἐ τὸ Ἅγιο Πνεύµα . Κι ἂν οἱ ἄνθρωποι ἐγνώριζαν µἐ τὸ Ἅγιο Πνεύµα ποιὸς εἶναι ὁ Κύριος µἂς , τότε θὰ ἄλλαζαν οἱ πάντες : οἱ πλούσιοι θὰ ἐγκατέλειπαν τὰ πλούτη τοὺς , οἱ ἐπιστήµονες τὶς ἐπιστήµες τοὺς , οἱ κυβερνῆτες τὴ δόξα καὶ τὴν ἐξουσία τους καὶ θὰ γινόταν ὅλοι ταπεινοὶ , θὰ ζοῦσαν µέ µἐγάλη εἰρήνη καὶ ἀγάπη καὶ θὰ βασίλευε στὴ γῆ χαρὰ µἐγάλη . ...

... Κύριε , δῶσε νὰ γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοὶ τῆς γὴς πόσο µἂς ἀγαπᾶς καὶ ποιὰ θαυµαστὴ ζωὴ χαρίζεις σ ‘ ὅσους πιστεύουν σὲ Σένα .Ὅποιος ἔχει µέσα του τὴν εἰρήνη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος , σκορπίζει εἰρήνη καὶ στοὺς ἄλλους . Ὅποιος ὄµως ἔχει µἔσα τοῦ πνεύµα κακὸ , σκορπᾶ καὶ στοὺς ἄλλους τὸ κακὸ . ...

... Ὁ θυµώδης ἄνθρωπος ὑποφέρει ὁ ἴδιος µεγάλο µαρτύριο ἀπὸ πονηρὸ πνεύµα , ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειάς του . Ὁ ὑφιστάµενος , ὅποιος κι ἂν εἶναι , πρέπει νὰ τὸ καταλαβαίνει καὶ νὰ προσεύχεται γιὰ τὸν ψυχικὰ ἄρρωστο προϊστάµενό του καὶ τότε ὁ Κύριος , βλέποντας τὴν ὑποµονὴ τοῦ , θὰ τοῦ δώσει ἄφεση ἀµαρτιῶν καὶ ἀδιάλειπτη προσευχὴ . Εἶναι µέγα ἔργον ἐνώπιόν του Θεοῦ τὸ νὰ προσεύχεται κανεὶς γὶ ‘ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀδικοῦν καὶ τὸν προσβάλλουν . Ἐξαιτίας αὐτοῦ θὰ τοῦ δώσει ὁ Κύριος τὴ χάρη καὶ θὰ γνωρίσει µἐ τὸ Ἅγιο Πνεύµα τὸν Κύριο . Κι ἔτσι θὰ ὑποµείνει τότε , χάριν τοῦ Κυρίου , µέ  χαρὰ ὅλες τὶς θλίψεις καὶ θὰ τοῦ δώσει ὁ Κύριος ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσµο καὶ θὰ ἐπιθυµεῖ ὁλόψυχα τὸ καλὸ γιὰ ὅλους καὶ θὰ προσεύχεται γιὰ ὅλους ὅπως γιὰ τὴν ψυχή του .

Ὁ Κύριος µᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ ν ‘ ἀγαποῦµε τοὺς ἐχθροὺς καὶ ὅποιος ἀγαπᾶ τοὺς ἐχθροὺς ἐξοµοιώνεται µἐ τὸν Κύριο . Ἡ ἀγάπη γιὰ τοὺς ἐχθροὺς δὲν εἶναι δυνατὴ παρὰ µόνο µέ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος .

Γὶ ‘ αὐτό , µόλις σὲ προσβάλει κανεὶς , προσευχήσου γὶ ‘ αὐτὸν στὸν Θεὸ κι ἔτσι θὰ διατηρήσεις τὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή σου . ...

footer
  • Πέμπτη
    17 Οκτωβρίου

    Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου του εν Κρίσει, Ιλαρίας μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ