ploigisi h3

bottom neo

­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μᾶ

  

SAINT JOHN THEOLOGIAN-web 2 ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς εἶ­ναι κυ­ρί­ως γνω­στὸς ὡς δογ­μα­τι­κὸς θε­ο­λό­γος, ὡς ὁ θε­ο­λό­γος τοῦ ἀ­κτί­στου φω­τός. Ἀλ­λὰ δι­έ­πρε­ψε καὶ ὡς κή­ρυ­κας τοῦ θεί­ου λό­γου. Ἐ­ξε­φώ­νη­σε ὡ­ραι­ό­τα­τες ὁ­μι­λί­ες ἀ­πὸ τοὺς ἄμ­βω­νες τῶν ἐκ­κλη­σι­ῶν ἰ­δί­ως τῆς μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς πε­ρι­φε­ρεί­ας του, τῆς Θεσ­σα­λο­νί­κης. Οἱ ὁ­μι­λί­ες τοῦ αὐ­τές, ἐ­φό­σον ἐκ­φω­νοῦν­ταν ὡς προ­φο­ρι­κὸς λό­γος θεί­ου κη­ρύγ­μα­τος τὴν ὥ­ρα τῆς θεί­ας λα­τρεί­ας, δὲν κα­τα­γρά­φη­καν ὅ­λες. Κι ἀ­πὸ αὐ­τὲς ποὺ κα­τα­γρά­φη­καν χά­θη­καν πολ­λές. Ἀλ­λὰ σώ­ζον­ται ἑ­ξήν­τα τρεῖς χα­ρι­έ­στα­τες ὁ­μι­λί­ες του.

Ἡ τεσ­σα­ρα­κο­στὴ τέ­ταρ­τη εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νη «Εἰς τὸν ἅ­γι­ον ἀ­πό­στο­λον καὶ εὐ­αγ­γε­λι­στὴν καὶ τῷ Χρι­στῷ ἐ­ξό­χως ἠ­γα­πη­μέ­νον Ἰ­ω­άν­νην τὸν θε­ο­λό­γον» (ΕΠΕ 11, 4650). Ἐκ­φω­νή­θη­κε στὶς 26 Σε­πτεμ­βρί­ου, ἡ­μέ­ρα ποὺ γι­ορ­τά­ζου­με τὴν ἑ­ορ­τὴ τῆς με­τα­στά­σε­ως τοῦ ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου. Ἀπό τὴν ὁ­μι­λί­α του αὐ­τὴ θὰ πα­ρα­θέ­σου­με με­ρι­κὰ εὐ­ώ­δη ἄν­θη σὲ ἐ­λεύ­θε­ρη ἀ­πό­δο­ση ἐν­νοι­ῶν, γιὰ νὰ τὰ ἀ­φι­ε­ρώ­σου­με κι ἐ­μεῖς στὴ μνή­μη τοῦ ἀ­γα­πη­μέ­νου Ἁ­γί­ου ἀ­πο­στό­λου καὶ εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ Ἰ­ω­άν­νου.

«Γι­ορ­τά­ζου­με σή­με­ρα τὴ γιο­ρτὴ ἑ­νὸς ἀ­πὸ τοὺς προ­κρί­τους Ἀ­πο­στό­λους τοῦ Χρι­στοῦ. Του­ ­πλέ­κου­με…

ἐγ­κώ­μι­ο, για­τί τὸν θε­ω­ροῦ­με πα­τέ­ρα ὅ­λων ὅ­σοι φέ­ρουν τὸ ὄ­νο­μα τοῦ Χρι­στοῦ. Τὸν θε­ω­ροῦ­με πα­τρι­άρ­χη ὅ­σων γεν­νή­θη­καν ὄ­χι ἀ­πὸ αἵ­μα­τα, οὔ­τε ἀ­πὸ θέ­λη­μα σαρ­κός, οὔ­τε ἀ­πὸ θέ­λη­μα ἀν­δρός, ἀλ­λὰ ἀ­πὸ τὸν Θε­ό. Δώ­δε­κα γιοὺς εἶ­χε ὁ Ἰ­α­κώβ, ἀ­πὸ τοὺς ὁ­ποί­ους δη­μι­ουρ­γή­θη­καν οἱ δώ­δε­κα φυ­λὲς τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ. Δώ­δε­κα μα­θη­τὲς ἐ­πέ­λε­ξε καὶ ὁ Χρι­στός, γιὰ νὰ μα­θη­τεύ­σουν τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ο σὲ ὅ­λα τὰ ἔ­θνη καὶ νὰ κρί­νουν τὶς δώ­δε­κα φυ­λὲς τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ.

Ὁ Ἰ­ω­άν­νης ὡς ἕ­νας ἀ­πὸ τοὺς δώ­δε­κα Ἀ­πο­στό­λους ἔ­χει ὅ­λα τὰ κοι­νὰ γνω­ρί­σμα­τα τῶν ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στο­λῶν, ὅ­πως κοι­νὴ ἔ­χει καὶ τὴν ὑ­ψη­λὴ κλή­ση ποὺ τοὺς ἔ­κα­νε ὁ Κύ­ρι­ος νὰ τοὺς κα­λέ­σει στὸ ἀ­πο­στο­λι­κὸ ἀ­ξί­ω­μα. Ἀλ­λὰ ὑ­πάρ­χουν καὶ γνω­ρί­σμα­τα ποὺ ἀ­πο­δί­δον­ται μό­νο στοὺς τρεῖς πρω­το­κο­ρυ­φαί­ους Ἀ­πο­στό­λους, τὸν Πέ­τρο, τὸν Ἰ­ά­κω­βο καὶ τὸν Ἰ­ω­άν­νη. Ὁ Ἰ­ω­άν­νης δὲν εἶ­ναι μό­νο κλη­τὸς Ἀ­πό­στο­λος, ἀλ­λὰ συ­να­ριθ­μεῖ­ται μὲ τοὺς ἐ­κλε­κτούς, καὶ μά­λι­στα εἶ­ναι ὁ ἐ­κλε­κτὸς τῶν ἐ­κλε­κτῶν καὶ ὁ κο­ρυ­φαῖ­ος του κο­ρυ­φαί­ου χο­ροῦ τῶν Ἀ­πο­στό­λων, ὁ­μό­στοι­χος μὲ τὸν Πέ­τρο καὶ τὸν Ἰ­ά­κω­βο, τοὺς τρεῖς προ­κρί­τους καὶ πρω­το­κο­ρυ­φαί­ους Ἀ­πο­στό­λους. Στὸ ὅ­ρος Θα­βὼρ τὸν Ἰ­ω­άν­νη ἐ­πέ­λε­ξε ὁ Χρι­στὸς μα­ζὶ μὲ τὸν Πέ­τρο καὶ τὸν Ἰ­ά­κω­βο, γιὰ νὰ δοῦν «τὸ ὑ­περ­φυ­ὲς θέ­α­μα» τῆς θεί­ας Με­τα­μορ­φώ­σε­ώς του. Εἶ­δε «τὴν ὑ­πε­ρα­στρά­πτου­σαν αἴ­γλην» τοῦ φω­τὸς τῆς θε­ό­τη­τος τοῦ Υἱ­οῦ καὶ ἄ­κου­σε τὴ φω­νὴ τοῦ Θε­οῦ Πα­τρὸς «οὗ­τος ἐ­στιν ὁ υἱ­ός μου ὁ ἀ­γα­πη­τός, ἐν ὢ εὐ­δό­κη­σα· αὐ­τοῦ ἀ­κού­ε­τε» (Μάτθ. ἲζ 5)!

Ὁ ἅ­γι­ος Ἰ­ω­άν­νης κοι­νὸ ἔ­χει καὶ τὸ γνώ­ρι­σμα τοῦ εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ μα­ζὶ μὲ ἄλ­λους τρεῖς ποὺ συ­νέ­γρα­ψαν ἱ­ε­ρὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ο, ἂν καὶ στὴ με­γα­λο­φω­νί­α καὶ στὸ ὕ­ψος τῆς θε­ο­λο­γί­ας ὑ­περ­τε­ρεῖ κα­τὰ πο­λύ. Ἀλ­λὰ ὑ­πάρ­χουν καὶ γνω­ρί­σμα­τα ποὺ ἀ­πο­δί­δον­ται μό­νο στὸν Ἰ­ω­άν­νη. Μό­νον αὐ­τὸς ἀπ’ ὅ­λους τους Ἀ­πο­στό­λους καὶ ἀπ’ ὅ­λους τους φη­μι­σμέ­νους ἄν­δρες τῆς Πα­λαι­ᾶς καὶ Και­νῆς Δι­α­θή­κης κα­λεῖ­ται «Παρ­θέ­νος». Δι­ό­τι φύ­λα­ξε παρ­θε­νί­α σώ­μα­τος, ψυ­χῆς, νοῦ καὶ αἰ­σθή­σε­ων. Φύ­λα­ξε «τὴν ἀ­κρι­βῆ παρ­θε­νί­αν», ποὺ εἶ­ναι «ἡ πρὸς πά­σαν κα­κί­αν ἀ­συν­δύ­α­στος γνώ­μη».

Μό­νον αὐ­τὸς ἀπ’ ὅ­λους τους Ἀ­πο­στό­λους ὀ­νο­μά­ζε­ται «ἠ­γα­πη­μέ­νος». Δι­ό­τι ζοῦ­σε ζω­ὴ κα­θα­ρό­τη­τος καὶ ἁ­γι­α­σμοῦ καὶ ἀ­γα­ποῦ­σε τὸν ἅ­γι­ο Θε­ὸ μὲ ὅ­λη τὴν ψυ­χὴ καὶ τὴν καρ­διά του. Γι’ αὐ­τὸ καὶ ἀ­γα­πή­θη­κε ἀ­πὸ τὸν Χρι­στὸ πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀπ’ ὅ­λους. Εἶ­ναι «ὁ μα­θη­τὴς ὂν ἠ­γά­πα ὁ Ἰ­η­σοῦς», «ὃς καὶ ἀ­νέ­πε­σεν ἐν τῷ δεί­πνω ἐ­πὶ τὸ στῆ­θος αὐ­τοῦ» (Ἰ­ω. κὰ’ 20). Μό­νον αὐ­τὸς ἀπ’ ὅ­λους τους Ἀ­πο­στό­λους ὀ­νο­μά­ζε­ται «υἱ­ὸς Παρ­θέ­νου», καὶ μά­λι­στα τῆς μη­τρο­παρ­θέ­νου καὶ Θε­ο­μή­το­ρος, ἀ­φοῦ ἔ­γι­νε γι’ αὐ­τὴν κα­τὰ χά­ριν ὅ,­τι ὁ Χρι­στὸς τῆς εἶ­ναι κα­τὰ φύ­σιν.

Ἐ­ὰν δὲ μό­νον αὐ­τὸς ἀ­πέ­κτη­σε τὴν ἴ­δια μὲ τὸν Χρι­στὸ μη­τέ­ρα, εἶ­ναι καὶ ὁ μό­νος ἀ­δελ­φός του ἐ­πά­νω ἀ­πὸ ὅ­λους καὶ συγ­γε­νὴς καὶ ἀ­φο­μοι­ω­μέ­νος μὲ τὸν Υἱ­ὸ τοῦ Θε­οῦ. Υἱ­ὸς ἀ­γα­πη­τός του Θε­οῦ Πα­τρὸς ὁ Κύ­ρι­ος; Καὶ ὁ Ἰ­ω­άν­νης μα­θη­τὴς ἀ­γα­πη­τός του Κυ­ρί­ου. Στὸν κόλ­πο τοῦ Πα­τρὸς ὁ Κύ­ρι­ος; Στὸν κόλ­πο τοῦ Υἱ­οῦ ὁ Ἰ­ω­άν­νης. Παρ­θέ­νος ὁ Κύ­ρι­ος; Καὶ αὐ­τὸς δι­ὰ τῆς χά­ρι­τος Ἐ­κεί­νου παρ­θέ­νος. Παρ­θέ­νου υἱ­ὸς ὁ Κύ­ρι­ος; Τῆς ἰ­δί­ας υἱ­ὸς κα­τὰ χά­ριν καὶ αὐ­τός, ἐ­φό­σον ὁ Κύ­ρι­ος ἐ­πά­νω ἀ­πὸ τὸν σταυ­ρὸ στὸν Ἰ­ω­άν­νη ἐμ­πι­στεύ­θη­κε τὴν Πα­να­γί­α μη­τέ­ρα τοῦ λέ­γον­τας «’Ἰ­δοὺ ἡ μή­τηρ σου» (Ἰ­ω. ἰθ’ 27). «Ἐ­βρόν­τη­σε ἀ­πὸ τὸν οὐ­ρα­νὸ ὁ Κύ­ρι­ος»; Καὶ ὁ Ἰ­ω­άν­νης «βρον­τὴ» καὶ «υἱ­ὸς βρον­τῆς» ὀ­νο­μά­ζε­ται (Μάρκ. γ’ 17). Καὶ μά­λι­στα εἶ­ναι βρον­τὴ θε­ο­λο­γι­κό­τα­τη, ποὺ ἀν­τη­χεῖ σὲ ὅ­λα τὰ πέ­ρα­τα τῆς γὴς καὶ θε­ο­λο­γεῖ λέ­γον­τας «Ἐν ἀρ­χὴ ἢν ὁ Λό­γος, καὶ ὁ Λό­γος ἢν πρὸς τὸν Θε­όν, καὶ Θε­ὸς ἢν ὁ Λό­γος.» (Ἰ­ω. ἃ’ 1).

Εἶ­ναι τὸ φῶς τὸ ἀ­λη­θι­νὸ ὁ Κύ­ρι­ος ποὺ φω­τί­ζει κά­θε ἄν­θρω­πο ποὺ ἔρ­χε­ται στὸν κό­σμο καὶ δι­ὰ τοῦ Ὁ­ποί­ου δη­μι­ουρ­γή­θη­καν τὰ πάν­τα; Καὶ ὁ Ἰ­ω­άν­νης γί­νε­ται κά­το­πτρο ποὺ ἀν­τα­να­κλᾶ τὸ φῶς τοῦ Χρι­στοῦ. Ἐ­πί­σης ὁ ἅ­γι­ος Ἰ­ω­άν­νης εἶ­ναι ὁ μα­θη­τὴς τῆς ἀ­γά­πης ποὺ μᾶς δι­δά­σκει νὰ ἀ­γα­ποῦ­με τὸν ἅ­γι­ο Θε­ὸ ὄ­χι μό­νο «ἐν λό­γῃ καὶ γλώσ­ση», ἀλ­λὰ καὶ «ἐν ἔρ­γῳ καὶ ἀ­λη­θεί­α» (Ἃ’ Ἰ­ω. γ’ 18).

Εἴ­θε νὰ ἀ­γα­ποῦ­με κι ἐ­μεῖς τὸν ἅ­γι­ο Θε­ό, ὅ­πως Τὸν ἀ­γα­ποῦ­σε ὁ Ἰ­ω­άν­νης! Νὰ τι­μοῦ­με κι ἐ­μεῖς τὸν ἀ­γα­πη­μέ­νο μα­θη­τὴ τοῦ ἅ­γι­ο Ἰ­ω­άν­νη τὸν θε­ο­λό­γο, ὅ­πως τὸν τι­μοῦ­σε ὁ ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος ὁ Πα­λα­μᾶς! Γιὰ νὰ ἀ­ξι­ω­θοῦ­με κι ἐ­μεῖς τῆς Βα­σι­λεί­ας τῶν Οὐ­ρα­νῶν καὶ νὰ γί­νου­με κλη­ρο­νό­μοι ζώ­νης αἰ­ω­νί­ου. Ἀ­μὴν.» 

footer
  • Τετάρτη
    16 Οκτωβρίου

    Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ