ploigisi h3

bottom neo

Ἐπὶ κλίμαξι κλίμακας πυκνῶς, Πάτερ,

τὰς σᾶς ἀρετᾶς θεῖς, ἔφθασας πόλου μέχρι.

Χαῖρεν Ἰωάννης τριακοστὴ ἑξαναλύων.

  

   normal ioannis tis klimakos Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας πιθανότατα τὸ 523 μ.Χ. στὴ Συρία. Ἦταν γιὸς πλούσιας καὶ εὐσεβοῦς οἰκογένειας. Σὲ νεαρὴ ἡλικία, παρακολούθησε ἀνώτερο κύκλο μορφώσεως, ὥστε νὰ διακρίνεται ἀνάμεσα στοὺς συνομήλικούς του. Ἐκεῖνος ὅμως, ἐνδιαφερόταν περισσότερο γιὰ τὴν προσευχή, τὶς θεολογικὲς μελέτες, τὴν συγγραφικὴ ἐργασία καὶ τὴν ἄσκηση. Πῆγε στὸ Ὅρος Σινά, κοντὰ στὸν φημισμένο ἀναχωρητὴ Μαρτύριο, ὁ ὁποῖος καθοδήγησε πνευματικὰ τὸν νεαρὸ Ἰωάννη. Μετὰ ἀπὸ τέσσερα χρόνια ἄσκησης, ἐκάρη μοναχὸς ἐνῶ ἡ φήμη τῶν ἀρετῶν καὶ τῆς σοφίας τοῦ εἶχε εὐρύτερα διαδοθεῖ. Γι' αὐτὸ πολλοὶ μοναχοὶ καὶ λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ ἀξιωματοῦχοι ἔρχονταν στὴ Μονὴ γιὰ νὰ ζητήσουν τὴ συμβουλή του. Εἶχε καὶ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Λόγω τῆς διαβίωσής του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Σινὰ ὀνομάζεται καὶ Σιναΐτης. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ ἡγούμενου τῆς Μονῆς καὶ κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν ἀδελφῶν δέχθηκε νὰ γίνει Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ γιὰ μερικὰ χρόνια. Ἡ νοσταλγία, ὅμως, τῆς ἐρημικῆς ζωῆς, ἔκανε τὸν Ἰωάννη νὰ ἀποσυρθεῖ πάλι στὴν ἔρημο καὶ νὰ ἀφοσιωθεῖ πάλι στὶς μελέτες του. Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνη περὶ τὸ 606 μ.Χ. καὶ ἄφησε δύο σπουδαιότατα συγγράμματα, τὴν «Κλίμακα» καὶ τὸν «Λόγον πρὸς τὸν Ποιμένα».

Ἡ «Κλίμακα» περιλαμβάνει τριάντα λόγους περὶ ἀρετῆς, ὅπου ὁ καθένας λόγος περιλαμβάνει καὶ μία ἀρετή, ξεκινώντας ἀπὸ τὶς πιὸ πρακτικὲς καὶ ἀνεβαίνοντας σὰν σκαλοπάτια κατέληξε στὶς θεωρητικὰ ὑψηλές. Στὴ πνευματικὴ ζωὴ ἔχουμε βαθμίδες χαμηλὲς καὶ ὑψηλές, καταστάσεις κατώτερες καὶ ἀνώτερες. Γι' αὐτὸ καὶ τὸ σύγγραμμα ὀνομάζεται Κλίμακα τῶν ἀρετῶν. Στὸ ἔργο τοῦ αὐτὸ ὁ συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικὰ τὶς ἰδέες του γιὰ τὴν κοινοβιακὴ κυρίως, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐρημικὴ ζωή, ταξινομώντας αὐτὲς κατὰ τρόπο ποὺ δείχνει πορεία πρὸς τὴν ἠθικὴ τελείωση. Εἶναι γραμμένο σὲ κομψὴ ἑλληνικὴ γλώσσα, καλοδουλεμένη μὲ χάρη καὶ μελωδικότητα. Ἔχει διαύγεια, γλαφυρότητα, παραστατικότητα καὶ παρουσιάζει πλοῦτο ἐκφράσεως, καλαισθησία καὶ εὐγένεια. Στὴ διακόσμηση τοῦ λόγου μὲ εἰκόνες καὶ παρομοιώσεις ὁ ἱερὸς συγγραφέας εἶναι ἀπαράμιλλος. Πάσης φύσεως σχήματα λόγου ἀναδύονται καθὼς καὶ ὡραῖες καὶ ἐπιτυχημένες προσωποποιήσεις. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τὸ σύγγραμμά του διαβάζεται σὲ ὅλα τὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια. Ἐπειδὴ εἶναι παγκόσμιο κειμήλιο ἀναλύσεως ὅλων τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀρετῶν, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ ἰδιαίτερα σὲ αὐτὴ τὴ πνευματικὴ περίοδο τὸν συγγραφέα ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακας καὶ τὸ προτείνει γιὰ ἀνάγνωσμα. Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται στὶς 30 Μαρτίου καὶ τὴν Δ΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

 

Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος γ'. Θείας πίστεως.

Θεῖον κλίμακα, ὑποστηρίξας, τὴν τῶν λόγων σου, μέθοδον πάσι, Μοναστῶν ὑφηγητὴς ἀναδέδειξαι, ἐκ πρακτικῆς Ἰωάννη καθάρσεως, πρὸς θεωρίας ἀνάγων τὴν ἔλαμψιν. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. δ'.

Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας· καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστὴρ τὴ οἰκουμένη, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Ἰωάννη, Πατὴρ ἠμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῶ, σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν.

 

Κοντάκιον

Ἦχος α'. Χορὸς Ἀγγελικὸς

Καρποὺς ἀειθαλεῖς, ἐκ τῆς βίβλου προσφέρων, διδάγματα σοφέ, καθηδύνεις καρδίας, τῶν τούτοις μετὰ νήψεως, προσεχόντων μακάριε· Κλίμαξ γάρ ἐστι, ψυχᾶς ἀνάγουσα γῆθεν, πρὸς οὐράνιον, καὶ διαμένουσαν δόξαν, τῶν πίστει τιμώντων σέ.

 

footer
  • Πέμπτη
    17 Οκτωβρίου

    Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου του εν Κρίσει, Ιλαρίας μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ