ploigisi h3

bottom neo

             

   kyriaki tiflouΤὸ εὐαγγέλιο τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, ἀποτελεῖ μιᾷ ἀδιάψευστη ἀποδείξῃ ὅτι ὁ Χριστὸς δέν ἤταν μόνο τέλειος ἄνθρωπος ἀλλὰ καὶ τέλειος Θεός.

Ὅπως διαβάζουμε στό κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο (κεφ. 9, 1-38), ὁ Χριστός, περνῶντας μέσα ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, συναντᾶ ἔναν ἐκ γενετῆς τυφλό. Ὁ Κύριος, ἔκανε πυλό, ἀφοῦ ἔφτυσε στό χῶμα, τοῦ ἄλειψε τὰ ματία καὶ τὸν ἔστειλε στήν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. Ὁ τρόπος αὐτὸς θεραπείας, μᾶς ὑπενθυμίζει τὸν τρόπο πού ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο, πλάθοντάς τον. Ὁ Θεὸς στήν Παλαιὰ Διαθήκη, πλάθει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ χῶμα, τώρα ὁ Χριστός, πλάθει τὰ ματία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ πάλι ἀπὸ χῶμα. Ὁ ἴδιος Θεός! Δοκιμάζει τὴν πιστὴ τοῦ τυφλοῦ καὶ τὸν στέλνει στην κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ. Σέβεται τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ζητάει τῇ δικῇ του ἑκούσια καὶ ἐλεύθερη συμμετοχὴ του στό θαῦμα. Ὁ τυφλὸς ὅμως μὲ πιστή, ὑπακούει στήν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, πηγαίνει καὶ πλένεται καὶ ἐπιστρέφει βλέποντας.

Ὅμως, ἡ ζωὴ τοῦ θεραπευμένου τυφλοῦ, δὲ ἔγινε εὐκολότερη. Γίνεται στόχος τῆς κακίας καὶ τοῦ μίσους τῶν Φαρισαίων, τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων πού μὲ ζῆλο πίστευαν στό Θεὸ καὶ στήν τηρήσῃ τοῦ Νόμου Του. Ἀνακρινοῦν τὸν τυφλὸ κι ἀντὶ νά πιστέψουν κι ἐκεῖνοι βλέποντας ζωντανὸ τὸ θαῦμα μπροστὰ τους, κλείνουν τὰ ματία τῆς ψυχῆς τους. Ὁ θρησκευτικὸς φανατισμὸς τους, ὄχι μόνο τοὺς κλείνει τὰ ματία τῆς ψυχῆς καὶ ἐξαφανίζει ἀπὸ τὴν ψυχὴ τους τή διάκριση ἀλλὰ τοὺς ἀπομακρύνει τελικὰ καὶ ἀπὸ τὸ Θεό.

 Οἱ γονεῖς τοῦ τυφλοῦ, φοβοῦνται νά ὁμολογήσουν τὸ θαῦμά που ἔγινε στό παιδὶ τούς πού γεννήθηκε τυφλό, γιά νά μὴν γίνουν ἀποσυνάγωγοι. Τόση ἤταν ἡ πιστὴ τους καὶ ἡ χαρὰ τους πού ἀπέκρυψαν ἀποφεύγοντας μὲ μαεστρία νά ὁμολογήσουν ἕνα ἀληθινὸ γεγονός. «Ἔχει ἡλικία αὐτὸν νά ῥωτήσετε»! Ἴσως ὁ Χριστὸς νά τοὺς χάλασε τὰ σχέδια, ἀφοῦ ὁ ἐκ γενετῆς τυφλὸς γιός τους ζητιάνευε. Ἴσως τοὺς χάλασε τὴν ἡσυχία τους ἀφοῦ ἔπρεπε νά παρουσιαστοῦν στή συναγωγὴ καὶ να ἀνακριθοῦν μὲ τὸν κίνδυνο νά γίνουν ἀποσυνάγωγοι. Κι ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πού εὐεργετούμαστε καθημερινὰ ἀπὸ τὸ Θεό, ντρεπόμαστε ἢ φοβόμαστε νά ὁμολογήσουμε τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία μας. Βάζουμε τὰ συμφέροντα μας πάνω ἀπὸ τὸ Θεό, πιστεύοντας ἐνδόμυχα πῶς Ἐκεῖνος θὰ μᾶς καταλάβει! Ἐκεῖνος θὰ μᾶς καταλάβει ἀλλὰ θὰ δεῖ καὶ τὴν πίστη μας καί τίς προτεραιότητες πού ἔχουμε βάλλει στή ζωὴ μας. Θὰ δεῖ ποίους θεοὺς ἔχουμε βάλλει στή θέση Του καὶ μὲ τὸ δικὸ του τρόπο δὲ θὰ πάψει νά μᾶς ὑπενθυμίζει πῶς Ἐκεῖνος εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου.

Ὁ τυφλός, τελικὰ δὲ θεράπευσε μόνο τὰ μάτια τοῦ σώματός του ἀλλὰ καὶ τῆς ψυχῆς του. Ἀναγνωρίζει καὶ προσκυνεῖ τῇ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ καὶ δὲ διστάζει νά τὸ ὁμολογήσει στούς θρησκευτικοὺς ἄρχοντες μὲ θάρρος πού θὰ τὸ ζήλευαν πολλοὶ ἀπὸ μᾶς. Δεν ἀρκεῖ μόνο ἡ πίστη, χρειάζεται καὶ ἡ ὁμολογία πίστεως γιά νά γίνουμε γνήσια παιδιὰ τοῦ Ἰησοῦ. Ὅταν ὁμολογήσουμε τὸ Χριστὸ μπροστὰ στους ἀνθρώπους, θὰ μᾶς ὁμολογήσει καὶ Ἐκεῖνος μπροστὰ στόν Πατέρα Του, μᾶς ἔχει ὑποσχεθεὶ ὁ Κύριος.

Κοντάκιον

Ἦχος δ’.  Ἐπεφάνης σήμερον.

Τῆς ψυχῆς τά ὄμματα πεπηρωμένος, σοί Χριστέ προσέρχομαι,

 ὡς ὁ τυφλός ἐκ γενετῆς, ἐν μετανοία  κραυγάζων σοι∙

 Σύ τῶν ἐν σκότει τό φῶς τό ὑπέρλαμπρον.

 

footer
  • Σάββατο
    19 Οκτωβρίου

    Ιωήλ προφήτου, Ουάρρου και Σαδώα μαρτύρων, Μνάσωνος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ