ploigisi h3

bottom neo

Γαλακτμικτον, Μρτυς, αμα σς κρας,
Δι' 
ν δατμικτον ὁ Χριστς χει.
Φ
σγανον ἑβδομά τῃ λχεν εκδι Παντελεμων.

 

   ag-panteleimon-k-fil Ἅγιος Παντελεήμων (Παντελέων τὸ πρότερον ὄνομα) καταγόταν ἀπὸ τή Νικομήδεια τῆς Μικρὰς Ἀσιὰς καὶ ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μαξιμιανοὺ (286 - 305 μ.Χ.). Πατέρας του ἤταν ὁ Εὐστόργιος, ὁ ὁποῖος ἤταν ἐθνικὸς καὶ μετά τίς νουθεσίες τοῦ γιοῦ του ἔγινε χριστιανός. Μητέρα τοῦ ἤταν ἡ Εὐβούλη, ἡ ὁποία προερχόταν ἀπὸ χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ἐκπαιδεύτηκε στήν ἰατρικὴ ἀπὸ τὸν Εὐφρόσυνο καὶ κατηχήθηκε στή χριστιανικὴ πιστὴ καὶ βαπτίσθηκε ἀπὸ τὸν πρεσβύτερο Ἐρμόλαο  ποὺ ἤταν ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νικομήδειας.

Κάποια στιγμὴ ὅταν ὀχιὰ δάγκωσε ἔναν νεαρὸ καὶ οὐσιαστικὰ τὸν θανάτωσε ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας ἐπικαλούμενος τὸν Χριστὸ τὸν ἀνάστησε.

  Ἀφορμὴ τοῦ μαρτυρίου του στάθηκε ἕνα ἄκομα θαῦμα τοῦ Ἁγίου. Κάποτε εἶχε θεραπεύσει ἔναν τυφλό, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέφερε τὸ γεγονὸς τῆς θεραπείας του στόν βασιλιά, λέγοντάς του ὅτι τὸν θεράπευσε ὁ Παντελέων στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, στόν ὁποῖο καὶ ὁ ἴδιος πλέον πίστευε. Ὁ βασιλιὰς ἀφοῦ τὸν ἄκουσε, ἀμέσως διέταξε καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν. Ὁ ἴδιος ὁ Παντελέων προσήχθη στόν βασιλιά, ὁ ὁποῖος διέταξε τὸν βασανισμὸ του μὲ σκοπὸ τὴν ἄρνησῃ τῆς πίστεώς του.

Ὁ Ἅγιος βασανίσθηκε σκληρὰ μὲ διαφόρους τρόπους, ὅμως δέν ὑπέκυψε στίς πιέσεις ἀφοῦ ὁ Κύριος ἐμφανίσθηκε μπροστὰ του μὲ τῇ μορφῇ τοῦ πνευματικοῦ του Ἐρμόλαου καὶ τοῦ ἔδωσε θάρρος. Τέλος διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμὸς του καὶ τότε ἀκούστηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό πού τὸν καλοῦσε ὄχι ὡς Παντελέοντα ἀλλὰ ὡς Παντελεήμονα. Μόλις ὅμως ὁ δήμιος ἄπλωσε τὸ χέρι του γιά νά κόψει μὲ τὸ σπαθὶ του τὸ κεφάλι τοῦ Ἁγίου, τὸ σπαθὶ λύγισε καὶ τὸ σίδερο ἔλιωσε σὰν κερί. Μπροστὰ σὲ τέτοιο θαῦμα καὶ οἱ παραβρισκόμενοι στρατιῶτες ἔγιναν χριστιανοί. Τότε ὁ Ἅγιος ἑκουσίως παραδόθηκε στό μαρτύριο. Λέγεται ὅτι ἀπὸ τῇ πληγῇ του δέν ἔτρεξε αἷμα ἀλλὰ γάλα καὶ τὸ δέντρο τῆς ἐλιάς, στό ὁποῖο τὸν εἶχαν δέσει καρποφόρησε ξαφνικά.

 

 

πολυτκιον 
χοςγ’.
θλοφόρε γιεκαὶ αματικὲ Παντελεμον,

 πρέσβευε τῷ λεήμονι Θε,

να πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ τας ψυχαῖ ςμν.

Κοντκιον
χοςπλα’.
Μιμητ
ς πάρχων τοῦ λεήμονοςκαὶ αμάτων τν χάριν παρατοῦ κομισάμενοςθλοφόρε καὶ Μάρτυς Χριστοῦ τοῦ Θεοτας εχας σου τς ψυχικς μν νόσους θεράπευσονπελαύνων τοῦ είπολεμίου τὰ σκάνδαλα, κ τν βοώντων παύστως·Σσον μς Κύριε.

Κθισμα
χος πλδ'. ΤνΣοφαν καὶ Λγον.
Μαρτυρ
σας γενναως πρ Χριστοκαὶ τν πστιν κηρξας τῷ σῷ πατρνελκυσας πανεφημετοῦ βυθοῦ τς γνοαςκαὶ τυρννων μὴ πτξαςτὸ θεον φρνηματν δαιμνων κατσχυναςτνσχυρον θρσος·θεν καὶ τν χρινκ Θεοῦ κομσωἰᾶσθαι νοσματατς ψυχς καὶ τοσματοςΠαντελεμον πανεφημεΠρσβευε Χριστῷ τῷ Θετν πταισμτων φεσιν δωρσασθαιτος ορτζουσι πθτν γαν μνμην σου. 

Οκος
Το
ῦ ναργρου τν μνμηντοῦ γενναου τνθλησιντοῦ πιστοῦ τς ατρεαςεσεβς μνσωμεν φιλχριστοινα λβωμεν λεοςμλιστα οἱ βορβορσαντεςς κγτος αυτν ναος· ψυχν γρ καὶ σωμτων ὁ μοῦ τν θεραπεαν περχειΣπουδσω με νονδελφον τας καρδαις μν χειν τοτον σφαλςτν υμενον κπλνης τος βοντας παστως·Σσον μς Κριε.

Μεγαλυνριον
εθρα αμάτων ς κπηγςχάριτι θαυμάτωνβρύει χρζουσι δωρεάνὁ Παντελεήμωνὁ πάνσοφος κέστωρ·οἱ ώσεως διψντες δετε ρύσασθέ σε.

 

footer
  • Τετάρτη
    16 Οκτωβρίου

    Λογγίνου Εκατοντάρχου, Λεοντίου, Δομετίου μαρτύρων


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ