Εκτύπωση

 

    Οἱ εἰσηγήσεις ξεκίνησαν,σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014,μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.Εἰρηναῖο ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ θέμα «Πρακτικοὶ τρόποι ἀντιμετώπισης λατρειῶν». Ὁ Σεβασμιώτατος, μεταξὺ ἄλλων, τόνισε 1.Οἱ Ὀρθόδοξοι οἱ ὁποῖοι δέν ἐκκλησιάζονται σὲ μονίμη βάσῃ κινδυνεύουν νά πέσουν θύματα τῶν αἱρέσεων.2. Χρειάζεται ἀναδείξῃ τῆς προσωπικῆς μαρτυρίας τῶν παθόντων. 3. Ἀπαιτεῖται ἐνημέρωση τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου γιά τὶς μεθόδους πού χρησιμοποιοὺν οἱ καταστροφικὲς λατρεῖες καὶ δημιουργία ἀνάλογου ἔντυπου καὶ ἠλεκτρονικοῦ ὑλικοῦ γιά τὴν προστασία του. 4.Πρέπει νά ἐνημερώνονται ὑπεύθυνα οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ διάφοροι πολιτικοὶ φορεῖς διότι εἶναι συχνὸ τὸ φαινόμενο τῆς ἐξαπάτησης. Δυστυχῶς κάποιες φορὲς παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο τῆς ἑκουσίας συμπράξῃς.5. Εἶναι ἀναγκαῖο νά δοθεῖ βαρύτητα στήν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς νέους, οἱ ὁποῖοι εἶναι πιὸ εὐάλωτοι καὶ 6. Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐπικρατεῖ πνεῦμα καταλλαγῇς καὶ εἰρήνης στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας γιά νά μὴν δίνεται ὑλικὸ στούς αἱρετικούς.

Ἀκολούθησε ἡ εἰσηγήσῃ τοῦ Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Obuchov κ.Ἴωνα μὲ θέμα «Διείσδυση τῶν αἱρέσεων στήν ἐκπαίδευση». Ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέφερε ὅτι στήν Οὐκρανία σήμερα δυστυχῶς τὸ 8% τῶν δασκάλων τοῦ δημοτικοῦ σχολείου εἶναι ὀπαδοὶ ἀποκρυφιστικὼν αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες καταχωρούνται ὡς φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα. Ἀρκετὰ παιδιὰ φιλοξενούνται σὲ κατασκηνώσεις χαρισματικὼν αἱρέσεων χωρὶς οἱ γονεῖς νά γνωρίζουν τὸ περιεχόμενο τῆς διδασκαλίας τους.  Κατέληξε λέγοντας ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νά μελετοῦμε τὰ δόγματα τῶν αἱρέσεων καὶ καταστροφικὼν λατρειῶν γιά νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά τὶς ἀντιμετωπίσουμε.

Στή συνέχεια, παρουσιάστηκε ἡ εἰσηγήσῃ τῶν Δρ.Kamen Valentinov Danov & Δρ. Vladimir Jordanov Bostandjiev τοῦ Κέντρου Θρησκευτικῶν Μελετῶν τῆς Βουλγαρίας, μὲ θέμα «Διεπιστημονικὲς ἐμπειρίες ἀντιμετώπισης  θρησκευτικῆς παθολογίας» & «Ἰατρικὴ καὶ δικαστικὴ πραγματογμωσύνη στήν προφύλαξη τῆς διείσδυσης αἱρετικῶν σὲ παιδικοὺς σταθμοὺς  τῆς Βουλγαρίας». Τὸ πιὸ πάνω Κέντρο ἔχει συστήσει ὁμάδες οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἔναν ἱερέα, ἕνα καθηγητῇ Θεολογίας, ἔναν ψυχίατρο καὶ ἔναν εἰσαγγελέα. Οἱ εἰσηγητὲς παρουσίασαν τὸ θεραπευτικὸ σύστημα πού δημιουργῆσαν γιά τή βοήθεια τῶν γονέων πρός λήψη σωστῶν ἀποφάσεων.

Ἀμέσως μετὰ ὁ κ.Ἀρτέμιος Κρικοριάν, τοῦ Ἱεραποστολικοὺ Κέντρου «Σταυρός» τῆς Ἁγίας Πετρούπολης ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἀντιμετώπιση τῆς διάσπασης Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν». Ὁ εἰσηγητὴς ἀνέφερε ὅτι οἱ καταστροφικὲς λατρεῖες βρίσκουν ἔδαφος ἐκεῖ πού ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν. Εἶναι ἀναγκαῖο νά ἀναπτυχθοῦν ἐνορίες στις ὁποῖες θὰ μποροῦν οἱ πιστοὶ νά νιώθουν ὅτι ἀποτελοῦν πραγματικὰ μέλῃ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. Πρότεινε τή δημιουργίᾳ βάσης δεδομένων στήν ὁποία θὰ καταφεύγουν οἱ πιστοὶ ὅταν χρειάζεται νά βρεθοῦν σὲ κάποιο ἄλλο μέρος ἐκτὸς τῆς ἐνορίας τους.

Τὸ λόγο στή συνέχεια πῆρε ὁ Πρωτ/ῥος Μπιτζίνια Γκούνια ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ θέμα «Μὴ πλανᾶσθε μὲ διδαχὰς ποικίλας καὶ ξένας». Παρουσίασέ τίς προσπάθειες πού γίνονται στή Γεωργία ὥστε νά βρεθεῖ μιά κοινῇ γλῶσσα ἐπικοινωνίας μεταξὺ Ἐκκλησίας, Κράτους καὶ Δημοσίων Ὀργανισμὼν γιά τὴν προστασία τῶν πολιτῶν.

Ὁ πολὺ γνωστὸς σὲ ὅλους καθηγητὴς Ἰβὰν Δημητρὼβ ἀπό τή Σόφια, μίλησε γιά τή «Σαηεντολογία στήν Ἐκπαίδευση». Ἀνέφερε, μεταξὺ ἄλλων, ὅτι προσεγγίζονται παιδιὰ ἐπειδὴ δεν ἔχουν πνευματικὲς ἄμυνες. Συμβαίνει σὲ διάφορες περιπτώσεις οἱ γονεῖς νά στέλνουν τὰ παιδιὰ τοὺς σὲ ἰδιωτικὰ σχολεῖα τὰ ὁποῖα ἐπηρεάζονται ἀπὸ καταστροφικὲς λατρεῖες χωρὶς οἱ ἴδιοι νά τὸ γνωρίζουν. Τόνισε ὅτι χρειάζεται συνεχὴς ἐνημέρωση τῶν ποιμένων τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπευθύνων φορέων τῆς Πολιτείας γιά προστατευθοῦν τὰ μέλη τῆς κοινωνίας.

Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικὸς διάλογος στή διάρκεια τοῦ ὁποίου οἱ εἰσηγητὲς εἴχαν τὴν εὐκαιρία νά ἀναλύσουν ἐκτενέστερα αὐτὰ τὰ ὁποῖα παρουσίασαν στίς εἰσηγήσεις τους.

Τὸ κλείσιμο τῆς συναντήσεως ἔγινε ἀπὸ τὸ Θεοφιλέστατο Καρπασίας κ.Χριστοφόρο ὁ ὁποῖος ἀνέγνωσε καὶ τὸ ἐπίσημο κείμενο-πόρισμα  τῆς συνάντησης τὸ ὁποῖο ἔγινε ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους καὶ τὸ ὁποῖο θὰ δημοσιευθεὶ σύντομα.

Τέλος, ἐγκάρδιο χαιρετισμὸ καὶ ὁμολογία πίστεως ἀπηύθυνε ὁ  κ.Νικολάι BAJIYEV, μέλος τῆς Ἐθνοσυνέλευσης-Δούμα τῆς Μόσχας.