ploigisi h3

bottom neo

 

«Ἐπείνασα γάρ, καί ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καί ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καί συνηγάγετέ με, γυμνός, καί περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καί ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με… ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε.» (Ματθ. ΚΕ΄, 35-45) (Διότι ἐπείνασα καί μοῦ ἐδώσατε νά φάγω, ἐδίψασα καί μέ ἐποτίσατε, ἤμουν ξένος, καί μέ ἐπήρατε στό σπίτι σας, ἤμουν γυμνός καί μέ ἐνεδύσατε, ἀρρώστησα καί μέ ἐπισκεφθήκατε, στήν φυλακήν ἤμουν καί ἤλθατε νά μέ δεῖτε… κάθε τι πού ἐκάματε, γιά νά ἐξυπηρετήσετε ἕνα ἀπό τούς ἀδελφούς μου, πού φαίνονται ἄσημοι καί ἐλάχιστοι, τό ἐκάματε εἰς ἐμέ.) Ἀγαπητοί μου χριστιανοί, Στήν παραβολή τῆς τελικῆς κρίσεως γιά τόν μεγάλο Κριτή, μέτρο κρίσεως εἶναι ἡ ἔμπρακτη ἀγάπη· αὐτός εἶναι ὁ κώδικας, βάσει τοῦ ὁποίου θά ἀποδοθεῖ ἡ δικαιοσύνη «τήν ἡμέραν ἐκείνην τήν φοβεράν» τῆς κρίσεως. Διότι ἁπλούστατα ἡ ἀγάπη εἶναι τό Α καί τό Ω τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Αὐτή ἡ ἀγάπη δέν σχετίζεται μέ ἐκπληκτικά κατορθώματα καί θεωρίες. Ἀναφέρεται σέ πράγματα ἁπλά καί καθημερινά πού ὅλοι μποροῦμε νά κάνουμε παντοῦ καί πάντοτε, σέ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες ζωῆς κι ἄν βρεθοῦμε, ὅποιο ἐπάγγελμα, ἡλικία, μόρφωση κι ἄν ἔχουμε. Γι’ αὐτά τά μικρά, πού περνοῦσαν ἀπό τό χέρι μας καί δέν τά κάνουμε, γι’ αὐτά δέν θά ἔχουμε δικαιολογία. Ἕνα πιάτο φαγητό, ἕνα ποτήρι νερό, μία ἐπίσκεψη στό νοσοκομεῖο ἤ σέ ὁποιοδήποτε ἵδρυμα ἤ φυλακή, στόν πάσχοντα συνάνθρωπο, εἶναι πράγματα πού εὔκολα προσφέρονται. Πολλοί ἀπό ἐμᾶς, ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια εἴμαστε πολύλογοι γιά μεγάλα σχέδια ἀγάπης καί σωτηρίας τοῦ κόσμου. Στήν πράξη, ὅμως, ἀδιαφοροῦμε νά δείξουμε ἐνδιαφέρον στίς ἁπλές περιπτώσεις ἀνάγκης τῶν συνανθρώπων μας τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου καί σέ πολλές θρησκεῖες ἔχει γίνει λόγος γιά ἐλεημοσύνη, γιά εὐγένεια, γιά συμπάθεια πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπο, ἀλλά σέ καμμιά δέν δόθηκε τέτοια σημασία σέ ἁπλές πράξεις αὐθόρμητης ἀνθρώπινης στοργῆς, ὅπως περιγράφονται στήν εὐαγγελική περικοπή τῆς Κρίσεως. Ἐκεῖ τό καθημερινό χρέος τῆς ἀγάπης πρός τούς ταπεινούς και περιφρονημένους τοῦ κόσμου τούτου, παίρνει χριστοκεντρικές διαστάσεις. Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τονίζει ὅτι κάθε τι ἁπλό, τό ὁποῖο γίνεται γιά τούς «ἐλαχίστους» ἀδελφούς, ἀποτελεῖ μία πράξη διακονίας του ἴδιου τοῦ «Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου». Τό μυστικό τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης βρίσκεται στήν ἄμεση σύνδεσή της μέ τόν Χριστό. Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι χαρακτηριστικό τοῦ δεσμοῦ τοῦ Χριστοῦ μέ τούς «ἐλαχίστους ἀδελφούς» Του, ἀποτελεῖ τό γεγονός ὅτι αὐτοί εἶναι ἄνθρωποι πονεμένοι, πού ὑποφέρουν. Ὅποιος παραλείπει νά δείχνει οὐσιαστικά, ἄμεσα καί πρακτικά τήν ἀγάπη του στούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς μικρούς, ταλαιπωρημένους καί καταφρονεμένους στερεῖ τόν ἑαυτό του αὐτοπροαίρετα ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀπό τό σημεῖο ἀκριβῶς αὐτό ἀρχίζει ἡ Κόλασις· ἀπό τότε πού παύουμε νἀ ἀγαπᾶμε καί νά νοιώθουμε τήν ἀγάπη. Γι’ αυτό πολλοί ἄνθρωποι, ἤδη προτοῦ πεθάνουν, ζοῦν τήν Κόλαση. Ἀγαπητοί μου, Φέτος γιά ἄλλη μία χρονιά στήν Μητρόπολή μας διεξάγεται ὁ «ΕΡΑΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ» ἀπό 1 ης μηνός Δεκεμβρίου μέχρι τά Χριστούγεννα. Μή μείνετε ἀδιάφοροι γιά τόν πάσχοντα συνάνθρωπο. Νά συνεισφέρετε σέ αὐτόν, γιά νά μπορέσουμε ὅλοι μαζί νά ἐπιτελέσουμε τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Μητροπόλεώς μας. Μέ αὐτή μας τήν πράξη, ἄς θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου: «Χριστόν ἐπισκεψώμεθα, Χριστόν θεραπεύσωμεν, Χριστόν θρέψωμεν, Χριστόν ἐνδύσωμεν, Χριστόν συναγάγωμεν, Χριστόν τιμήσωμεν», στό πρόσωπο τοῦ κάθε θλιμμένου καί ταλαιπωρημένου ἀδελφοῦ μας. Καί ἐπειδή οἱ οἰκονομικές περιστάσεις σήμερα εἶναι «στενές» γιά ὅλους, θά ἤθελα τελειώνοντας νά σᾶς ὑπενθυμίσω τήν παραβολή πού ἀφηγήθηκε ὁ Χριστός μας γιά τό δίλεπτο τῆς χήρας, γιά νά διαπιστώσετε τήν ἀξία πού δίνει ὁ Κύριος στήν εἰσφορά τῆς  ἀλληλεγγύης διά τούς ἀσθενεστέρους ἀπό τό ὑστέρημά μας. Ἀκοῦστε την: «Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους· εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά, καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν· ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.» (Λουκ. 21, 1- 4) Δηλαδή: Ὁ Κύριος ἐσήκωσε τά μάτια του καί εἶδε τούς πλουσίους, πού ἔρριπταν τά δῶρα των στό θησαυροφυλάκιον τοῦ ναοῦ. Εἶδε καί κάποιαν πτωχήν χήραν, νά ρίπτη ἐκεῖ δύο λεπτά. Καί εἶπε· «σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι ἡ πτωχή αὐτή χήρα ἔρριψε περισσότερα ἀπό ὅλους. Διότι ὅλοι αὐτοί ἔρριψαν εἰς τά δῶρα τοῦ Θεοῦ ἀπό τό περίσσευμά τους, αὐτή δέ ἀπό τό ὑστέρημά της ὅλον της τόν βίο πού εἶχε, τόν ἔρριψε». Εὔχομαι σέ ὅλους νά ἔχετε πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στά σπίτια σας καί τά ἔργα σας καί νά σᾶς χαρίζει ἑκατονταπλασίονα τά ἀγαθά Του «ἵνα πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν.»

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα!

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

footer
  • Σάββατο
    8 Αυγούστου

    Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Αναστασίου και Τριανταφύλλου νεομ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ