ploigisi h3

bottom neo

       Σεβασμιώτατε,

       Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

      Σέ λίγες μέρες ὁ χριστιανικός κόσμος ἐτοιμάζεται νά γιορτάσει γιά μιά ἀκόμη φορά τή γέννηση τοῦ Σωτῆρος. Οἱ ἐτοιμασίες κορυφώνονται, χιλιάδες φώτα φωτίζουν τήν πόλη καί τά σπίτια μας, σέ μιά προσπάθεια νά ξεφύγουμε ἀπό τήν καθημερινότητα, νά βιώσουμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια ὅλα αὐτά ἀπό μόνα τους δέν εἶναι δυνατόν νά φωτίσουν καί νά ζεστάνουν τήν ψυχή μας. -Τίς μου τό σκότος καταλάμψει εἰ μή σοί Κύριε ἐλεήσεις με ὡς φιλάνθρωπος;

Οἱ ἄνθρωποι κάνουν σχέδια προσκαλοῦν καί δέχονται προσκλήσεις. Εἶναι ἐπίσης μιά εὐκαιρία νά δείξουμε ἐνδιαφέρον, φροντίδα, μέριμνα καί καλωσύνη γιά τούς «ἐλαχίστους», γιά  αὐτούς πού ἔχουν ἀνάγκη. Γιατί τά Χριστούγεννα εἶναι, ἡ γιορτή τῆς ἀγάπης.

    Ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπερούσιον τίκτει. Θεός τό τεχθέν ἡ δε Μήτηρ Παρθένος· τί μεῖζον ἄλλο καινόν εἶδεν ἡ κτίσις;  Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός, κατά τόν Μέγα  Ἀθανάσιο.

Ὁ Χριστός ἔρχεται στό χῶρο μας, στή γῆ, μπαίνει στό χρόνο μας, χωρίζοντας τήν ἱστορία στά δύο καί ἐνδύεται τήν σάρκα μας. Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί σώζων τάς ψυχάς ἡμῶν.

Μυστήριον ξένον ὁρῶ καί παράδοξον, ἀναφωνεῖ ἐκστατικά ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς, ὁ ὑμνογράφος. Μυστήριο τό ὁποῖο οὔτε ἐρμηνεύεται λογικά, οὔτε προσεγγίζεται ἐγκεφαλικά. Προσεγγίζεται μόνο δοξολογικά διά τῆς πίστεως, ἐν ταπεινώσει. Πεφανέρωται δέ τά θαύματα τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό Μυστήριον.

Γεννᾶται ὁ Κύριος ἐκ Παρθένου μέ τρόπο ὑπέρλογο καί ἀνερμήνευτο. Ἡ ἐπί γῆς παρουσία Του προαναγγέλεται ἀπό τόν Προφήτη Ἠσαῒα, ὀκτακόσια χρόνια πρίν. Ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται Υἱόν…. Ὅμωςἔρχεται στή γῆ  κρυφά, μυστικά..Λαθών ἐτέχθης ὑπό τό Σπήλαιον.. ἀφοῦ οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι.

Γεννᾶται ταπεινά στή φάτνη τῶν ἀλόγων, ἀνυψώνοντας τόν ἄνθρωπο στόν οὐρανό.

Καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ἡμῶν ὁ Θεός.

Ὁ Θεός εἶναι πλέον μαζί μας ὑποσχόμενος ὅτι θά παραμείνει γιά πάντα κοντά μας Ἰδού ἐγώ μεθ’ἡμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἔως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

Ἡ αἰσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας εἶναι ἡ βίωση τοῦ Παραδείσου. Ἡ αἴσθηση τῆς ἀπουσίας Του, δυστυχία καί ἡ ἄρνησίς Του, κόλασις.  

Αὐτή τήν αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμε νά βιώνουμε μέσα στήν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας, κυρίως τώρα πού οἱ κοσμικές ἐλπίδες ἀποδεικνύονται μάταιες. Μέσα ἀπό τά Μυστήρια, μέ ὑπομονή, ταπείνωση, νηστεία καί ἐλεημοσύνη, ὁ πιστός φίλος τοῦ Χριστοῦ βαδίζει πρός συνάντηση τοῦ ἀγαπημένου.

-Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός…

-Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;

Στήν προσδοκία τῆς συνάντησης, ὁ ἐν σπηλαίῳ τεχθείς,  χαρίζει τήν ἐμπειρία, τή βεβαιότητα ὅτι Χριστός ἐτέχθη σήμερον έν ταῖς καρδίαις ἡμῶν…

Ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, βεβαιώνει ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης.

Ὁ λόγος τώρα ἀνήκει στά παιδιά. Θά μιλήσουν αὐτά γιά τό παιδίον, μέ τό δικό τους τρόπο.  Θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους ὅσους ἀπό τό ὑστέρημα τοῦ χρόνου τους, ἀλλά τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς τους, κοπίασαν γιά τήν παρουσίαση τῆς γιορτῆς μας. Ὁ Κύριος νά χαρίζει κάθε εὐλογία στή ζωή τους.

    Σεβασμιώτατε, εὐχηθεῖτε τά φετεινά Χριστούγεννα νά γιορτασθοῦν ἀπ’ὅλους μας ὅπως πραγματικά ἀξίζει. Μέ Χριστό, στήν Ἐκκλησία.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

footer
  • Σάββατο
    8 Αυγούστου

    Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Αναστασίου και Τριανταφύλλου νεομ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ