ploigisi h3

bottom neo

Xριστός γεννᾶται σήμερον….

Δεῦτε οὖν καί ἡμεῖς ὑμνήσωμεν μετά τῶν ἀγγέλων,

γονυπετήσωμεν μετά τῶν Ποιμένων,

ὁδοιπορήσωμεν μετά τῶν Μάγων,

εὐτρεπίσωμεν τήν καρδίαν είς φάτνην τοῦ νέου παιδίου,

τοῦ πρό αἰώνων Θεοῦ,

τοῦ κλίναντος τούς οὐρανούς ἐν τῇ ἐνανθρωπήσει αὐτοῦ.

            Τήν κατά σάρκα γέννηση τοῦ Κυρίου μας, σεβαστοί Πατέρες καί ἀγαπητοί ἀδελφοί, ὕμνησαν οἱ Ἄγγελοι μέ τόν Ὕμνο ‹‹Δόξα ἐν Ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη…›› Αὐτή ἡ εἰρήνη δέν ἦταν μιά εἰρήνη κοινωνική, ἤ ἡ ἀπουσία τοῦ πολέμου, ἀλλά αὐτή ἀκριβῶς ἡ ἐνανθρώπιση καί  παρουσία τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσά μας. Ὁ ἄνθρωπος τώρα εἰρηνεύει μέ τόν Θεό, τόν ἐαυτό του καί τόν συνάνθρωπο. Ἐπέρχεται ἐπίσης καί ἡ εἰρήνη τῶν ψυχικῶν του δυνάμεων.

     Τό θεῖο Βρέφος προσκύνησαν οἱ Ποιμένες, οἱ ὁποῖοι λόγω τῆς ἀναχωρήσεως καί τῆς ἡσυχίας, εἶχαν καθαρότητα νοῦ καί ἁπλότητα καρδιᾶς. Οἱ ποιμένες ἦταν μιμητές τῆς πολιτείας καί τῶν ἀρετῶν τῶν Πατριαρχῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πού ἐπίσης ἦταν ποιμένες. Δηλώθηκε ἔτσι ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ πραγματικός ποιμήν τοῦ Ἰσραїλιτικοῦ καί τοῦ λαοῦ τῶν ἐθνικῶν.

     Μετά ἀπό κοπιαστική πορεία ἀξιώθηκαν νά προσκυνήσουν καί νά προσφέρουν τά δῶρα τους στό νεογέννητο Χριστό οἱ Μάγοι. Ἦταν σοφοί ἀστρολόγοι ἐξ Ἀνατολῶν πού παρατηροῦσαν τίς κινήσεις τῶν ἄστρων. Τούς ὀδηγοῦσε ἕνα λαμπρό ἀστέρι τό ὁποῖο ἦταν ἄγγελος Κυρίου. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστομο, πρόκειται για ἕνα ὑπερφυσικό γεγονός, ὅπως φαίνεται ἀπό τίς ἰδιότητες τοῦ συγκεκριμένου ἀστέρος. Δέν ἐκινεῖτο  μόνο, ἀλλά στεκόταν ἀνάλογα μέ τήν πορεία τῶν Μάγων. Ἐκινεῖτο χαμηλότερα ἀπό τά ἄλλα ἀστέρια  μέ πορεία ἀπό ἀνατολάς πρός δυσμάς καί στή συνέχεια ἀπό Ἰερουσαλήμ πρός τή Βηθλεέμ, δηλαδή πρός νότον. Ὑπερέβαλε στήν λαμπρότητα τῶν ἄλλων ἀστέρων, ἐνῶ φαινόταν καί τήν ἡμέρα. Ὁ Χριστός ἀπεκαλύφθηκε σ’αὐτούς καί ὄχι στούς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους, ἐπειδή διέθεταν ἐσωτερική νοερά καθαρότητα. Με τά μάτια τοῦ σώματος ἔβλεπαν ἕνα βρέφος, μέ τά μάτια τοῦ νοῦ ἔβλεπαν Θεόν ἐνανθρωπήσαντα.

      Ἡ δική μας ἐλάχιστη συμμετοχή ὁλοκληρώνει τό θεανθρώπινο  ἔργο τῆς σωτηρίας.

Εὐτρεπίσωμεν τήν καρδίαν εἰς φάτνην τοῦ νέου παιδίου….

Ἄς ἀφήσουμε φέτος τόν Χριστό νά γεννηθεῖ στήν καρδιά μας μέ τήν πίστη καί νά σαρκωθεῖ μέ τίς ἀρετές. Ἄς Τόν ὑποδεχθοῦμε ἔχοντας καθαρίσει τήν καρδιά  μας μέ τήν ἐξομολόγηση, ἔχοντας ἁγνίσει τό σῶμα μέ τήν νηστεία. Ἄς Τόν ὑποδεχθοῦμε μέ καθαρούς λογισμούς, ψυχική κατάνυξη καί ἐλεημοσύνη.  

     Θερμές εὐχαριστίες στούς Κατηχητές, τούς συνεργάτες καί τά παιδιά μας πού καί φέτος μέ πολύ κόπο, ἀλλά καί μέ χαρά ἐτοίμασαν τή Γιορτή μας.

     Ὁ Κύριος νά χαριτώνει καί νά μᾶς χαρίζει γιά πολλά χρόνια τόν πολύ ἀγαπητό ἀδελφό καί συλλειτουργό, τόν π. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἔγραψε, δίδαξε καί σχολίασε στίς πρόβες τό θεατρικό μας καί φέτος.

      Ὁ Χριστός μας νά εὐλογεῖ καί νά ἁγιάζει τόν π. Τιμόθεο γιά τούς κόπους καί τίς θυσίες στίς ὁποῖες ὑποβλήθηκε πρός χάριν τῆς Γιορτῆς μας. Ὅλοι προσέφεραν ἀπό  τό ὑστέρημα τοῦ χρόνου τους, ἀλλά ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς τους. 

    Ἀγαπητοί μου, τό κάτι διαφορετικό τό ὁποῖο ἐναγωνίως ψάχνει ὁ κόσμος σήμερα γιά νά γιορτάσει τά Χριστούγεννα δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά γιορτασθοῦν φέτος ὅπως μᾶς ἀξίζει,  μέ τό Χριστό στήν Ἐκκλησία Του.

Σᾶς εὐχαριστῶ.

      

footer
  • Πέμπτη
    28 Μαΐου

    Ανάληψη του Χριστού,
    Ευτυχούς Μελιτηνής, Ελικωνίδος, Νικήτα


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ