Προκήρυξις Πλειοδοτικοῦ Διαγωνισμοῦ

logotypo mhtropolewΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την για την πώληση ενός οικοπέδου μετά των υφισταμένων σε αυτό κτιρίων κειμένου στην θέση Βαρειές του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, Π.Ε. 10 επί της συμβολής των οδών Καλυφτάκη και παραδρόμου Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, επιφανείας 3.577,54,00 τ.μ. με Κ.Α.Ε.Κ. 05069951007/0/0.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΙΜΗΜΑ

ΤΙΜΉ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ : 2.700.000,00 ΕΥΡΩ.

Ημερομηνία διαγωνισμού : 27.06.2022

Ημέρα : Δευτέρα

Ώρα : 16.00

Τόπος διαγωνισμού : Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού (Μητροπολιτικό Μέγαρο, Γρ. Λαμπράκη 32, 14562 Κηφισιά).

Πληροφορίες : π. Τιμόθεος Κατάρας

Τηλέφωνο : 2108084884, εσωτερικό 4.

Fax: : 2108085888.

Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο

της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

2. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο».

3. Το υπ’ αριθμόν 113/719/14.05.2021 Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Πράξεων του Κτηματολογικού Γραφείου Κηφισιάς για το ακίνητο με Κ.Α.Ε.Κ.05069951007/0/0.

4. Την από 06.07.2021 Βεβαίωση Μηχανικού του Πτυχιούχου Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε. Δημητρίου Οικονόμου.

10. Την από 15.07.2021 Έκθεση Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου του Πολιτικού Μηχανικού Κλεάνθη Παπανικολάου.

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Εκμισθώσεων και Εκποιήσεων Εκκλησιαστικών Ακινήτων της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού (Φ.Ε.Κ. Β΄

1958/01.06.2018).

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο 1

Προκήρυξη

Προκηρύσσουμε τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης το συνολικά ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΙΜΗΜΑ προσφοράς σε ευρώ, για την πώληση ενός οικοπέδου μετά των υφισταμένων σε αυτό

κτιρίων κειμένου στην θέση Βαρειές του Δήμου Κηφισιάς Αττικής, Π.Ε. 10 επί της συμβολής των οδών Καλυφτάκη και παραδρόμου Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, επιφανείας 3.577,54,00 τ.μ. με Κ.Α.Ε.Κ. 05069951007/0/0 και παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση των εγγράφων προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα διενέργειεας του διαγωνισμού.

Άρθρο 2

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Επίσης, ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Άρθρο 3

Εγγύηση

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυήσεως είτε με κατάθεση χρημάτων στον υπ’ αριθμόν IBAN GR710110141000001415580 1104 τραπεζικό λογαριασμό της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου, και Ωρωπού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, είτε διά καταθέσεως εγγυητικής επιστολής ανεγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας. Προσφορές άνευ εγγυήσεως δεν γίνονται δεκτές προς κατάθεση. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσόν 270.000,00 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να είναι τριμήνου διαρκείας. Με την εγγυητική επιστολή το Πιστωτικό Ίδρυμα θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 200.000,00 ευρώ στην Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και άνευ δικαιώματος να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κυρία οφειλή) της Ιεράς Μητροπόλεως, διά μόνης της δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως για την κατάπτωση της εγγυήσεως. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνουν τον εκδότη υπό πλήρη επωνυμία και διεύθυνση, ημερομηνία εκδόσεως, τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής, ως δικαιούχο την Ιερά Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού, το καλυπτόμενο διά της εγγυήσεως ποσό των 200.000 ευρώ, την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού και τους όρους, ότι καλύπτει εκείνον, ο οποίος θα κάνει χρήση της

διά καταθέσεως της προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ασχέτως ονομαστικού προσδιορισμού, η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως, το ποσό της εγγυήσεως τηρείται στην διάθεση της Ιεράς Μητροπόλεως  και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών κατόπιν απλής ειδοποιήσεως δι' εγγράφου του νομίμου εκπροσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, αποδίδεται στον τελευταίο πλειοδότη (υπερθεματιστή) κατά την υπογραφή του συμβολαίου πωλήσεως ή κατόπιν της μη εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, στους υπολοίπους συμμετέχοντας στο τέλος του διαγωνισμού.

 

Άρθρο 4

Προσφορές

Οι προσφορές διατυπώνονται εγγράφως με δυνατότητα βελτιώσεως προφορικά αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών κατά την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως

προηγουμένης κατά ποσό ίσο προς 5% τουλάχιστον. Προσφορά για λογαριασμό άλλου προσώπου δεν αποκλείεται, αρκεί να παραδίδεται από τον εμφανιζόμενο, πλην της εγγυητικής επιστολής, και σχετικό πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο με νόμιμη θεώρηση της γνησιότητας της υπογραφής, κατά την κατάθεση της προσφοράς, ειδάλλως θεωρείται αμάχητα ο συμμετέχων ως πλειοδότης και ατομικώς για τον εαυτόν του. Για τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες το πληρεξούσιο ιδιωτικό έγγραφο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της εταιρείας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται και περατώνεται χωρίς διακοπή εντός του καθοριζομένου από την διακήρυξη χρόνου. Για την διενέργεια του συντάσσεται πρακτικό, το οποίο μετά την λήξη του διαγωνισμού και την ανακήρυξη του τελευταίου πλειοδότη υπογράφεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και από τον τελευταίο πλειοδό́τη. Παράταση του καθορισμένου χρόνου λήξεως του διαγωνισμού επιτρέπεται, εφ' όσον συνεχίζονται οι προσφορές. Κατόπιν λήξεως του διαγωνισμού καμιά προσφορά δεν γίνεται δεκτή.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά το τέλος του διαγωνισμού συντάσσει έκθεση, διά της οποίας εκφέρει την γνώμη της για το σύμφορον ή όχι της προσφοράς του πλειοδότη και προτείνει την κατακύρωση ή όχι του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

Οι οικονομικές προσφορές πρέπει να περιέχονται σε σφραγισμένους φακέλους, κατατίθενται στον γραμματέα της επιστροπής διενέργειας του διαγωνισμού με έγγραφη απόδειξη εντός του οριζομένου από την διακήρυξη χρονικού διαστήματος, συνοδεύονται από την εγγύηση και τα νομιμοποιητικά και λοιπά έγγραφα που ορίζονται στην διακήρυξη. Οι προσφορές υποχρεωτικά αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος, το προσφερόμενο τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς και είναι υπογεγραμμένες υπό του υποψηφίου. Με την ολοκλήρωση της καταθέσεως των

εγγράφων προσφορών και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών εγγράφων, η επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό που περιέχει τα ονόματα των προσφερόντων και τα αντίστοιχα προσφερόμενα ποσά. Κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται ο διαγωνισμός με την υποβολή προφορικών προσφορών κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω. Η υποβολή των προφορικών προσφορών διεξάγεται και τελειώνει χωρίς διακοπή. Μετά την ανάδειξη του πλειοδότη συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό αναδείξεως πλειοδότη και κατακυρώσεως, στο οποίο αποφαίνεται και για το συμφέρον ή μη του αποτελέσματος για την Ιερά Μητρόπολη. Σε κάθε περίπτωση σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή μπορεί να διακόψει τον διαγωνισμό και να τον

ματαιώσει επιστρέφοντας τις υποβληθείσες προσφορές και εγγυητικές επιστολές. Επίσης, σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού η επιτροπή μπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό παρά την υποβολή προσφορών και την

ύπαρξη πλειοδότη επιστρέφοντας τις υποβληθείσες προσφορές και τις εγγυήσεις. Ουδεμία απολύτως απαίτηση γεννάται από τις αποφάσεις αυτές της επιτροπής σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, ο οποίος με την συμμετοχή του στον διαγωνισμό αποδέχεται κάθε όρο της παρούσης προκηρύξεως ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα.

Άρθρο 5

Κατακύρωση αποτελέσματος - Επανάληψη διαγωνισμού

 Για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού αποφασίζει κατ' ελεύθερη κρίση της η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει το πρακτικό διεξαγωγής της δημοπρασίας ή το πωλητήριο συμβόλαιο καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό υπέρ της Ιεράς Μητροπόλεως λόγω ποινικής

ρήτρας, το δε ακίνητο επαναδημοπρατείται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη, επιφυλασσομένου του δικαιώματος της Ιεράς Μητροπόλεως να επιδιώξει την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής η αποθετικής ζημίας.

Ο κατά τα ως άνω επαναληπτικός διαγωνισμός σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερών από της ημέρας διεξαγωγής του αρχικού διαγωνισμού στην περίπτωση της αρνήσεως υπογραφής του πρακτικού διενεργείας αυτού ή από της λήξεως της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου πωλήσεως.

Κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν δικαιούται να λάβει μέρος ο τελευταίος πλειοδότης, σε βάρος του οποίου γίνεται η επαναδημοπράτηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του αρχικού διαγωνισμού.

Ως τιμή εκκίνησης στον επαναληπτικό διαγωνισμό ορίζεται η ίδια της προηγουμένης δημοπρασίας, εκτός εάν άλλως αποφασίσει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

Οι επαναληπτικοί διαγωνισμοί προκηρύσσονται με περιληπτική διακήρυξη αναφερόμενη στους όρους της αρχικής, πραγματοποιούνται κατόπιν δέκα (10) τουλάχιστον ημερών από την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης και διεξάγονται κατά την ίδια διαδικασία του αρχικού διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός διαγωνισμός αποβεί  άγονος ή επιτευχθεί μικρότερο μίσθωμα, δι' αποφάσεως του Μητροπολιτκού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η προκήρυξη νέου διαγωνισμού με διαφορετικούς πλέον όρους, επέρχεται δε κατάπτωση της εγγυήσεως του αρχικού διαγωνισμού.

Άρθρο 6

Έγγραφα πλειοδότη

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναδειχθείς πλειοδότης προσφέρων, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει στην επιτροπή εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, δυναμένη να παραταθεί να απόφαση του της επιτροπής τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ότι η προσφορά συντάχθηκε με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της, ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες, ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου.

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α ́75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δεν τελεί σε κάποια από

τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ότι δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

δ. Έλληνες πολίτες :

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την προκήρυξη, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.A ́/16-3-2007) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την προκήρυξη, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό.

(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος.

ε. Τα νομικά πρόσωπα: Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν πέραν των ανωτέρω, το καταστατικό τους και κάθε τροποποίησή τους, για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση μη εγκαίρου προσκομίσεως των ανωτέρω εγγράφων η επιτροπή κηρύσσει έκπτωτο τον πλειοδότη, και επαναλαμβάνει εις βάρος του τον διαγωνισμό σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω καταπίπτοντας την υποβληθείσα υπ’ αυτού εγγυητική επιστολή.

Άρθρο 7

Σύμβαση Πωλήσεως

Εντός πέντε (5) ημερών από την έγκαιρη προσκόμιση των ανωτέρω εγγράφων, καλείται εγγράφως ο πλειοδότης που αναδείχθηκε και εντός προθεσμίας όχι μακρότερης των ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή της προσκλήσεως να προσέλθει προς υπογραφή της συμβάσεως πωλήσεως, ενώπιον Συμβολαιογράφου της επιλογής του.

Με την υπογραφή του συμβολαίου πωλήσεως, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ο πλειοδότης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ όλο το πλειοδοτηθέν τίμημα ή να καταβάλει από αυτό ποσοστό 50% και το υπόλοιπο τίμημα να το εξοφλήσει σε δέκα μηνιαίες δόσεις ποσοστού εκάστης 5% και μόνον εφόσον εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς το τίμημα θα αναλάβει την κατατεθείσα εγγυητική επιστολή.

Τα έξοδα δημοπρασίας, δημοσιεύσεων, δικηγορικών αμοιβών, πιστοποιητικών από Πολιτικούς Μηχανικούς, τοπογραφικών διαγραμμάτων και συντάξεως του συμβολαίου πωλήσεως καθώς και πάσης φύσεως δαπάνες, τέλη και φόροι αυτής βαρύνουν τον πλειοδότη και εξοφλούνται ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμβολαίου πωλήσεως.

Η Ιερά Μητρόπολις δεν φέρει καμιά απολύτως ευθύνη για την πραγματική ή νομική ή πολεοδομική κατάσταση του πωλουμένου ακινήτου έναντι του πλειοδότη αγοραστή.

Θεωρείται ότι ο πλειοδότης λαμβάνει γνώση της καταστάσεως αυτής με την συμμετοχή του στον διαγωνισμό και δεν δικαιούται από αυτήν την αιτία να απαιτήσει μείωση του τιμήματος ή αποζημίωση πάσης φύσεως ή να καταγγείλει την πώληση για τους ανωτέρω λόγους.

Άρθρο 8

Διοικητικές Προσφυγές (Ενστάσεις)

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/τ. A΄/10-7-2007)

Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, ως εξής:

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η οποία εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και πάντως έως της αναδείξεως του πλειοδότη. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εκδίδεται η σχετική απόφαση.

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός 24 ωρὠν από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η οποία εκδίδει την σχετική απόφασή της το αργότερο σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές.

Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς.

Τέλος, από την Ιερά Μητρόπολη, από την ανάρτηση της διακηρύξεως στον πίνακα ανακοινώσεων της και έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, θα διανέμεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικός φάκελος με την παρούσα προκήρυξη, τους τίτλους κυριότητος, την έκθεση εκτιμήσεως αξίας, τοπογραφικό διάγραμμα του πωλουμένου ακινήτου και λοιπά έγγραφα αφορώντα το ακίνητο.

Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης οποτεδήποτε και αναιτιολογήτως.

 

Ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ


Εκτύπωση   Email