Ὁπτικοακουστική παρουσίαση τοῦ Ἀπολογισμοῦ λειτουργίας τοῦ Παντοπωλείου

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Κηφισίας, Ἀμαρουσίου & Ὠρωποῦ

 κε Κύριλλε,

Ἅγιε Πρωτοσύγκελλε,

Ἅγιε Γενικέ Ἀρχιερατικέ Ἐπίτροπε,

Ἐντιμότατε κε Δήμαρχε,

Ἀξιότιμοι κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Σεβαστοί Πατέρες, ἀγαπητοί ἀδελφοί,

 

Σᾶς καλωσορίζουμε στήν ἀποψινή πρώτη Συναυλία Παραδοσιακῆς Μουσικῆς, ὑπέρ ἐνισχύσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου τῆς Μητροπόλεώς μας, στόν φιλόξενο καί ἀφιλοκερδῶς προσφερθέντα χῶρο τοῦ Δημοτικοῦ Θεάτρου Πεύκης.

Μᾶς δίνεται ἀπόψε ἡ εὐκαιρία ἀφ΄ἑνός νά στηρίξουμε ποικιλοτρόπως τό Παντοπωλεῖο μας, δανείζοντας ἀπό τό ὑστέρημά μας τόν Κύριο καί ἀφ’ἑτέρου, νά  ἔλθουμε σέ ἐπαφή μέ τήν πλούσια παράδοση τοῦ τόπου μας, ἀπολαμβάνοντας ἕνα μουσικό σεργιάνι σέ διάφορες περιοχές τῆς πατρίδος μας. Τό Πρόγραμμα  μέ πολύ  μεράκι, λεβεντιά καί κόπο ἑτοίμασαν ὁ κατά πάντα ἄξιος χοράρχης, ὁ Αἰδεσ/τος Πρωτ/ρος π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί τά μέλη τῆς χορωδίας «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΥΨΕΛΗ», μέ τή συνδρομή τῶν παραδοσιακῶν ὀργανοπαικτῶν.

Τό Ἐκκλησιαστικό μας Παντοπωλεῖο, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τήν εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας καί τίς εὐχές κλήρου καί λαοῦ, διανύει τό 10ο ἑξάμηνο λειτουργίας του. Στά πέντε αὐτά ἔτη ἐνισχύθηκαν, κατά δύναμιν, μέ βασικά εἴδη διατροφῆς  καί εἴδη πρώτης ἀνάγκης, τρεῖς χιλιάδες διακόσιες, πραγματικά ἐνδεεῖς  οἰκογένειες, μιά μικρή ἑλληνική πόλη, οἱ ὁποῖες προτάθηκαν ἀπό τούς ὑπευθύνους Ἱερεῖς τῶν Ταμείων Ἐνοριακῆς Δράσεως τῶν Ἐνοριῶν μας. Ἔκτακτη βοήθεια σέ διαφορετικές οἰκογένειες  μέ  τά  ἀνωτέρω ἀγαθά καί κρέας, προσφέρεται τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα.

Γιά τό σκοπό αὐτό ἔχουν συγκεντρωθεῖ μέχρι σήμερα περισσότερα ἀπό διακόσιες χιλιάδες κιλά τροφίμων καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, τά ὁποία προῆλθαν ἀπό τήν συνδρομή τῶν Ἐνοριῶν μας, τό Πρόγραμμα «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ», ἀλλά καί ἀπό διάφορα φιλάνθρωπα πρόσωπα. Ἔχουν  ἤδη διανεμηθεῖ περίπου ἑκατόν ὀγδόντα ἕξι χιλιάδες κιλά, ἡ οἰκονομική ἀποτίμηση τῶν ὁποίων ξεπερνᾶ τίς τετρακόσιες ἑξήντα μία χιλιάδες εὐρώ.  

Εἶναι γεγονός ὅτι, οἱ Ἐφημέριοί μας ἀγκάλιασαν ἐξ ἀρχῆς τήν προσπάθεια ἐνισχύσεως τοῦ Παντοπωλείου  καί κατόρθωσαν στό μέτρο πάντα τοῦ δυνατοῦ , νά ἐμπνεύσουν καί τούς πιστούς μας. Ἀπ΄τό περίσσευμα στήν ἀρχή, ἀπ΄τό ὑστέρημα τώρα προσέφεραν καί προσφέρουν ὅ,τι μποροῦν.

Ὁ Κύριος φώτισε ἀρκετούς νέους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν τήν ὁμάδα διακονίας τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου γιά τή συλλογή, τήν καταγραφή, τήν ταξινόμηση, τή συσκευασία καί τήν διανομή τῶν προσφερθέντων ἀγαθῶν.

Κύριος ἐμπνευστής τῆς προσπάθειας αὐτῆς ὑπῆρξε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κύριλλος. Σέ μιά ἀπό τίς πρῶτες δηλώσεις ἀμέσως μετά τήν Ἐνθρόνισή του, Ἰούνιος 2010, χωρίς νά ἔχει πλήρη εἰκόνα τῆς καταστάσεως στή Μητρόπολη δήλωνε: -Κανείς στή Μητρόπολή μου χωρίς ἕνα πιάτο φαγητό. Ὅταν πιά ἡ ἀνάγκη ἔγινε ἐπιτακτική στίς 2 Νοεμβρίου 2011, μέ τήν ὑπ’ἀριθμ. 13 Ἐγκύκλιο πρός  τούς Ὑπευθύνους  Ἱερεῖς τῶν Τ.Ε.Δ Ἐνοριῶν μας, ἀναγγέλοντας τήν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ Παντοπωλείου, μεταξύ ἄλλων τόνιζε: «Ἀγαπητοί μου Πατέρες, λόγῳ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία ὑπάρχει στὴν χώρα μας καὶ ἔχει φέρει στὰ ὅρια τῆς φτώχειας πολλὲς οἰκογένειες, τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Κεντρικοῦ Ταμείου Ἐνοριακῆς Δράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σᾶς ἀναγγέλλει τὴν ἔναρξη λειτουργίας Ἐκκλησιαστικοῦ Παντοπωλείου στὴν Μητρόπολή μας, μὲ σκοπὸ τὴν ὑποβοήθηση οἰκογενειῶν, ποὺ δυσκολεύονται νὰ ἐξασφαλίσουν τρόφιμα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους. Μὲ εὐθύνη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ μὲ τὴν συνεργασία τῶν Ἐνοριῶν μας κάνουμε ἕνα δύσκολο, ἀλλὰ σπουδαῖο ἄνοιγμα, γιὰ τὴν χριστιανικὴ μαρτυρία τῆς διακονίας τῆς ἀγάπης τῶν ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας. Ἐπιθυμοῦμε τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Παντοπωλεῖο  νὰ στηριχθεῖ ἀπ’ ὅλους. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ βοηθήσετε οὐσιαστικὰ τὴν προσπάθεια αὐτὴ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στὴν ἀνακούφιση ἐμπεριστάτων οἰκογενειῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, ποὺ ἐπλήγησαν βαρύτερα ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση». Παράλληλα μέ A­N­A­K­O­I­ΝΩ­ΘΕΝ πού διαβάσθηκε σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς ζητοῦσε τή συνδρομή τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, προτρέποντας:

«Πα­ρα­κα­λοῦ­με τὸ Παν­το­πω­λεῖ­ο νὰ στη­ρι­χθεῖ ἀπ΄ ὅ­λους σας, προσφέροντας ὅ,τι ὁ καθένας προαιρεῖται.     Ἐλ­πί­ζου­με αὐ­τὴ ἡ προ­σπά­θει­α τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, μὲ τὴν δι­κή σας βο­ή­θει­α, νὰ ἀ­να­κου­φί­σει τὶς εὐ­πα­θεῖς οἰ­κο­γέ­νει­ες τῆς Μητροπόλεώς μας οἱ ὁποῖες ἔχουν ἀνάγκη τῆς συμπαραστάσεως ὅλων, κλήρου καὶ λαοῦ».

Πέρασαν πέντε χρόνια. Δυστυχῶς οἱ ἀνάγκες μεγαλώνουν, ἐνῶ τά πρός διανομήν ἀγαθά λιγοστεύουν. Κάθε μῆνα ἡ ἴδια ἀγωνία:-Θα ἐπαρκέσουν τά ὑπάρχοντα ἀγαθά γιά τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν ὅλων; Εὐτυχῶς μέχρι σήμερα, κάθε φορά πού, ὡς ἀτελεῖς καί ἀδύναμοι, σηκώνουμε τά χέρια ψηλά, ἔρχεται ἡ χάρις τοῦ Κυρίου καί καλύπτει τίς ἐλλείψεις μας. Ἡ ὁποιαδήποτε λοιπόν συνδρομή Σας σέ εἶδος ἤ χρήματα, μᾶς εἶναι πολύτιμη γιά νά μή σβήσει ἡ ἑλπίδα, γιά νά συνεχίσουμε  καί βεβαίως ὁ Κύριος θά τήν ἀνταμείψει ἑκατανταπλασίονα.

          Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς ἀπόψε ὅλους γιά τήν τιμή, τήν παρουσία καί τήν προσφορά Σας.

          Σεβασμιώτατε,

Εὐχηθεῖτε παρακαλοῦμε στόν Πανάγαθο Κύριο νά ἅρει σύντομα  τό πικρό τοῦτο ποτήριο τῆς γενικότερης κρίσεως ἀπό τή ζωή μας. Ταπεινά εὐχόμαστε ὁ  Χριστός  νά Σᾶς χαρίζει ἔτη πολλά, εὐλογημένα καί καρποφόρα, νά Σᾶς ἔχουμε κοντά μας ὥστε νά προΐστασθε τέτοιων καλῶν ἔργων πρός δόξαν Θεοῦ καί ἀνακούφιση τοῦ ἐμπεριστάτου λαοῦ Του.


Εκτύπωση   Email