ploigisi h3

bottom neo

 

                   Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ ἁγίου Βλασίου Ἰεροθέου

wroskopioΠολλὲς ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ δημοσιεύουν ὡροσκόπια καὶ ἀρκετοὶ ἄνθρωποι «πολιτισμένοι» τὰ διαβάζουν. Ἄλλοι τὸ κάνουν ἀπὸ περιέργεια, ἄλλοι γιὰ νὰ δημιουργήσουν μιὰ ἀτμόσφαιρα χιουμοριστικὴ καὶ πολλοὶ γιὰ νὰ δοῦν τὸ μέλλον τῆς ζω­ῆς τους, γιατί πιστεύουν ὅτι ἐπαληθεύονται. Εἶναι πολὺ σημαντι­κὸ ὅτι πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια στὶς Η.Π.Ἅ, ἀπὸ τὶς 1750 ἐφημε­ρίδες ποὺ κυκλοφοροῦσαν οἱ 1200 εἶχαν εἰδικὴ στήλη ἀστρολογίας.

Τὰ ὡροσκόπια εἶναι περιγραφὲς καὶ συμβουλὲς ποὺ δίνον­ται ἀπὸ τοὺς ἀστρολόγους ὕστερα ἀπὸ παρατηρήσεις στὴν κίνηση τῶν ἄστρων καὶ ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις τῶν ζῳδίων. Ἀρχαῖοι ἀστρολόγοι ἔχουν παρατηρήσει ὅτι «τὰ ἄστρα στὴν φαι­νομενικὴν τῶν κίνησιν πέριξ τῆς γῆς, διαγράφουν στὸν οὐρανὸν μίαν κυκλικὴν τροχιάν. Ἀποκαλεῖται δὲ αὔτη ζῳδιακή». Ἡ ζώ­νη αὐτὴ διαιρεῖται σὲ 12 μέρη. Τὰ μέρη αὐτὰ λέγονται ζῴδια. Κάθε μέρος - ζῴδιον ἔχει εἰδικὴ ὀνομασία. Πρέπει νὰ σημειωθῆ ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ ἀνακάλυψαν τὰ ζῴδια ἦταν οἱ ἀρχαῖοι Χαλδαίοι καὶ ἀπὸ ἐκείνους τὰ παρέλαβαν κατ’ ἀρχὰς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἔπειτα οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, δεχόμενος τὴν ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, γράφει «ὅτι οἱ ἑπτὰ πλανῆτες περνοῦν ἀπὸ τὰ δώδεκα ζῴδια. Καὶ ὁ ἥλιος στὸ κάθε ζῴδιο κάνει ἕνα μῆνα καὶ στοὺς δώδεκα μῆνες περνᾶ τὰ δώδεκα ζῴδια».

Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἡ παλαιὰ καὶ σύγχρονη ἀστρολογία παραδέχεται ὅτι τὰ ζῴδια διευθύνουν τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.

Αὐτὰ καθορίζουν τὶς ἐξελίξεις τῆς ζωῆς μας, τῆς ζωῆς τῶν κρα­τῶν καὶ αὐτῆς ἀκόμη τῆς ἱστορίας. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς ἀναφέρει ὅτι ἐν ἀντιθέσει πρὸς τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες, ποὺ πί­στευαν ὅτι ὁ ἥλιος, τὰ ἀστέρια, τὰ ζῴδια κ.λ.π. ἐπηρεάζουν τὴν ζωή μας, «ἐμεῖς παραδεχόμαστε ὅτι ἀπὸ αὐτὰ διαμορφώνονται καιρικὲς καταστάσεις, ἡ βροχὴ καὶ ἡ ἀνομβρία, τὸ κρύο καὶ ἡ ζέ­στη, ἡ ὑγρασία καὶ ἡ ξηρασία καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ τὰ παρόμοια, ἀλ­λὰ μὲ κανένα λόγο οἱ πράξεις μας γιατί ἐμεῖς, ἐπειδὴ γίναμε αὐ­τεξούσιοι ἀπὸ τὸν Δημιουργό, εἴμαστε κύριοι σ’ αὐτές». Πράγ­ματι ἔχουμε ἐλευθερία τὴν ὁποία σέβεται καὶ Αὐτὸς ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ἀφοῦ μάλιστα ὁ Θεὸς προτιμᾶ νὰ καταδικασθοῦμε ἐλεύθε­ρα παρὰ νὰ σωθοῦμε βίαια. Γιατί μία σωτηρία χωρὶς τὴν ἐλευθε­ρία εἶναι πραγματικὴ δουλεία καὶ σκλαβιά. Χωρὶς τὴν ἐλευθερία δὲν ὑπάρχει οὔτε ἀρετὴ οὔτε κακία καὶ σὲ τέτοια περίπτωση δὲν θὰ ὑπάρχουν οὔτε ἔπαινοι οὔτε στέφανοι. Ἐπὶ πλέον κατὰ τὸν ἴ­διο Πατέρα, ἂν αὐτὸ συνέβαινε θὰ ἦταν ἄδικος ὁ Θεὸς ἀφοῦ σὲ ἄλλον δίδει ἀγαθὰ καὶ σὲ ἄλλον θλίψεις. Ἐπίσης ἂν αὐτὸ ἦταν ἀλήθεια τότε ὁ Θεὸς δὲν θὰ προνοοῦσε γιὰ τὰ κτίσματά Του...

Ἡ Ἐκκλησία δὲν πιστεύει στὰ ὡροσκόπια, τὰ ὁποῖα ἀπὸ πολλοὺς χαρακτηρίζονται «φανταστικὰ καὶ παράλογα» καὶ αὐτοὶ ποὺ τὰ συντάσσουν «ἔμποροι τῆς ἐλπίδος», γιατί προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν εὐπιστία καὶ τὴν ἐλπίδα τῶν ἀνθρώπων. Ἄλλωστε καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐπιστήμη ἀρνεῖται τὰ συμπεράσματα τῆς ἀστρολογίας. Γιατί ἄλλο ἡ ἀστρονομία, ποὺ εἶναι ἡ ἐπιστήμη ἡ ὁποία διερευνᾶ τὸν ἀστρικὸ κόσμο, καὶ ἄλλο ἡ ἀστρολογία ποὺ προσπαθεῖ τάχα νὰ ἀντιληφθῆ τὴν γλῶσσα τῶν ἄστρων. Ἕνας διάσημος ἀστρονόμος γράφει: «Δὲν ὑπάρχει στὴν ἐποχήν μας, εἰς ὅλην τὴν γῆν, οὔτε ἕνας ἀστρονόμος ὁ ὁποῖος νὰ πιστεύη εἰς τὴν Ἀστρολογίαν».

Ἡ παραδοχὴ τῶν ὡροσκοπίων ἀπὸ Χριστιανοὺς δείχνει ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης πρὸς τὸν Θεό. Φανερώνει ἀνυπαρξία πίστεως ἢ μᾶλλον ὕπαρξη πίστεως σὲ ψεύτικα πράγματα. Ὁ ἄνθρω­πος ἀρνεῖται τὴν προσωπικὴ κοινωνία μὲ τὸν Θεὸ καὶ δέχεται τό­σα παράδοξα καὶ ἀφελῆ πράγματα. Εἶναι προτιμότερο νὰ πιστεύη κανεὶς στὸν Θεό, νὰ μελετᾶ τὴν Ἁγία Γραφὴ ποὺ καθορί­ζει πολλὰ σημεῖα τοῦ μέλλοντος, ἀφοῦ ὁ Θεὸς μὲ τὴν διδασκαλία Τού μας ἀποκάλυψε τὸ μέλλον τῆς ζωῆς μας καὶ πὼς νὰ ἀντιμε­τωπίζουμε τὰ διάφορα προβλήματα πού μας παρουσιάζονται, παρὰ νὰ μελετοῦμε τὰ ὡροσκόπια. Μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τὶς πατερικὲς διδασκαλίες ἔχουμε συγκεκριμένη καὶ Θεόπνευστη πυ­ξίδα στὴν ζωή μας.

Πολλοὶ φόβοι καὶ πολλὲς ψεύτικες ἐλπίδες μας ἔχουν κατακλύσει. Μὴ προσθέτουμε καὶ ἄλλους τέτοιους φόβους ἢ ψεύτικες ἐλπίδες μὲ τὴν ἀνάγνωση καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὰ ζῴδια. Γιατί ταλαιπωροῦμε καὶ καταδυναστεύουμε τὴν ζωή μας; Εἴμαστε ἐ­λεύθεροι ἄνθρωποι μὲ πορεία πρὸς τὸν Θεό. Γιατί δὲν κατευθυνόμαστε πρὸς αὐτὴν τὴν πλευρὰ καὶ ἀφήνουμε τοὺς διαφόρους ἐκμεταλλευτᾶς νὰ δεσμεύουν τὴν ἐλευθερία μας καὶ νὰ πλουτίζουν μὲ τὴν ἀφέλειά μας; Ἂν δὲν θέλουμε νὰ δοῦμε τὸ θέμα αὐτὸ ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ πλευρά, γιατί δὲν τὸ βλέπουμε ἀπὸ ἐπιστημονι­κὴ ἄποψη, ἀφοῦ, κατὰ ἕναν ψυχαναλυτή, «ἡ ἀστρολογία εἶναι παρῳδία Ἐπιστήμης, ποῦ ἀντιμετωπίζει τὴν ἐπιστήμη μὲ τὰ ἴδια ἐρωτικὰ χαμόγελα, μὲ τὰ ὁποία ἡ Τέχνη «πόπ» ἀντιμετωπίζει τὸν Ἀκαδημαϊσμόν»;

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ», Ἔκδοση Α’ 1987, Ἔκδοση Β’ 1988,

footer
  • Τρίτη
    12 Νοεμβρίου

    Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσίου, Σάββα και Νικολάου νεομαρτ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ