ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 10

Πρός

τόν Εὐσεβῆ Ἱερό Κλῆρο,

τίς Μοναστικές ἀδελφότητες

καί τόν ἁγιόλεκτο λαό τῆς καθ’ ἠμᾶς

Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Κατάταξις ἐν τῷ ἁγιολογίω τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος

Ἐφραίμ τοῦ νέου του θαυματουργοῦ».

Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητά,

«οἱ βίοι τῶν μακαρίων ἀνδρῶν,

ἀναγραπτοί παραδεδομένοι,

οἶον εἰκόνες τινές ἔμψυχοι...

τῷ μιμήματι τῶν ἀγαθῶν ἔργων

πρόκεινται»

(Μέγας Βασίλειος)

Ἡ μελέτη τοῦ βίου τῶν ἁγίων, τῶν ὁσίων καί τῶν μαρτύρων τῆς παναμώμου πίστεώς μας εἶναι ἱερόν καθῆκον ὅλων μας. Ἡ ἐνασχόλησις τῶν πιστῶν μέ τό ἀπέραντο αὐτό νέφος τῶν ἐκλεκτῶν του Θεοῦ συνιστᾶ εὔκαιρη καί θεόθεν προσφερομένη δυνατότητα νά ἀντληθοῦν πνευματικές δυνάμεις, νά ἰσχυροποιηθῆ ἡ πίστις μας καί νά κραταιωθοῦμε, ὥστε στοιχοῦντες στά βήματα τῶν ἁγίων καί μιμούμενοι τόν βίον καί τούς ἀγῶνες τους καί τηροῦντες τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου νά γίνωμε συμπολίται τῶν ἁγίων, ὅπως ἐπιγραμματικά τονίζει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος.

Ἡ ἁγιότητα δέν ἐντοπίζεται, προφανῶς, σέ μία ὠρισμένη χρονική περίοδο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας οὔτε καί εἶναι καρπός ἀπηγορευμένος γιά τούς πολλούς. Εἶναι κοινό ὅραμα καί πρόσταγμα, γενική πρόσκλησις ἀπό τόν Κύριο πρός ὅλους μας. Ἁγίους συναντοῦμε ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς αἰῶνες συνεχῶς – μέ διάφορο ἴσως βαθμό συχνότητος – μέχρι τίς ἡμέρες μας. Μέ τήν βαθειά πίστη καί τά θεάρεστα ἔργα μας, μέ τήν πιστή τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή μᾶς ἀνερχόμεθα βαθμιαία σέ ὑψηλότερες σφαῖρες πνευματικότητος, ἁγιαζόμεθα, τελειοποιούμεθα, ὥστε τέλος μᾶς προσφέρεται ὁ στέφανος τῆς ἁγιότητος ὡς πολύτιμο τρόπαιο, ὡς πάγκαλο ἀπόκτημα τῆς κατά Χριστόν ζωῆς μας.

Ἡ πορεία αὐτή πρός τήν τελειότητα καί τήν ἁγιότητα δέν εἶναι εὐχερής. Ὁ ἀγώνας εἶναι σκληρός καί ὁ ἀόρατος πόλεμος ἀδυσώπητος. Γι’ αὐτό καί οἱ πολλοί ἀποκάμνουμε, ἀποθαρρυνόμεθα, ἐγκαταλείπουμε τήν προσπάθεια. Ὅλοι ὅμως εἴμεθα «κλητοί» στά ἐνδιαιτήματα τοῦ Παραδείσου.

Οἱ ἅγιοι εἶναι κάτοικοι τοῦ Παραδείσου, πλησίον του θρόνου τοῦ Κυρίου. Δέν ἔχουν ὅμως ἀποκοπῆ καί δέν ἀδιαφοροῦν γιά τόν ἄνθρωπο, τίς ἀνάγκες καί τά προβλήματά του. Εἶναι πάμπολλα τά μηνύματα πού στέλλουν καί σαφέστατα τά δείγματα τῆς ἀγάπης τους γιά ὅσους τούς ἐπικαλοῦνται. Τείνουν εὐήκοον οὖς, προστρέχουν σέ βοήθεια, συμπαρίστανται καί ἐνισχύουν, ἀπαλλάσσουν ἀπό τίς δυσκολίες καί θεραπεύουν ἀπό ἀσθένειες.

Ἕνας τέτοιος κάτοικος τοῦ Παραδείσου, μάρτυρας τῆς πίστεως καί ὅσιος, εἶναι καί ὁ προσφάτως καταταγεῖς στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Ἐφραίμ ὁ νέος, ὁ Θαυματουργός, ὁ ἐν τή Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, ὅρους Ἀμώμων, παρά τή Νέα Μάκρη, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Θεωροῦμεν Εὐλογίαν Θεοῦ ὅτι εἰς ἠμᾶς, τόν ἐλάχιστον ἐν Ἐπισκόποις, ἔλαχεν ὁ κλῆρος νά προωθήσωμεν λυσιτελῶς τήν ἀναγνώρισιν καί τήν κατάταξιν Αὐτοῦ στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Δία τοῦτο μέ ἰδιαίτερη χαρά καί πνευματική ἀγαλλίαση, μέ τήν παροῦσαν Ἐγκύκλιό μας σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρώτ. 1664/958/22-3-2011 Ἐγκύκλιον Σημείωμα μᾶς ἐγνώρισε εὐαρέστως ὅτι «κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. Πρώτ. 217 καί ἀπό 11ης μηνός Μαρτίου ἐ.  ε. Γράμματος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ὑπό τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας του Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, συνωδᾶ τή κρατούση πράξει καί τάξει τῆς Ἁγίας ἠμῶν Ἐκκλησίας, ἀνεγράφη προσφάτως ἐν ταῖς Ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Ἔνδοξος Ὁσιομάρτυς Ἐφραίμ ὁ νέος, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῶν Ἀμώμων μαρτυρικῶς τελειωθεῖς, τῆς μνήμης αὐτοῦ τελουμένης τή ἐ Μα¬ΐ¬ου ἑκάστου ἔτους, τῆς δέ εὑρέσεως τῶν λειψάνων αὐτοῦ ἑορταζομένης τή γ  ?¬ἀ¬νου¬α¬ρί¬ου ἑκάστου ἔτους, ἐκδοθείσης ἐπί τούτω Πατριαρχικῆς καί Συνοδική Πράξεως».

Ὅθεν πατρικῶς σᾶς προτρέπομεν, ὅπως μέ Θεῖες Λειτουργίες τιμᾶτε καί μέ ὕμνους ἐγκωμίων γεραίρετε τόν Ἅγιον ἔνδοξον Ὁσιομάρτυρα Ἐφραίμ τόν νέον, τόν Θαυματουργόν, τίς ἡμέρες τῆς μνήμης αὐτοῦ, ἔχοντες ἀεί τήν αὐτοῦ μεσιτείαν πρός τόν Θεόν.

Μετά τά ἀνωτέρω καί ἐν κατακλείδι ἐπευχόμεθα ὅπως ὁ θαυμαστός ἐν τοῖς Ἁγίοις Κύριος καί Θεός ἠμῶν, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἐφραίμ τοῦ νέου, τοῦ Θαυματουργοῦ, περισκέπει καί φρουρεῖ ὅλους Σας, πού μέ εὐλάβεια τιμᾶται τόν Θαυματουργόν Ἅγιον  καί νά σᾶς ὁδηγεῖ εἰς νομάς σωτηρίους.

Διάπυρος πρός τόν Κύριον καί τόν Ἅγιον

Εὐχέτης Σας,

Ὁ Μητροπολίτης Σας,

† Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού Κύριλλος


Εκτύπωση   Email