ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 11

Πρὸς

Τοὺς Πανοσιολογιωτάτους καὶ Αἰδεσιμολογιωτάτους

Ἐφημερίους τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοὶ μου πατέρες,

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς εἶναι ἐπὶ θύραις. Γιὰ τὸν χαρακτηρισμό της, ὡς Μεγάλης, ὁ χρυσορρόας ποταμός τῆς Ἐκκλησίας στὴν τριακοστὴ ὁμιλία του στὴν Γένεση, σχολιάζει: «Μεγάλην δὲ καλοῦμεν τὴν ἑβδομάδα, οὐκ ἐπειδὴ πλέον ἔχει τὸ μῆκος τῶν ὡρῶν, καὶ γὰρ εἰσιν ἕτεραι  πολλῷ μείζους ὥρας ἔχουσαι· οὐδὲ ἐπειδὴ πλείους ἡμέρας ἔχει, καὶ γὰρ ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς καὶ ταύτῃ καὶ ταῖς ἄλλαις πάσαις. Τίνος οὖν ἕνεκεν μεγάλην ταύτην καλοῦμεν; Ἐπειδὴ μεγάλα τινὰ καὶ ἀπόρρητα τυγχάνει τὰ ὑπάρξαντα ἡμῖν ἐν αὐτῇ ἀγαθά. Ἐν γὰρ ταύτῃ ὁ χρόνιος ἐλύθη πόλεμος, θάνατος ἐσβέσθη, κατάρα ἀνῃρέθη, τοῦ διαβόλου ἡ τυρρανίς κατελύθη, τὰ σκεύη αὐτοῦ διηρπάγη, Θεοῦ καταλλαγὴ πρὸς ἀνθρώπους γέγονεν, οὐρανὸς βάσιμος γέγονεν, ἄνθρωποι Ἀγγέλοις συνεμίγησαν, τὰ διεστῶτα συνήφθη, ὁ φραγμὸς περιῃρέθη, τὸ κλεῖθρον ἀνῃρέθη, ὁ τῆς εἰρήνης θεός εἰρηνοποίησε τὰ ἄνω καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. Διὰ τοῦτο τοίνυν μεγάλην τὴν ἑβδομάδα καλοῦμεν, ἐπειδὴ τοσοῦτον πλῆθος δωρεῶν ἡμῖν ἐν αὐτῇ κεχάρισται ὁ Δεσπότης» (ΕΠΕ τ. 3 σελ. 266).

Τὸ θεῖο Πάθος ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας τὴν βάση καὶ τὸ κέντρο τῆς «ἐν Χριστῷ» ζωῆς. Κατ’ αὐτὴν ἡ Ἐκκλησία μας βιώνει τὸ λυτρωτικὸ δόγμα της, ἑορτάζει τὴν ὁλοκλήρωση τῆς θείας οἰκονομίας, γιὰ τὸν ἄνθρωπο, συμμετέχει μυστικῶς στὸ σωτήριο πάθος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, θρηνοῦσα τὴν κάκωση καὶ τὸν θάνατο τοῦ μεγάλου της Νεκροῦ, ὁ Ὁποῖος μὲ τὸν θάνατο καὶ τὸν ἐνταφιασμὸ Του συνέτριψε τὸν διάβολο, κατήργησε τὴν ἁμαρτία, ἔπαυσε τὸν θάνατο, τὸν ὁποῖον ἔσπειραν ἀλόγιστα οἱ Πρωτόπλαστοι Προπάτορές μας στὴν Ἐδὲμ καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὸν ὀγδοατισμὸ τῆς οὐράνιας βασιλείας.

Ἀπὸ τὸ σταυρὸ καὶ τὴν ἀνάσταση προῆλθαν τὰ μυστήρια τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας μὲ τὰ ὁποῖα ἀναγεννιώμαστε, τρεφόμαστε, ἐνισχυόμαστε στὸν πνευματικὸ μας ἀγῶνα.

Με τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 8/21-2-2011 Ἐγκύκλιόν μου, σᾶς ἔδωσα ὁρισμένες ὁδηγίες σχετικὰ μὲ τὴν ἐπιτέλεση τῶν λειτουργικῶν σας καθηκόντων κατὰ τὴν περίοδον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἤδη, ἐπικειμένης τῆς ἐνάρξεως τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος διὰ τὸ τρέχον ἔτος, ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς παραπέμψω σ’ αὐτήν. Ἡ συμμόρφωσὴ σας σὲ ὅσα ἀναφέρει ἐξασφαλίζει ὁμοιομορφία στὸ ἐπιτελούμενο πνευματικό μας ἔργο καὶ οἱ ὁδηγίες ποὺ περιλαμβάνει προσφέρουν δυνατότητες ἱεροπρεποῦς διεξαγωγῆς τῶν Ἱ. Ἀκολουθιῶν πρὸς πνευματικὴν ὠφέλειαν τῶν πιστῶν.

Κατωτέρω σᾶς γνωρίζω τὸ πρόγραμμα τῶν λειτουργικῶν μου παραστάσεων, κατὰ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα:

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

Πρωΐ

Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ

Σωτῆρος Κεφαλαρίου Κηφισιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ

Ἑσπέρας

Ἱ.Ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἑκάλης.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ἑσπέρας

Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀμαρουσίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ

Ἑσπέρας

Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος

Δήμου Μεταμορφώσεως.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ἑσπέρας

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς

Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

Πρωΐ

Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων κ΄

Ἁγίου Νεκταρίου Ἄνω Κηφισιᾶς

Ἑσπέρας

Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Κάτω Κηφισιᾶς

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρωΐ

Ἱ.Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀμαρουσίου.

Μεσημέρι

Κοιμητήριον

Δήμου Μεταμορφώσεως

Ἑσπέρας

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς

Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ

Πρωΐ

Ἱ.Ν. Ἁγίων Ἀποστόλων Πεύκης.

Παννυχίς

Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς

Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

«Ἑσπερινός  Ἀγάπης»

Ὥρα 11π.μ

Ἱ. Μητροπολιτικὸν Παρεκκλήσιον

Προφήτου Ἠλιοῦ Ἐπισκοπείου.

 

Ἡ τελετὴ τῆς Ἀγάπης θὰ τελεσθεῖ τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, ὥρα 11 π.μ. στὸ Ἱερὸ Μητροπολιτικὸν Παρεκκλήσιον τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Ἐπισκοπείου (Γρηγορ. Λαμπράκη 32). Εἶσθε προσκεκλημένοι ὅλοι καὶ μετὰ τὸ πέρας θὰ λάβετε εὐλογία κόκκινα αὐγά. Ὥρα προσελεύσεως τῶν κληρικῶν 10:30 π.μ..

Παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀνακοινώσητε πρὸς τοὺς πιστοὺς τὰ τῆς «ΑΓΑΠΗΣ» καὶ προτρέψατε αὐτοὺς, ἵνα προσέλθωσι.

Τὸ Εὐαγγέλιον θὰ ἀπαγγελθεῖ εἰς ξένας γλώσσας ὡς ἀκολούθως:

Ἀρχιμ. Δωρόθεος Κιούσης Ἀγγλικά
Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κοκάκης Ἰταλικά
Πρωτ. Ἰωάννης Παντελίδης Γαλλικά
Πρωτ. Μιχαήλ Παπαθεμελῆς Σερβικά
Πρωτ. Δανιήλ Τέρπεα
Ρουμανικά
Πρωτ. Χρῖστος Κυριακόπουλος
Ὁμηρικά

 

Τέλος, παρακαλῶ νὰ ἀναγνώσετε τὴν συνημμένην Πασχαλινὴν μου Ἐγκύκλιον κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἀναστάσεως.

Μετέχω εὐφροσύνως στὸ πλήρωμα τῆς χαρᾶς Σας ἐπὶ τῇ
ἑορτῇ καὶ πανηγύρει τῶν Πανηγύρεων, τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου μας. Ἀνταλλάσσω ἀσπασμὸν ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, συνδοξολογῶν τὴν Ἁγίαν Ἀνάστασίν Του.

Προσευχόμενος διὰ «πᾶσαν δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθεν»,

 

Ἐγκάρδιος εὐχέτης σας ἐν Κυρίῳ

Ὁ Μητροπολίτης Σας

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ ΚΥΡΙΛΛΟΣ


Εκτύπωση   Email