ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 14

Πρὸς
Τοὺς Πανοσ/τους καὶ Αἰδεσ/τους  Ἐφημερίους
καὶ τὰ Ἡγουμενοσυμβούλια τῶν Ἱερῶν Μονῶν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Περὶ φυλλαδίων πνευματικοῦ περιεχομένου καὶ τῶν λειτουργικῶν βιβλίων».

          Ἀγαπητοί μου,

          Κατὰ τὶς περιοδεῖες καὶ τὶς ἐπισκέψεις μου γιὰ τὴν τέλεση Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν σὲ Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Ἱερὲς Μονὲς τῆς Μητροπόλεώς μας, παρετήρησα ὅτι:       

                Τὰ παγκάρια τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ τῶν Μονῶν, ὡς καὶ ἕτεροι χῶροι αὐτῶν, δὲν εἶναι τόποι, ὅπου ὁ καθένας κατὰ τὴν κρίση του ἀφήνει ὅ,τι κρίνει αὐτὸς ἐπωφελὲς πρὸς πνευματικὴ οἰκοδομὴ τῶν πιστῶν. Παρακαλῶ, ἐλέγξτε προσεκτικὰ καὶ διακριτικὰ τὸ ζήτημα πρὸς ἀποφυγὴν δυσάρεστων ἐκπλήξεων καὶ παρεξηγήσεων (λ.χ. διανομὴ αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν φυλλαδίων).               

                Ἐπίσης, σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἔχουμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ δραστηριοποιεῖται πνευματικὰ ἡ Ἱερὰ Μονὴ Παρακλήτου Ὠρωποῦ, φημισμένη ἀνὰ τὴν Ὀρθοδοξία γιὰ τὶς Ἐκδόσεις Πατερικῶν καὶ ἄλλων συγγραμμάτων. Μεταξὺ τῶν ἐκδόσεων τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς περιλαμβάνεται καὶ ἡ ἔκδοση τῶν γνωστῶν φυλλαδίων «Ἡ Φωνὴ τῶν Πατέρων». Συγκεκριμένα, ἔχουν ἐκδοθεῖ μέχρι σήμερα 32 φυλλάδια τῆς σειρᾶς αὐτῆς, μὲ πατερικοῦ περιεχομένου πνευματικὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ζωὴν τῶν πιστῶν.               

                Παρατηρῶ ὅτι σὲ πολλοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ Μονὲς δὲν διανέμονται τὰ φυλλάδια τῆς σειρᾶς αὐτῆς. Εἶναι προσωπική μου ἐπιθυμία ἀλλὰ καὶ σύσταση τὰ φυλλάδια τῆς σειρᾶς «Ἡ φωνὴ τῶν Πατέρων» τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου νὰ μὴν ἀπουσιάζουν ἀπὸ κανένα Ναὸ τῆς ἐπαρχίας μας, ἀλλὰ νὰ διανέμονται στοὺς πιστοὺς ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ περιόδους τοῦ ἔτους. Νὰ ἔλθετε σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Ἱερὰ Μονὴ καὶ νὰ προμηθευτεῖτε πολλὰ φυλλάδια μὲ διαφορετικὰ θέματα, τὰ ὁποῖα θὰ εὑρίσκονται πάντα στὰ παγκάρια τῶν Ναῶν.

                Ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς στὴν Ἁγία Τράπεζα, τὰ Ψαλτήρια καὶ τὰ Γραφεῖα τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν τῆς Μητροπόλεώς μας θὰ εὑρίσκονται ὑποχρεωτικῶς σὲ λειτουργικὴ χρήση μόνον λειτουργικὰ βιβλία τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καθὼς καὶ τὰ Δίπτυχα ἑκάστου ἔτους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι ἄλλων ἐκδόσεων, μὲ σκοπὸ τὴν ὁμοιομορφία καὶ τὴν λειτουργικὴ ἑνότητα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν στὴν Μητρόπολή μας. Σὲ ὅσους Ἱεροὺς Ναοὺς δὲν ὑπάρχουν, εἶναι ἐπιβεβλημένο νὰ ἀντικατασταθοῦν.

Παρακαλῶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὅσων ἀνωτέρω ἀνέφερα.
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

Εκτύπωση