Ποιμαντορικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου διὰ τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολὴν ἐπὶ τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας 2013

Ἀγαπητοί μου χριστιανοί,


Μέ τόν ἑορτασμό τῆς μνήμης ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος σήμερα, Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, συναντᾶμε τὸν πρώτο σταθμό πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ στήν ἀσκητική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ποὺ ἀρχίσαμε ἤδη νὰ διανύουμε.
Στήν συνείδηση τοῦ λαοῦ μας ὁ χαρακτηρισμός τῆς σημερινῆς ἡμέρας, ὡς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπισημαίνει ἕναν ἀπό τούς σημαντικότερους θριάμβους τῆς ζωῆς καί τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἦταν τότε ποὺ κατάφερε τήν νίκη κατά τῶν εἰκονομάχων, μετά ἀπό μιά μακρά περίοδο ἀλλοίωσης τῆς ἀλήθειας, μέ σκοπό τόν πνευματικό ἀποπροσανατολισμό τῶν πιστῶν καί τὴν ἀλλοτρίωση τῆς ἀποστολῆς Της.
Τό θαῦμα τῆς νίκης τῆς Ὀρθοδοξίας δέν πέτυχε μόνο του. Χρειάστηκε κατά καιρούς τόν σκληρό ἀγῶνα τῶν ἀνθρώπων τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἀκόμη καί τό αἷμα τους, γιά νά προστατεύσουν τήν ἀλήθεια. Βέβαια ἡ διαφύλαξή της στήν ἱστορία ἦταν καί παραμένει ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὑπῆρξε, ὅμως, καί ἀποτέλεσμα τῶν ἀγώνων τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ.
Τέτοιοι ἦταν οἱ Πατέρες τῆς Ζ΄ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, οἱ ὁποῖοι ἀπεκατέστησαν τήν πίστη μας σχετικά μέ τίς ἱερές εἰκόνες. Ὁ θρίαμβος αὐτῆς τῆς ἀποκατάστασης, ἐκφράζει τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, γιατί συνδέει τήν ὀρθοδοξία μέ τήν ὀρθοπραξία καί ἀποκαλύπτει ὅτι οἱ εἰκόνες ἔχουν τά πρωτότυπά τους στόν οὐρανό, ἀλλά διατηροῦν τήν ἱερότητά τους στά πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας στή γῆ.
Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἡ σημερινή ἑορτή γίνεται εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε αὐτούς τούς μάρτυρες τῆς πίστεως καί τούς ἀγωνιστές τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι στά πρόσωπα τῶν Ἱεραποστόλων σπέρνουν τόν σπόρο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Μεταλαμπαδεύουν μέ ζῆλο τὴν εὐαγγελική ἀλήθεια καί ἀναλώνοντας τήν ζωή τους, γίνονται τά ἀναμμένα κεριά τῆς ἐλπίδας πού φωτίζουν τό πυκνό σκοτάδι τοῦ κόσμου. Οἱ ἱεραπόστολοι ὡς διάδοχοι τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως μεταποιοῦν τὸ ἔργο ἐκείνων σὲ λόγο, τὸ μαρτύριό τους σὲ μαρτυρία νέας ζωῆς, σὲ ζωντανὴ νέκρωση ποὺ ἀνατέλλει ἀπὸ τὸν θάνατο, τὸν τάφο καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτό τόν τρόπο γίνονται τά ὄργανα, διά τῶν ὁποίων ἁπλώνεται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. 1:8) μὲ ὅλες τὶς ἔννοιες, γεωγραφική, πολιτιστική, κοινωνική.
Τό ἐπίπονο καί ἅγιο αὐτό ἔργο στηρίζει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐνισχύοντας μέ κάθε τρόπο τήν Ὀρθόδοξη Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Γιατί ἡ ἱεραποστολὴ δὲν εἶναι μία ἀπὸ τὶς ποιμαντικὲς δράσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἔκφραση «τοῦ βαθύτερου εἶναι» τῆς φύσης καὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία ἐκδηλώνεται πάντοτε ὡς ἱερ-ἀποστολικὴ μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἀπευθύνεται καὶ εἶναι ἀνοιχτὴ στοὺς ἄλλους, τοὺς ὁποίους καλεῖ διαρκῶς νὰ γίνουν μέλη Της κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ «καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατὴρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς» (Ιω. 20:21). Γι’ αὐτό τὸν σκοπό μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περιφέρεται σήμερα ἡ καθιερωμένη δισκοφορία.
Σᾶς προτρέπουμε, λοιπόν, πατρικά νά στηρίξετε καί φέτος τήν μεγάλη αὐτή προσπάθεια, γιά νά γίνουμε ὅλοι, μέ τήν μικρή προσφορά μας, μέτοχοι τῆς χαρᾶς χιλιάδων συνανθρώπων μας.
Εὐχόμενος καλή δύναμη στήν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνα αὐτῆς τῆς περιόδου, διατελῶ μέ πατρικές εὐχές καί ἐγκάρδιες εὐχαριστίες.


Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email