ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 2

Πρός

Τούς Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν

Συμβουλίων τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: « Ἐκλογή νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων».

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τόν προσεχῆ Δεκέμβριο ἐ.ε. λήγει ἡ τριετής θητεία τῶν λαϊκῶν μελῶν τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων.

Ἡ ἀνασύνθεσις τῶν Συμβουλίων εἶναι ἀναγκαία, διότι δίδεται ἡ εὐκαιρία νά θητεύουν στά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια περισσότεροι Ἐνορίτες σας, νά ζοῦν τά προβλήματα τῆς ἐνορίας, νά ἐνδιαφέρονται γι’ αὐτήν καί νά μετέχουν γενικῶς στή ζωή καί τήν δράση της.

Ἡ ἐπιλογή εἶναι μία δύσκολη ὑπόθεση καί χρειάζεται ὑπευθυνότητα καί πολλή προσοχή. Χρειάζεται πρώτιστα ἐσεῖς νά γνωρίζετε τήν ὑψηλή ἀποστολή σας καί ἔτσι νά συμπαρασύρετε σέ ἔργα ποιμαντικῆς εὐθύνης καί τά λαϊκά μέλη τοῦ συμβουλίου σας.

Οἱ Ἐκκλησιαστικοί Σύμβουλοι πρέπει νά εἶναι συνεργάτες σας, νά ἔχουν λόγον, γνώμην ἀλλά συγχρόνως εὐθύνη καί ὑπακοή, σεβασμό καί διάθεση συνεργασίας τόσο μαζί σας ὅσο καί μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη.

Πρέπει νά εἶναι κάτοικοι τῆς ἐνορίας, νά διακρίνονται γιά τήν εὐσέβειά τους, τό ἀνεπίληπτόν του ἤθους τους, τήν καλή οἰκογενειακή τους κατάσταση, τήν ἐντιμότητά τους καί τόν σεβασμό στά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀσφαλῶς ἀποκλείονται ἀκόμη καί διά τόν κατά-

λόγον πού θά ὑποβάλετε ἄτομα τά ὁποῖα ἔχουν σέ βάρος τούς ὁποιαδή-

πότε καταδικαστική ἀπόφαση.

Πολλές φορές ἔχει παρατηρηθεῖ νά προτείνετε μέλη τοῦ Συμβουλίου πρόσωπα τά ὁποῖα δέν συμμερίζονται τήν διακονία σας καί δημιουργοῦν προσκόμματα στό ἔργο τῆς Μητροπόλεως καί γενικότερα στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.

Πιστεύουμε ὅμως, ὅτι ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό τήν δική σας κρίση, τοποθέτηση καί ποιμαντική εὐαισθησία, τήν ὁποία καί ἐμπιστευόμαστε.

Ὑπογραμμίζομε τήν πιστή ἐφαρμογή τῆς κειμένης νομοθεσίας (παραγρ. 6 τοῦ ἄρθρου 7 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν», ἡ ὁποία πρέπει πάντοτε νά τηρεῖτε, χωρίς νά ἀπαιτεῖται κάθε φορᾶ ἡ ὑπόμνησις αὐτῆς.

Εὔλογον εἶναι νά ἐπιδιώξετε τήν ἀνανέωση τῶν ἤδη ὑπηρετούντων μέ νέα πρόσωπα, εἰ δυνατόν, ἀμφοτέρων τῶν φύλων, ἀνδρῶν καί γυναικών, γιά νά δίδεται καί σέ ἄλλους πιστούς ἡ δυνατότητα προσφορᾶς πρός τήν ἐνορίαν.

Τήν πρότασίν σας θά πρέπει μέχρι τήν 30ην Νοεμβρίου ἐ.ε. νά ὑποβάλετε στήν Ἱερά Μητρόπολη, συμπληρώνοντες τό συνημμένον ἔντυπον, ἀπό πιστούς κατοίκους τῆς ἐνορίας γιά τήν συγκρότηση τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, τῶν ὁποίων ἡ θητεία ἀρχίζει ἀπό 1-1-2011.

Ἐπαναλαμβάνοντες τήν σημασία καί τήν ὑποχρέωση τῆς ἐμπροθέσμου προτάσεώς σας καί καταθέσεως τοῦ καταλόγου τῶν προτεινομένων, ἐλπίζομεν ὅτι ἡ ἐπιλογή σας θά εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία θά ἐξυπηρετήσει τόν σπουδαῖον θεσμόν τῆς λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εὐχόμενος κάθε ἐπιτυχίαν εἰς τό ἔργον σας, διατελοῦμεν

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν.

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού Κύριλλος


Εκτύπωση   Email