ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 3

Πρός

Τά Ἐκκλ. Συμβούλια, καί τά Ι. Προσκυνήματα

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἐν ὄψει τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ οἰκονομικοῦ ἔτους 2011, ὁ ὁποῖος προβλέπεται ἀπό τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Κανονισμοῦ 8/1979 «Περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριῶν» θέτουμε πρός ἐνημέρωσίν σας καί πιστή ἐφαρμογή τά κάτωθι:

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011

Ὁ προϋπολογισμός θά συνταχθεῖ, καί θά ὑπογραφεῖ ἀπό ὅλα τά μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἐντός του μηνός Νοεμβρίου 2010 καί θά ὑποβληθεῖ μέχρι καί τήν 15ην Δεκεμβρίου 2010.

3. ΕΣΟΔΑ

Οἱ προβλέψεις ἐσόδων πού θά περιληφθοῦν στόν προϋπολογισμό πρέπει νά αἰτιολογοῦνται πλήρως κατά πηγή προέλευσης καί νά στηρίζονται σέ πραγματικά δεδομένα.

Ἀναλυτικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Θά ἀναγραφοῦν τά ἔσοδα ἀπό:

α) Κηροπωλησία: νά μήν ἀποκλίνουν ἀπό τήν πραγματικότητα

β) Ἱεροπραξίες

γ) Ἐνοίκια: ἀπό ἐνοίκια ἀκινήτων, ἀγροτεμαχίων κλπ.

δ) Εἰσπράξεις παρεκκλησίων: ἐάν ὑπάρχουν στήν ἐνορία καί ἀναγράφονται ξεχωριστά.

ε) Τόκους τραπεζικῶν καταθέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Στό κεφάλαιο Γ  ?¬να¬γρά¬φον¬ται:

α) δωρεαί

β) ἔσοδα καί ἀπό ἐκποίηση ἀκινήτων, κρατήσεις ὑπέρ τρίτων (ΙΚΑ ἐργαζομένων, Φ.Μ.Υ.)

γ) ἔσοδα ἀπό Ἐρανική Ἐπιτροπή

δ) ἔκτακτα ἔσοδα

4. ΕΞΟΔΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Οἱ δαπάνες γιά ἀποδοχές προσωπικοῦ θά πρέπει νά ὑπολογισθοῦν βάσει τοῦ προσωπικοῦ, τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ κατά τό χρόνο καταρτίσεως τοῦ προϋπολογισμοῦ.

Ὅλοι οἱ Ι. Ναοί, Μονές, Ι. Προσκυνήματα ὑποχρεοῦνται νά ἀναγράφουν ὕψος δαπάνης ἀμοιβῶν προσωπικοῦ. Διαφορετικά ὁ Προϋπολογισμός θά στέλνεται πίσω πρός διόρθωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Τά κονδύλια τοῦ Β  Κεφαλαίου (λειτουργικά ἔξοδα) νά κινηθοῦν σέ λογικά πλαίσια χωρίς πνεῦμα σπατάλης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Τά κονδύλια τοῦ κεφαλαίου Γ  ἀναφέρονται σέ ἔξοδα κυρίως ἀνοικοδομήσεως Ι. Ναῶν, εὐπρεπισμοῦ αὐτῶν, ἁγιογραφήσεως ἡ καί ἀκόμα ἐκτάκτων ἐξόδων, τά ὁποία ἔχουν ἄμεση σχέση συνήθως μέ τά ἔσοδα, καί Ἐρανικῶν Ἐπιτροπῶν Ι. Ναῶν – Μονῶν – Προσκυνημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Τά κονδύλια τοῦ Κεφαλαίου Δ  θά ὑπολογιστοῦν βάσει τῶν προϋπολογιζόμενων ἐσόδων τοῦ ΠΙΝΑΚΑ Ἅ , δήλ. Κηροπωλησία – Ἱεροπραξίες – Ἔσοδα παρεκκλησίων καί ἔσοδα ἐνοικίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Στό κονδύλιο « Ἔξοδα Ἐνοριακῶν Δράσεων» ὅλοι οἱ Ι. Ναοί καλοῦνται νά τό συμπληρώσουν καί νά τό διαθέσουν στούς ὑπεύθυνους Νεότητας καί Πνευματικῶν Κέντρων.

Τέλος, παρακαλεῖσθε στήν πιστή ἐφαρμογή τῶν ἀνωτέρω καθώς καί στήν ἐμπρόθεσμη ὑποβολή αὐτῶν, ἤτοι μέχρι τήν 15ην Δεκεμβρίου 2010 καί ὄχι ἀργότερα. Γιά κάθε πληροφορία ἡ διευκρίνιση μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στό Λογιστήριο τῆς Ι. Μ. Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού ΚΥΡΙΛΛΟΣ


Εκτύπωση   Email