ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 6

Πρός

Toυς Πανοσ. καί Αἰδεσ.

Προέδρους τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων

τῆς καθ’ ἠμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

Ἐγγιζουσῶν τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου ἐπιθυμοῦμεν νά σᾶς γνωρίσομεν τά κάτωθι:

1. Συνημμένως λαμβάνετε ἅ) τά Μηνύματά μου τῶν Χριστουγέννων

καί τοῦ Νέου Ἔτους, τά ὁποία παρακαλεῖσθε νά ἀναγνώσετε στό ἐκκλησίασμα τῶν δύο αὐτῶν ἡμερῶν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἀντί Κηρύγματος.

2. Καλόν εἶναι νά τυπώσετε τό πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν του Ἁγίου Δωδεκαημέρου, νά τό ἀναρτήσετε στόν Πίνακα Ἀνακοινώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σας καί νά τό διανείμετε στούς ἐνορίτες σας, ἐντάσσοντας σ’ αὐτό καί τίς ἑορταστικές ἐνοριακές σας ἐκδηλώσεις.

3. Φροντίσατε νά ὑπαγορεύσετε στή νεολαία τῆς ἐνορίας σᾶς πράξεις ἀγάπης γιά τά Χριστούγεννα. Ἐπίσης, ἑορτές, ἐπισκέψεις κ.λπ.. Ἔτσι φιλοτιμεῖτε τά παιδιά καί τά κρατᾶτε κοντά σας. Καλό θά ἦταν, ἐάν διοργανώνατε κάποια ἐκδρομή ἡ προσκύνημα μέ τά παιδιά τῶν κατηχητικῶν σας κατά τό διάστημα μεταξύ Χριστουγέννων καί Πρωτοχρονιᾶς.

4. Διοργανώσατε γιά  τούς  ἐνορίτες σᾶς  ἐόρτιες  ἐκδηλώσεις.  Καλέστε τους νά συμμετάσχουν. Μία τυπική τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν δέν ἀρκεῖ. Δῶστε τόν τόνο γιά βίωση τοῦ Μυστηρίου τῆς Σαρκώσεως μέ ὁμιλίες, ἐνισχύσατε τό μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως στούς πιστούς καί τήν συμμετοχή τους στίς Ἱερές Ἀκολουθίες.

5. Μήν  ξεχάσετε  στή  μέριμνά  σας  καί τά βοηθήματα τῆς Ἐνοριακῆς Δράσεως πρός τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες. Διοργανώσατε ἐπισκέψεις σέ κάποια ἀπό τά Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς Μητροπόλεώς μας (Λύρειον κ.λπ.) μέ τή συνοδεία τῶν κυριῶν τοῦ Ταμείου Ἐνοριακῆς Δράσεως καί ἐνοριτῶν σας, πρός στήριξη καί ἐνίσχυσή τους, τό ἔχουν ἀνάγκη, εἶναι δικά μας καί πρέπει νά τά ὑποστηρίξουμε.

6. Μήν ἀμελήσετε νά τελεῖτε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες μέ χρονική συνέπεια, μέ πιστότητα στήν παράδοσή μας, μέ ἐπιμέλεια. Ἐμπνεύσατε σέ ὅλους τους συνεργάτες σᾶς αὐτό τό πνεῦμα καί καλλιεργήσατε τό.

7. Ἐπωφεληθεῖτε  τοῦ  Ἁγιασμοῦ  στά  σπίτια τῶν ἐνοριτῶν σας, γιά νά ἐπικοινωνήσετε μαζί τους, νά μιλήσετε, νά γνωριστεῖτε καλύτερα.

8. Τό προϊόν του Δίσκου πού θά περιαχθεῖ  κατά τήν ἡμέρα  τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων (15/12) καί προορίζεται γιά τήν ἐνίσχυση τοῦ τρίτου τέκνου τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νά κατατεθεῖ ἔγκαιρα στό Λογιστήριο τῆς Μητροπόλεως, συνοδευόμενο πάντοτε μέ Πρακτικό Καταμετρήσεως, ὑπογεγραμμένο πρωτοτύπως ἀπό τόν Πρόεδρο καί τά Μέλη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, γιά νά ἀποδοθεῖ στήν Ἱερά Σύνοδο.

9. Τέλος, συνημμένως σᾶς ἐπισυνάπτω  τό Πρόγραμμα τῶν Χοροστασιῶν καί Θείων Λειτουργιῶν, τίς ὁποῖες θά τελέσω κατά τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον καθώς καί τῶν ποιμαντικῶν ἐπισκέψεών μου, πρός ἐνημέρωσίν σας.

Σᾶς εὔχομαι καλή δύναμη στό ἔργο σας, καλές ἑορτές. Ἡ Χάρις τοῦ Σαρκωθέντος Κυρίου μας νά ἐνισχύει τήν ἱερατεῖα Σας καί νά περισκέπει τίς οἰκογένειές Σας.

Εὐχέτης Σας πρός Κύριον.

Ὁ Μητροπολίτης Σας

† Ὁ Κηφισίας, Ἁμαρουσίου καί Ὠρωπού ΚΥΡΙΛΛΟΣ


Εκτύπωση   Email