ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὐπ ἀριθμ. 7

Πρὸς

Τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἐφημερίους τῶν

Ἱερῶν Ναῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Eἰς ἕδρας των.

Εὐλαβέστατοι καὶ ἀγαπητοί μου Συμπρεσβύτεροι,

«Ἀναγκαῖον μαθεῖν τὸ θαῦμα τῶν μυστηρίων τί ποτέ ἐστι καὶ διατί ἐδόθη καὶ τίς ἡ ὠφέλεια τοῦ πράγματος». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

Ὅταν ὁ Κύριος μίλησε γιὰ πρώτη φορὰ στοὺς ἀνθρώπους γιὰ τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὀνόμασε τὸν ἑαυτό Του ἄρτον τῆς ζωῆς, ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανό, γιὰ νὰ προσφερθεῖ ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς: «Ἐγώ εἰμι, εἶπε, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς…ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰωάννης 6, 48-52).

Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἄρτος τῆς Ζωῆς ποὺ κατέβηκε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ (ὁ καταβάς), τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατέβηκε τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέσα στὴν Ὑπερευλογημένη Παρθένο καὶ ἡ Παρθένος ἔγινε γῆ ἀγαθὴ εὐλογημένη, ποὺ βλάστησε τὸν Ἄρτο τῆς Ζωῆς. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρτος τῆς Ζωῆς ποὺ κατεβαίνει διαρκῶς ἀπὸ τὸν οὐρανό (ὁ καταβαίνων) τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατεβαίνει τὴν ὥρα τοῦ Εὐχαριστηριακοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέσα στὴν Παρθένο Ἐκκλησία, καὶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία γίνεται γῆ ἀγαθὴ εὐλογημένη ποὺ βλαστάνει τὸν ἄρτο τῆς Ζωῆς. Αὐτὸ τὸ Γεγονὸς τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς παρουσίας Του μέσα στὴν Ἐκκλησία τὸ ζοῦμε στὴ Θεία Λειτουργία. Γιατὶ ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ Χριστὸς ἀνάμεσά μας: «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν εἰμι, πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς Ἁγίους Μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους (Ματθαῖος 28, 20).

Λειτουργοὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας εἴμεθα ἐμεῖς, οἱ Ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι προσφέρομεν τὸν Ἄρτον καὶ τὸν Οἶνον «ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἁγνοημάτων» (εὐχὴ Θείας Λειτουργίας). Εἴμεθα ὑπηρέται τοῦ Θεοῦ ἀληθινοὶ καὶ ὑπουργοὶ τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. «Λοιπὸν ἀρχιερεὺς καὶ ἱερεὺς καὶ πνευματικὸς ἔχων λειτούργημα καὶ πᾶς ἄλλος κληρικὸς ἀληθινὸς τοῦ Θεοῦ καὶ ὑπουργὸς σωτηρίας εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ Ἄγγελος ἄλλος Θεοῦ καὶ μεταδοτικὸς ἁγιασμοῦ καὶ ὅλος πλήρης θείου φωτισμοῦ καὶ χάριτος καὶ θέλει ἀπολαύσει πολὺν τὸν μισθὸν τῆς διακονίας του ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ μάλιστα τόσον περισσότερον, ὅσον σπουδαστὴς εἶναι καὶ πρόθυμος περὶ τὰ θεῖα καὶ δὲν ῥαθυμεῖ πρὸς αὐτὰ μήτε ἀμελεῖ διὰ μίαν ἀνθρωπάρεσκον εὐλάβειαν, διότι ἡ ἀργία δὲν εἶναι εὐλάβεια∙ ἀλλ’, ἐὰν μόνον κανονικῶς ἔλαβε τὸ λειτούργημα, ἄς τὸ ἐνεργήσῃ, καθότι εἶναι σωτήριον εἰς αὐτὸν καὶ εἰς ὅλους τοὺς πιστούς, καὶ ζῶντας καὶ τεθνεῶτας. Εἰ δὲ μή (ἀμελεῖ νὰ τὸ ἐνεργήσῃ δηλ.), θέλει δώσει λόγον εἰς τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀργίαν καὶ ἀμέλειάν του, καθὼς τὸ λέγει ὁ μέγας Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας, Θεοφάντωρ Βασίλειος» (Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ ἅπαντα, Ἐρώτησις Ι΄ σ. 354).

Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, δὲν νοεῖται κληρικὸς νὰ ἀμελεῖ καὶ νὰ ῥαθυμεῖ στὴν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος Συμεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, γιὰ τὸ ἴδιο ζήτημα στὴν Ἐρώτηση Ο΄ ἀναφέρει (σᾶς τὰ μεταφέρω αὐτούσια) τὰ ἑξῆς: «Ὁ ἱερεύς, ὁ ὁποῖος δέχεται λειτουργίας καὶ δὲν λειτουργεῖ, τί προξενεῖ εἰς τὸν διδόντα καὶ ἄν εἰς τοῦτο ἐνέχηται;» Ἀπάντησις: «Ὅστις ἱερεὺς λάβῃ διὰ λειτουργίαν ἀπὸ τοῦ πιστοῦ καὶ δὲν ἤθελε λειτουργήσει, ἔνοχος εἶναι διὰ δύο αἴτια, καὶ διότι δὲν λειτούργησε καὶ διότι ἀποστέρησε τοῦ ἁγιασμοῦ καὶ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος προσήνεγκε διὰ λειτουργίαν, καθότι δὲν λαμβάνει αὐτὸς ἁγιασμὸν λειτουργίας, ἀλλ’ ἴσως ἐλεημοσύνης μισθόν, καὶ οὐχὶ τόσον μισθόν, ὅσον ἤθελεν ἀποκτήσει καὶ λάβει, ἄν ἔδιδεν εἰς πτωχούς. Διὰ τοῦτο ἕκαστος ἱερεύς, ὅστις λάβῃ τὸ προσφερόμενον, πρέπει νὰ λειτουργήσῃ διὰ νὰ μὴν κατακριθῇ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ὡς ἀδικῶν, ὡς κλέπτων καὶ ὡς ἀποστερῶν τὸν ἀδελφόν τοῦ ἁγιασμοῦ» (ἔνθα ἀνωτέρω σ. 388).

Ὅθεν, διὰ τῆς παρούσης σᾶς γνωρίζομεν ὅτι εἰς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δέον νὰ τελῆται ὑποχρεωτικῶς ἡ Θεία Λειτουργία, ἐκτὸς τῶν μεγάλων Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν καὶ τῶν ἀποδόσεων αὐτῶν, καὶ κατὰ πᾶν Σάββατον, 1ην ἑκάστου μηνός, κάθε Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (λειτουργία τῶν Προηγιασμένων) ὡς καὶ κατὰ τὶς κάτωθι μνῆμες τῶν Ἁγίων:

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Ἰανουαρίου

Μεγάλου Βασιλείου

7η Ἰανουαρίου

Σύναξις Ἰωάννου Προδρόμου

17η Ἰανουαρίου

Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.

18η Ἰανουαρίου

Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου

20η Ἰανουαρίου

Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου

25η Ἰανουαρίου

Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

27η Ἰανουαρίου

Ἀνακομιδή λειψάνων Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

30 Ἰανουαρίου

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Φεβρουαρίου

Τρύφωνος μάρτυρος

10η Φεβρουαρίου

Χαραλάμπους Ἱερομάρτυρος

19η Φεβρουαρίου

Φιλοθέης ὁσίας τῆς Ἀθηναίας

23η Φεβρουαρίου

Πολυκάρπου Ἱερομάρτυρος

24η Φεβρουαρίου

Α΄ καὶ Β΄ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Μαρτίου

Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος

9η Μαρτίου

Τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

17η Μαρτίου

Ὁσίου Ἀλεξίου Ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Ἀπριλίου

Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας

23η Ἀπριλίου

Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου

25η Ἀπριλίου

Μάρκου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Μαΐου

Ἱερεμίου Προφήτου

2α Μαΐου

Ἀνακομιδὴ λειψάνου Μεγάλου Ἀθανασίου

5η Μαΐου

Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος

8η Μαΐου

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ

21η Μαΐου

Κων/νου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων

25η Μαΐου

Γ΄ Εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Ἰουνίου

Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρος

24η Ἰουνίου

Γενέθλιον Ἰωάννου Προδρόμου

29η Ἰουνίου

Πέτρου καὶ Παύλου Ἀποστόλου

30 Ἰουνίου

Σύναξις τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Ἰουλίου

Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων

7η Ἰουλίου

Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος

8η Ἰουλίου

Προκοπίου μεγαλομάρτυρος

11η Ἰουλίου

Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος. Ὄλγας ἰσαποστόλου

17η Ἰουλίου

Μαρίνης μεγαλομάρτυρος

20 Ἰουλίου

Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου 

25η Ἰουλίου

Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης 

26η Ἰουλίου

Παρασκευῆς μεγαλομάρτυρος 

27η Ἰουλίου

Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ 

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Αὐγούστου

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. ΤῶνΜακκαβαίων 

23η Αὐγούστου

Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

24η Αὐγούστου

Κοσμᾶ ἱερομάρτυρος τοῦ Αἰτωλοῦ 

27η Αὐγούστου

Φανουρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς 

29η Αὐγούστου

Ἀποτομὴ τιμίας κεφαλῆς Προδρόμου  καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 

31η Αὐγούστου

Κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
 

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Σεπτεμβρίου

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου. Συμεὼν τοῦ Στυλίτου

9η Σεπτεμβρίου

Σύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης

16η Σεπτεμβρίου

Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος

17η Σεπτεμβρίου

Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης τῶν μαρτύρων

20ή Σεπτεμβρίου

Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος

23η Σεπτεμβρίου

Σύλληψις Ἰωάννου Προδρόμου

24η Σεπτεμβρίου

Θέκλης πρωτομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου. Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

26η Σεπτεμβρίου

Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Ὀκτωβρίου

Ἀνανίου Ἀποστόλου. Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ

3η Ὀκτωβρίου

Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν

18η Ὀκτωβρίου

Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ

20 Ὀκτωβρίου

Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος. Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ νέου ἀσκητοῦ

23η Ὀκτωβρίου

Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου

26η Ὀκτωβρίου

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλήτου

28η Ὀκτωβρίου

Ἁγίας Σκέπης. Ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Νοεμβρίου

Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων

8η Νοεμβρίου

Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ

9η Νοεμβρίου

Νεκταρίου Πενταπόλεως

11η Νοεμβρίου

Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος

13η Νοεμβρίου

Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

14η Νοεμβρίου

Φιλίππου Ἀποστόλου

16η Νοεμβρίου

Ματθαίου Εὐαγγελιστοῦ

25η Νοεμβρίου

Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος τῆς πανσόφου

26η Νοεμβρίου

Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος

30 Νοεμβρίου

Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου

Ἡμερομηνία

Μνήμη Ἁγίου

1η Δεκεμβρίου

Ναούμ προφήτου. Φιλαρέτου τοῦ Ἐλεήμονος

4η Δεκεμβρίου

Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος

5η Δεκεμβρίου

Σάββα τοῦ Ἠγιασμένου

6η Δεκεμβρίου

Νικολάου Μύρων τῆς Λυκίας

9η Δεκεμβρίου

Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης

12η Δεκεμβρίου

Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ

15η Δεκεμβρίου

Ἐλευθερίου Ἱερομάρτυρος

17η Δεκεμβρίου

Δανιήλ προφήτου. Ἁγίων Τριῶν Παίδων

20 Δεκεμβρίου

Ἰγνατίου Ἱερομάρτυρος τοῦ Θεοφόρου

22α Δεκεμβρίου

Ἀναστασίας μεγαλομάρτυρος τῆς φαρμακολυτρίας

26η Δεκεμβρίου

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου

27η Δεκεμβρίου

Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου

   

Στὶς ἀνωτέρω Θεῖες Λειτουργίες θὰ παρευρίσκεται τοὐλάχιστον ὁ εἷς ἐκ τῶν ἱεροψαλτῶν τοῦ Ναοῦ σας, ὑπ’ εὐθύνη τῶν ἰδίων.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος


Εκτύπωση   Email