ploigisi h3

bottom neo

Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ
κ. Κυρίλλου

γιὰ τὴν παγκόσμια ἡμέρα τοῦ περιβάλλοντος

          Πορευόμαστε ἤδη πρὸ πολλοῦ στὴν ἀπειλητικὴ σκιὰἑνὸς οἰκολογικοῦ θανάτου, ποὺ προκαλεῖἡ αὐξημένη μόλυνση καὶ καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Τὸ πρόβλημα ἔχει πάρει παγκόσμιες διαστάσεις καὶ οἱ αἰτίες του πολλές· ἀλλὰ γιὰἐμᾶς τοὺς πιστοὺς ἐντοπίζονται κυρίως σὲ πνευματικὸἐπίπεδο. Γι’ αὐτὸ καὶ θεμέλιο γιὰ τὴν σωστὴἀντιμετώπιση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία καθὼς φωτίζει τὴν σχέση τοῦἀνθρώπου μὲ τὴν φύση.

          Βασικὴ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ὅτι ἡ φύση δὲν δημιουργήθηκε μόνο ἀλλὰ καὶ κυβερνᾶται ἀπὸ τὸν Θεό. Τὰἱερὰ κείμενα εἶναι κατάμεστα ἀπὸἐκφράσεις καὶ εἰκόνες ποὺἀναφέρονται στὴν ὡραιότητα, τὴν ἁρμονία καὶ τὴν σκοπιμότητα τῆς φυσικῆς δημιουργίας. Ὅμως, ὁ φυσικός μας κόσμος θὰἦταν ἀτελὴς καὶ δὲν θὰ εἶχε νόημα χωρὶς τὴν παρουσία τοῦἀνθρώπου σ’ αὐτόν. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶὁἄνθρωπος ὀφείλει νὰ βλέπει τὸ φυσικὸ περιβάλλον ὄχι σὰν τυχαῖο ἀποτέλεσμα ἀπρόσωπων φυσικῶν δυνάμεων ἀλλὰὡς δημιουργία τοῦ Θεοῦ «καλὴ λίαν», γιατί μόνο τότε μπορεῖ νὰ τὸ σέβεται καὶ νὰ μὴν τὸ καταστρέφει. Μόνο τότε μπορεῖ νὰ μαθαίνει ὅτι ἡὑποχρέωσή του στὸν παράδεισο ἦταν τὸ «ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶφυλάσσειν» . Αὐτὲς οἱ δύο λέξεις ὁριοθετοῦν τὴν σωστὴἐκμετάλλευση καὶ προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡἐντολὴ τοῦ Θεοῦ «κατακυριεύσατε τῆς γῆς» δὲν εἶναι χορήγηση ἄδειας γιὰ μιὰἀκατάσχετη κακοποίηση τῆς φύσης. Ἄλλωστε δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι, ὅταν καταχρώμαστε τὴν δύναμή μας πάνω στὴ φύση, γκρεμίζουμε τὸ σπίτι ποὺὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε, γιὰ νὰ ζήσουμε.

        Εἶναι πλέον ὁλοφάνερο ὅτι ἡἀχαλίνωτη ἐπιδίωξη τοῦ κέρδους καὶἡ πλεονεξία ἀποτελοῦν τὴν αἰτία τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς, ἀφοῦ «ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία»(Τιμ. Α΄ 6.10). Κέρδος καὶἀπληστία ὁδηγοῦν ἀπὸ τὴν ὑπερκατανάλωση στὴν ὑπερπαραγωγὴ τῶν ἀγαθῶν. Καὶἡὑπερπαραγωγὴ στὴν ὑπερεκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πηγῶν ἐνέργειας μὲὀλέθριες ἐπιπτώσεις γιὰ τὸ περιβάλλον. Ἡ προστασία τοῦ περιβάλλοντος εἶναι δυνατὴ, μόνο, ὅταν ὅσοι παράγουμε καὶ χρησιμοποιοῦμε, σταματήσουμε αὐτὸν τὸν φαῦλο κύκλο θυσιάζοντας καθετὶ περιττὸ ποὺ δὲν ὑπηρετεῖ πραγματικὰ τὴ ζωή.

         Νὰ γιατί ἡἘκκλησία μᾶς καλεῖ σὲ μιὰ ζωὴ αὐτάρκειας καὶὀλιγάρκειας ἐπιβεβαιώνοντας τὸν λόγο τοῦἈποστόλου Παύλου «ἔστιδὲ πορισμὸς μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας» (Τιμ.Α΄6,6). Τὸ μεγαλύτερο κέρδος τῆς ζωῆς εἶναι ἡ εὐσέβεια ποὺἐμπνέει τὸν ἄνθρωπο νὰἀρκεῖται σὲὅσα ἔχει. Ἀλλὰ καὶἡἐπισήμανση τοῦ Εὐαγγελίου «ἔφαγον καὶἐχορτάσθησαν καὶἦραν περισσεύματακλασμάτων» (Μαρκ. 8,8),ἔφαγαν καὶ χόρτασαν καὶ συγκέντρωσαν τὰ περισσεύματα, ἴσως στὶς μέρες μας νὰἀποτελεῖὑπαινιγμὸ γιὰ μιὰἄλλη οἰκολογικὴ συμπεριφορὰ, ὥστε νὰ μὴν πετᾶμε ὅ,τι δὲν χρησιμοποιοῦμε, ἀλλὰ νὰἀνακυκλώνουμε σὲ κάδους μὲ εἰδικὴ σήμανση τὰἀνακυκλώσιμα ὑλικά, χαρτί, γυαλί, πλαστικά, μέταλλα οἰκιακὲς καὶἠλεκτρονικὲς συσκευὲς κ.ἄ. Ἂς συμμετέχουμε στὰ προγράμματα τῶν φορέων διαχείρισης ἀπορριμάτων ἀνακύκλωσης, γιὰ νὰ μὴν ἐπιβαρύνουμε καὶ μολύνουμε ἐπιτέλους τὸ περιβάλλον, ὥστε νὰἐπιβιώσει      ἐκεῖνο καὶ μαζί του καὶἐμεῖς.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶὨρωποῦ Κύριλλος

footer
  • Δευτέρα
    25 Μαΐου

    Γ' εύρεσις Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου Προδρόμου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ