ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ. Κυρίλλου
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα 2019

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι᾿ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν» (Α΄ Πετ. α΄ 3).

Ἑορτάζουμε σήμερα καί πανηγυρίζουμε γεμάτοι χαρά καί ἐλπίδα τήν Λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εὐφραίνονται οἱ κουρασμένες καί ταλαιπωρημένες ψυχές μας καί δυναμώνουν παίρνοντας ἐνίσχυση ἀπό τήν ἐλπίδα πού ἀνατέλλει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως φωτίζει πάλι τίς σκοτεινιασμένες διάνοιές μας καί διαλύει τόν ζόφο τῆς κακίας, τῆς ἀδικίας καί τῆς ἁμαρτίας. Λαμπρό ἀνοίγεται μπροστά μας τό μέλλον, φωτισμένο ἀπό τό ἀνέσπερο Φῶς τῆς ὀγδόης ἡμέρας πού πηγάζει ἀπό τό Ζωηφόρο Μνῆμα.

Ἡ σημερινή λαμπρά Πανήγυρη ἔχει κάτι νά πεῖ σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη μπορεῖ νά βρεῖ στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας τό νόημα τῆς ζωῆς.

Οἱ πιστοί Χριστιανοί χαίρονται σήμερα, διότι στόν ἐκ Τάφου Ἀναστάντα Χριστό βλέπουν τόν Ἀρχηγό καί Τελειωτή τῆς πίστεώς τους νά ἀνοίγει τήν κεκλεισμένη Ἐδέμ, τόν Παράδεισο, καί νά τούς καθιστᾷ κληρονόμους τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Γιά τόν Παράδεισο ἀγωνίζονται οἱ Χριστιανοί καί τώρα βλέπουν μπροστά τους τήν πύλη ὁλάνοικτη καί τόν Χριστό νά προσκαλεῖ ὅλους νά εἰσέλθουν καί νά χαροῦν στό Δεῖπνο τῆς Βασιλείας τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅσοι ἀκόμη δέν ἔχουν χαρεῖ τήν γλυκύτητα τῆς πίστεως στόν Ἀναστημένο Χριστό μποροῦν ἐπίσης νά χαροῦν, ψηλαφώντας στήν Λαμπρή ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως μηνύματα ἐλπίδας, ἀναδημιουργίας, ἀγάπης, ἀνακαινισμοῦ καί νίκης κατά τῶν δυσχερειῶν τοῦ βίου.

Ὅσοι πενθοῦν ἀνακουφίζονται σήμερα βλέποντας τόν Ἀναστημένο Χριστό μας νά νικᾷ ὀντολογικά τόν θάνατο καί νά συνανιστᾷ τόν Ἀδάμ ἐκ τῆς φθορᾶς.

Ὅσοι ἀποκάνανε κουρασμένοι ἀπό τά ψυχικά τραύματα πού τούς κληροδότησε ἡ ἁμαρτία δύνανται σήμερα νά ξεκουραστοῦν, διότι ἀπό τόν ζωοποιό Τάφο τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀνέτειλε λαμπρό τό Φῶς τῆς συγχωρήσεως καί τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν.

Ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα μπορεῖ σήμερα, ἀκολουθώντας τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, νά κατευθυνθεῖ ἀσφαλῶς πρός τό λιμάνι τῆς Πίστεως.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι καί δική μας ἀνάσταση. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ὁ τελικός σκοπός ὅλης τῆς δημιουργίας. Τό ἀναστάσιμο μήνυμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό προοδευτικότερο μήνυμα πού ἔχει ἀκουστεῖ στον κόσμο. Ὅλα τά συνθήματα ἀφοροῦν τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου ὡς τό βιολογικό τέλος τῆς ζωῆς καί καταργοῦνται μέ τόν θάνατο. Τό χαρμόσυνο μήνυμα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ ἀπευθύνεται στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου πρίν καί μετά τό βιολογικό της τέλος καί καταργεῖ ὀντολογικά τόν θάνατο.

Σέ ὅλο τόν κόσμο σήμερα ἀκούγεται ὁ ἀναστάσιμος παιάνας  «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος». Ἀποτελεῖ αὐτός μία προσωπική πρόσκληση γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς γιά μία ζωή ἀναστημένη, μία ζωή πού φωτίζεται ἀπό τό Ἅγιο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, μία ζωή πού διαλύει τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί φωτίζει εὐφρόσυνα τήν πεσμένη στό χᾶος τῆς κατάθλιψης ἀνθρωπότητα.

Ἡ Ζωή πού πηγάζει ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο τοῦ Χριστοῦ μας, τό Φῶς τό ἀνέσπερο πού διαλύει τόν ζόφο τῆς ἁμαρτίας καί ἡ Ἐλπίδα γιά μία ζωή ἀναστημένη καί λαμπρή ὁδηγεῖ τήν καρδιά καί τά χεῖλη μας νά διαλαλήσουν:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Εὔχομαι σέ ὅλους σας καλό Πάσχα καί ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως νά διαλύσει κάθε θλίψη καί στενοχώρια καί κάθε πειρασμό τόσο σέ ἐσᾶς προσωπικά, ὅσο καί στήν ἀγαπημένη μας Πατρίδα πού σήμερα λαμπροφορεῖ καί πανηγυρίζει τήν Λαμπρή Ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ! 

Ἐγκάρδιος Εὐχέτης σας πρός τόν Ἀναστάντα Κύριό μας
Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος
 


Εκτύπωση   Email