ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2013

Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῡ

κ. Κυρίλλου

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Καθὼς ὁ χρόνος κυλᾷ, οἱ ἀντιφάσεις του μᾶς σημαδεύουν. Ἄλλοτε οἱ εὐκαιρίες, οἱ ἐλπίδες καὶ οἱ προσδοκίες, γιὰ νὰ γευθοῦμε τὰ ἀγαθὰ καὶ τὸν πλοῦτο τῆς ζωῆς, μᾶς γοητεύουν καὶ μᾶς δελεάζουν καὶ ἄλλοτε πάλι τά ἄγχη, οἱ φόβοι οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ κίνδυνοι μᾶς δηλητηριάζουν καὶ μᾶς πικραίνουν. Γι’ αὐτὸ ἡ ἀνατολὴ κάθε καινούργιου χρόνου μᾶς θυμίζει πόσο  αἰνιγματικὸς εἶναι μέσα στὸ ἀδιάκοπο πέρασμά του,  ἀφοῦ τὸ χθές του ἔφυγε, τὸ αὔριο δὲν  ἦρθε  ἀκόμη,  ἐνῷ κάθε στιγμή τοῦ σήμερα φεύγει ἀκαριαία, χάνεται καὶ σβήνει. Ἡ ματαιότητα, λοιπὸν, τοῦ παρελθόντος,  ἡ προσωρινότητα τοῦ παρόντος καὶ ἡ ἀβεβαιότητα τοῦ μέλλοντος, μᾶς τρομάζουν, καθὼς  ὁ χρόνος σκορπίζει τὴν ζωή μας καὶ τὴν  ὁδηγεῖ σ’  ἕνα ἀναπόφευκτο τέλος. Καὶ ὅμως, αὐτὸ τὸ ἀσύλληπτο μυστήριο τοῦ χρόνου τὸν συγγενεύει μὲ τὴν αἰωνιότητα καὶ τὸν καθιστᾷ καθρέπτη της. Γιατί δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε  ὅτι  ὁ χρόνος σύμπαντος κόσμου καὶ ὁ χρόνος τῆς ζωῆςμας τρέχουν παράλληλα, γρήγορα, βιαστικὰ καὶ χωρὶς  ἐπιστροφὴ σ’  ἕνα τέρμα. Αὐτὸ τὸ τέρμα εἶναι ἡ συντέλεια τῶν αἰώνων καὶ αὐτὸ δὲν σημαίνειδιάλυση καὶ καταστροφὴ, ἀλλὰ ὁλοκλήρωση καὶ μεταμόρφωση τοῦ χρόνουκαὶ τοῦ χώρου σὲ αἰωνιότητα τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν.                                        

Ὅμως, ἐμεῖς  ἀκόμη πορευόμαστε στὴ γῆ χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ μας. Σ’ αὐτὸ τὸ ταξίδι ὁ χρόνος εἶναι ρευστὸς καὶ ὁ κόσμος γύρω μας διαρκῶς μεταβαλλόμενος καὶ τελικὰ φθειρόμενος.  Αὐτὸ δίνει  ἀξία μοναδικὴ καὶ ἀνεπανάληπτη στὴν κάθε στιγμὴ τῆς ζωῆς μας.                     

Ἡ ἐλευθερία μας νὰ διαχειριστοῦμε τὸν προσωπικό χρόνο καὶ τὴν ζωὴ μας, ὅπως θέλουμε, μετράει τὸ βάρος τῆς εὐθύνης μας καὶ ἀφυπνίζει τὴν χριστιανική μας συνείδηση, καθώς  ἀκοῦμε τὸν  Ἀπόστολο Παῦλο νὰ μᾶς λέει: «Βλέπετε οὗν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴὡς ἄσοφοι ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν,  ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν» (Πρὸς Ἐφ. 5:15).                                                   

Μέσα, λοιπὸν,  ἀπὸ τὰ ἀνεκπλήρωτα  ὄνειρα καὶ τὴν σκληρὴ πραγματικότητα, τὶς προκλήσεις καὶ τὰ ἐμπόδια, τὶς  ἐπιτυχίες καὶ τὶς ἀποτυχίες, τὰ δάκρυα καὶ τὰ χαμόγελα ἂς συντονίζουμε τὴν σύνολη ὕπαρξη καὶ ζωή μας μὲ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, ὥστε νὰ γίνει γιὰ ὅλους μας καὶὁ φετινὸς δύσκολος καὶ κρίσιμος χρόνος «καιρὸς Σωτηρίας».

Καλὴ καὶ εὐλογημένη Χρονιὰ

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωπου

 


Εκτύπωση   Email