Ἡ Ὀρθοδόξη Κατηχήση

- Τί εναι ρθόδοξη Κατήχηση;
ρθόδοξη Κατήχηση εναι διδασκαλία τς κκλησίας μας γιά τήν πίστη μας, πού πρέπει λοι ο χριστιανοί νά γνωρίσουμε, γιά νά γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί καί νά εαρεστήσουμε τόν Θεό.

 - Ποιά ε
ναι ννοια τς λέξης «Κατήχηση;»
λέξη «Κατήχηση» σημαίνει «διδασκαλία», προφορική διδασκαλία. Καί χρησιμοποιήθηκε λέξη ατή , πό τά χρόνια τν γίων ποστόλων, γιά νά δηλώσει τήν στοιχειώδη διδασκαλία τς χριστιανικς πίστεως, πού εναι ναγκαία γιά κάθε χριστιανό (βλ. Λουκ. 1, 4. Πράξ. 18, 25). Εναι δέ πλασμένη λέξη πό κενο πού συνέβη τήν Πεντηκοστή. Κατά τήν Πεντηκοστή ρθε πό τόν ορανό, πό πάνω πρός τά κάτω «χος», σάν σχυρή βοή νέμου καί γέμισε λο τό σπίτι, που ταν συγκεντρωμένοι ο μαθητές (βλ. Πράξ. 2, 2). πό ατές τίς λέξεις, «κάτω» «χος», γινε λέξη «Κατήχηση».

- Τί χρειάζεται γιά νά γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί καί νά ε
αρεστήσουμε τόν Θεό;
Χρειάζεται Κατήχηση. Γιά νά ε
αρεστήσουμε τόν Θεό χρειάζεται κατά πρτον νά χουμε γνώση τοληθινο Θεοῦ∙ καί σωστή πίστη σ’ Ατόν· καί δεύτερον, πράγμα πού πορρέει πό τό πρτο, ζωή μας νά χει ργα καλά σύμφωνα μέ τήν πίστη μας.

- Γιατί ε
ναι ναγκαία πίστη;
Γιατί,
πως τό λέει λόγος το Θεο, «χωρίς τήν πίστη εναι δύνατο νά εαρεστήσουμε τόν Θεό» (βρ. 11, 6).

- Τί ε
ναι πίστη;
Κατά τόν
ρισμό τοποστόλου Παύλου, πίστη εναι «λπιζομένων πόστασις, πραγμάτων λεγχος ο βλεπομένων» (βρ. 11, 1). Δηλαδή, πίστη εναι κλόνητη πεποίθηση στήν πραγματική παρξη γαθν πού λπίζουμε· εναι βεβαιότητα γιά πράγματα πού δέν βλέπονται μέ τά μάτια. Πίστη εναι πόλυτη μπιστοσύνη στο Θεό καί χι πλς παραδοχή τι πάρχει Θεός. Πίστη στό Θεό σημαίνει νά μπιστευόμαστε πόλυτα σ’ Ατόν. Πίστη λοιπόν εναι θερμή γάπη καί ρωτας στόν ησο Χριστό! , πως τό λέει γιος ωάννης Δαμασκηνός, πίστη εναι κοινωνία μέ τήν παράδοση, πως ατή βιώνεται στήν ρθόδοξη κκλησία. ντίθετα, ατός πού κοινωνε μέ τά ργα το διαβόλου καί χι μέ τήν παράδοση τς κκλησίας μας, εναι πιστος.
-Ποιά εναι τά εδη τῆς πίστεως;
μία πίστη εναι «ξ κος»· εναι πίστη πού προλθε πό τήν κοή. κροατής κουσε να κήρυγμα καί δέχθηκε τήν διδασκαλία το Χριστο. Δέν σώζει μως ατή πίστη. Δέν ρκε δηλαδή γιά τήν σωτηρία τό νά παραδεχθε κάποιος μόνο τι πάρχει Θεός νά πιστέψει μόνο ς ληθινά τά δόγματα τς πίστης μας. Ατή εναι μία πίστη πλ ψιλή. Πρέπει ατή «πίστη ξ κος» νά γίνει «πίστη κ θεωρίας». Νά βάλει δηλαδή στήν καρδιά του τήν ξ κος πίστη του καί ατή νά το διαποτίσει λο τό εναι του καί νά τήν βιώνει στήν καθημερική του ζωή μέ θεάρεστα στόν Θεό ργα. Διαφορετικά πίστη του θά το εναι νεκρά, γιατί δελφόθεος άκωβος λέγει: «Πίστις χωρίς τν ργων νεκρά στί» (ακ. 2,26). νθρωπος σώζεται μέ τήν «πίστη κ θεωρίας», μέ κείνη δηλαδή τήν πίστη πού τόν βοηθάει νά ζητάει μέ θέρμη τόν Θεό καί νά καθαρίζει τήν καρδιά του πό τά πάθη και τις ἀδυναμίες του, στε νά τοποκαλύπτονται τά μυστήρια τς θεολογίας.

Publish modules to the "offcanvs" position.