Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

eisodiatheotokou

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον, καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις. Ἐν ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθένος δείκνυται, καὶ τὸν Χριστὸν τοὶς πάσι προκαταγγέλλεται. Αὐτῇ καὶ ἡμεῖς μεγαλοφώνως βοήσωμεν Χαῖρε τῆς οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις».

Μία ἀπὸ τὶς κυριότερες καὶ μεγαλύτερες Θεομητορικὲς ἑορτὲς τοῦ ἔτους εἶναι τὰ «Εἰσόδια» τῆς Θεοτόκου. Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν τιμᾶ στὶς 21 Νοεμβρίου, μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα. Ἡ σημασία τῆς ἑορτῆς αὐτῆς εἶναι μεγάλη καὶ ἱερή. Ἀποτελεῖ τὴν βάση καὶ τὴν ἀρχὴ γιὰ ὅλη τὴν μετέπειτα ζωὴ τῆς Θεοτόκου.

Ὁπως γνωρίζουμε, ἡ Παναγία Θεοτόκος, γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς γηραιούς, τὸν Ἰωακεὶμ καὶ τὴν Ἄννα, ποὺ εἶχαν παρακαλέσει μὲ πολὺ πόνο τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δώση ἕνα τέκνο καὶ νὰ τὸ ἀφιερώσουν στὸ Ναό Του. Πραγματικά, αὐτὸ καὶ ἔκαναν. Ὅταν δηλαδὴ ἡ Μαρία ἔγινε τριῶν ἐτῶν τὴν ἔφεραν οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς τῆς στὸ Ναὸ καὶ τὴν παρέδωσαν στὰ χέρια τοῦ Ζαχαρία τοῦ ἱερέα. Αὐτὸς τὴν ἀγκάλιασε, τὴν εὐλόγησε καὶ εἶπε: «Ἐμεγάλυνε ὁ Κύριος τὸ ὀνομά σου σὲ ὅλες τὶς γενεές. Μὲ σένα θὰ εὐλογηθοῦν τὰ ἔθνη καὶ ὁ Κύριος θὰ λυτρώση τοὺς υἱοὺς τοῦ Ἰσραήλ». Καὶ ἀνέβασε τὴν τριετῆ Μαρία στὸ ἐσωτερικό τοῦ θυσιαστηρίου, ὅπου ὁ Θεὸς τὴν χαρίτωσε. Καὶ εὐφράνθηκε ἡ Παναγία καὶ μὲ ἀγαλλίαση ψυχῆς ἐσκίρτησε καὶ ὅλοι πνευματικὰ πανηγύρισαν ποὺ ἔμεινε στὸ Ναὸ τὸν Ἁγιο, γιὰ νὰ ἁγιασθεῖ καὶ νὰ γίνει ἀργότερα ἡ Μητέρα τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ.

ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στὴν εἰκονογράφηση τοῦ γεγονότος τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, βλέπουμε, στὸ κέντρο τὴν Παναγία σὰν μικρὸ τριετὲς κοράσιον, ποὺ ὅμως ἔχει ὅλη τὴν ἱερότητα τῆς μέλλουσας Μητέρας τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερέας Ζαχαρίας ὁ μετέπειτα πατέρας τοῦ Προδρόμου, ἔχει ἀκουμπίσει εὐλαβικὰ καὶ στοργικὰ τὸ χέρι τοῦ ἐπάνω στὴν κεφάλη της. Τὴν εὐλογεῖ καὶ τὴν ὑποδέχεται στὰ Ἅγιὰ τῶν ἁγίων, φορῶντας ἐνδύματα λειτουργικὰ καὶ διακριτικό της ἱερωσύνης στὴν κεφαλή του. Ἡ Παναγία στέκει μὲ ἱερὴ σιγῆ ἀπέναντί του ἔχει τὰ χέρια της σὲ στάση εὐλαβικὴ καὶ συγχρόνως κινητικὴ ἀπέναντί του, ποὺ δηλώνει τὴν προθυμία καὶ τὴν χαρὰ τῆς προσελεύσεώς της στὸν Ναὸ τοῦ Κυρίου. Αὐτὸ εἶναι τὸ σχέδιο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προαιώνια βουλή του γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ ἴδιο εὐλαβικὰ καὶ μὲ ἱερὴ συγκίνηση εἰκονίζονται καὶ οἱ γέροντες γονεῖς τῆς Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα. Τὴν παραδίδουν στὰ χέρια τοῦ Ζαχαρία μὲ μία κίνηση πολὺ ἐκφραστική, ποὺ δηλώνει τὴν προθυμία τους νὰ ἐκπληρώσουν τὴν ὑπόσχεσή τους στὸ Θεὸ καὶ νὰ Τοῦ ἀφιερώσουν τὸ μονάκριβο παιδί τους, ποὺ τὸ ἀπέκτησαν μετὰ ἀπό πολλῶν χρόνων προσευχὴ καὶ νηστεία καὶ σὲ γῆρας προχωρημένο. Ὅμως ἡ ἀγάπη στὸ Θεὸ ἐπισκιάζει τὰ σπλάχνα τῆς στοργῆς τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἔχουν στραμμένα τὰ βλέμματά τους στὴν παιδίσκη τους Μαρία, προσέχοντάς την μὲ πολὺ συγκίνηση.

Πίσω τους βλέπουμε πολλὲς νεάνιδες, νὰ κρατοῦν λαμπάδες ἀναμμένες καὶ νὰ προπέμπουν τὴν Παναγία ὁδηγῶντας τὴν στὸ Ἱερό, ὅπου ἔμεινε σὰν περιστερὰ ἡγιασμένη καὶ ἔγινε ἡ λαμπάδα τοῦ Θεοῦ, ἡ κατοικία Του, ὁ ναός Του, τὸ θυσιαστήριο καὶ ἡ λατρεία ἡ ζῶσα καὶ καθαρά.

«Ὁ καθαρώτατος Ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς

καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ,

σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν συνεισάγουσα,

τὴν ἐν Πνεύματι Θείω ἣν ἀνυμνούσιν Ἄγγελοι Θεοῦ.

Αὕτη ὑπάρχει σκηνή ἐπουράνιος»

 


Εκτύπωση   Email