Ἅγιος Νικόλαος Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας, ὁ Θαυματουργὸς

agnikolaos Νικλαος, πρσβυς ν ν γ μγας,
Κα
γς ποστς ες τ πρεσβεειν ζει.
κτ Νικλε γε φνη βιτοιο τελευτ.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος γεννήθηκε τὸν 3ο αἰῶνα μ.Χ. στὰ Πάταρα τῆς Λυκίας, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ πλουσίους καὶ ἔδρασε τὴν ἐποχὴ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ (284 - 304 μ.Χ.), Μαξιμιανοὺ (286 - 305 μ.Χ.) καὶ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔμεινε ὀρφανὸς καὶ κληρονόμος μιᾶς μεγάλης περιουσίας. Ἀλλὰ ὁ Νικόλαος, ἐμπνεόμενος ἀπὸ φιλάνθρωπα συναισθήματα, διέθετε τὴν περιουσία του γιὰ νὰ ἀνακουφίζει ἄπορα, ὀρφανά, φτωχούς, χῆρες, στενοχωρημένους οἰκογενειάρχες. Ἕνας μάλιστα, θὰ διέφθειρε τὶς τρεῖς κόρες του, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσει χρήματα. Ὅταν τὸ ἔμαθε αὐτὸ ὁ Νικόλαος, μυστικὰ σὲ τρεῖς νύκτες ἐξασφάλισε τὴν προῖκα τῶν τριῶν κοριτσιῶν, ἀφήνοντας 100 χρυσὰ φλουριὰ στὴν κάθε μία. Ἔτσι, οἱ τρεῖς κόρες ἀποκαταστάθηκαν καὶ γλίτωσαν ἀπὸ βέβαιη διαφθορά.

Στὴν συνέχεια ἀφιερώθηκε στὸν ἀσκητικὸ βίο, λόγω ὅμως τῆς ξεχωριστῆς ἀρετῆς τοῦ τιμήθηκε, χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδιώξει, ἀρχικὰ μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ Ἱερέα στὰ Πάταρα καὶ συνέχεια μὲ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μύρων. Ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ καθοδηγοῦσε μὲ ἀγάπη τὸ ποίμνιό του καὶ ὁμολογοῦσε μὲ παρρησία τὴν ἀλήθεια. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συνελήφθη ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ἄρχοντες καὶ ρίχτηκε στὴ φυλακή.

Ὅταν ὅμως ἀνῆλθε στὸν αὐτοκρατορικὸ θρόνο ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐλευθερώθηκαν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ καὶ ἔτσι ὁ Νικόλαος ἐπανῆλθε στὸ ἀρχιεπισκοπικὸ θρόνο. Μάλιστα ἔλαβε μέρος στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅπου ξεχώρισε γιὰ τὴ σοφία καὶ τὴν ἠθική του τελειότητα.

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ἦταν προικισμένος καὶ μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας μὲ τὸ ὁποῖο ἔσωσε πολλοὺς ἀνθρώπους καὶ ὅσο ἦταν ἐν ζωῇ ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή του τὸ 330 μ.Χ. Γιὰ παράδειγμα ὅταν κάποτε κινδύνευσε κάποιος στὴ θάλασσα - λόγω σφοδρῶν ἀνέμων - καὶ ἐπικαλέστηκε τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου σώθηκε καὶ μάλιστα ἐνῷ βρισκόταν στὴ μέση του πελάγους βρέθηκε ἀβλαβὴς στὸ σπίτι του. Τὸ θαῦμα ἔγινε ἀμέσως γνωστὸ στὴν Πόλη καὶ ὁ λαὸς προσῆλθε ἀμέσως σὲ λιτανεία καὶ ἀγρυπνία προκειμένου νὰ τιμήσει τὸ θαυματουργὸ Ἅγιο.

Ἱερά Λείψανα: 

Ἡ δεξιά τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στόν Ἱερό Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νέου Βουκουρεστίου.

Ὁ ἀριστερὸς βραχίονας τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὸν ὁμώνυμο ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τοῦ Ρίμινι Ἰταλίας.

Ἀπότμημα τοῦ ἀριστεροῦ βραχίονος τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Βόλου.

Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὴν ὁμώνυμη ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Μπάρι Ἰταλίας.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου βρίσκονται στὶς Μονὲς Ἄγ. Νικολάου Ἄνω Βάθειας Εὐβοίας καὶ Φανερωμένης Σαλαμῖνος, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Μόσχας, στὸν ὁμώνυμο Ναὸ Ἁγίας Πετρουπόλεως καὶ στὴ Λαύρα Ἄγ. Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.

Ἕνας ἐκ τῶν ὀδόντων τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στὴ Μονὴ Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων.

πολυτκιον  
Ἦχος δ’.
Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργὸς ἀνεδείχθης· τοῦ Χριστοῦ γὰρ Ὅσιε, τὸ Εὐαγγέλιον πληρώσας, ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου, ἔσωσας τοὺς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης, ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.


Εκτύπωση   Email