Οἱ Ἅγιοι Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος

prwto8ronoiΣταύρωσις εἷλε κήρυκα Χριστοῦ Πέτρον,
Τομὴ δὲ Παῦλον, τὸν τεμόντα τὴν πλάνην.
Τλῆ
 ἐνάτῃ Σταυρὸν Πέτρος εἰκάδ' ἄορ δέ γε Παῦλος.

Ὁ Πέτρος καταγόταν ἀπὸ τὴ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Ἰωνά, ἀδελφός του Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου. Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ἦταν ψαράδες στὴ λίμνη Γεννησαρέτ. Εἶχε νυμφευθεῖ στὴν Καπερναούμ, ὅπου ἔμενε οἰκογενειακὰ μαζὶ μὲ τὴν πεθερά του. Ὅπως μας πληροφορεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε στὴ λίμνη τῆς Γεννησαρὲτ συνάντησε τοὺς δυὸ ἀδελφοὺς Πέτρο καὶ Ἀνδρέα οἱ ὁποῖοι ἔριχναν τὰ δίχτυά τους. Ἀμέσως μετὰ τὴν κλήση τους, ἄφησαν τὰ δίχτυα καὶ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ψαρὰς στὸ ἐπάγγελμα, ἦταν τύπος αὐθόρμητος, ὁρμητικός, καὶ τὴ ζωὴ τοῦ κοντὰ στὸ Χριστὸ τὴ μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἐνῷ τὴν ἀποστολική του δράση, ἀπὸ τὶς πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἔγραψε καὶ δυὸ Καθολικὲς Ἐπιστολές, μέσα στὶς ὁποῖες νὰ τί προτρέπει τοὺς χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπῖη» (Α΄ Πέτρου, ε΄ 8). Δηλαδὴ ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Διότι ὁ ἀντίπαλος καὶ κατήγορός σας ὁ διάβολος, σὰν λιοντάρι ποὺ βρυχᾶται, περιπατεῖ μὲ μανία καὶ ζητάει ποιὸν νὰ τραβήξει μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ νὰ τὸν καταπιεῖ. Μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, ὁ Πέτρος, δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο στὴν Ἰουδαία, στὴν Ἀντιόχεια, στὸν Πόντο, στὴν Γαλατία, στὴν Καππαδοκία, στὴν Ἀσία καὶ τὴ Βιθυνία. Κατὰ τὴν παράδοση (ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικὰ διασταυρωμένο) ἔφτασε μέχρι τὴν Ρώμη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος (54-68μ.Χ.) ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο, ἀφοῦ τὸν σταύρωσαν χιαστί, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω περὶ τὸ ἔτος 64 μ.Χ.

 δὲ Παῦλος γεννήθηκε στὴν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας σὲ ἕνα χωρίο ποὺ ὀνομάζεται Γίσχαλα καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν σκληρὸς διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ 36 μ.Χ. περίπου, ὅταν κάποτε μετέβαινε στὴ Δαμασκὸ γιὰ νὰ διώξει καὶ ἐκεῖ χριστιανούς, ἔγινε θαῦμα στὸ ὁποῖο φανερώθηκε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τὸν πρόσταξε νὰ πάει στὸν Ἀνανία ὁ ὁποῖος τὸν κατήχησε καὶ τὸν βάπτισε. Ἔτσι, ἔγινε ὁ μεγαλύτερος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα καὶ τὴν ζωὴ τοῦ γι’ αὐτό. Ὀνομάστηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, λόγω τῶν τεσσάρων μεγάλων ἀποστολικῶν περιοδειῶν του. Εἶναι ὁ ἱδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνέγραψε 14 ἐπιστολὲς πρὸς τὶς Ἐκκλησίες τὶς ὁποῖες ἐκεῖνος ἵδρυσε. Τὴ ζωή του μὲ τὶς περιπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανείς, ἂν μελετήσει τὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ τὶς 14 Ἐπιστολές του στὴν Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, νὰ αἰσθάνεται καὶ νὰ λέει: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῆ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Πρὸς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δὲ ζῶ πλέον ἐγώ, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός. Καὶ ἀκόμα, «τὰ πάντα καὶ ἐν πάσι Χριστός» (Πρὸς Κολασσαεῖς γ΄ 11). Νὰ διευθύνει, δηλαδή, ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις τὶς ἀνθρώπινης ζωῆς μας ὁ Χριστός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο (χωρὶς νὰ εἶναι ἀπόλυτα ἱστορικὰ διασταυρωμένο) δι’ ἀποκεφαλισμοῦ στὴ Ρώμη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 64 - 67 μ.Χ.

Ἱερά Λείψανα: 

Η Κάρα τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκεται στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοῦ Ρώμης.

Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκονται στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ Ἁγίου Πέτρου Ρώμης.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκονται στὸ ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Πουντεντιάνας Ρώμης καὶ στὶς Μονὲς Ἰβήρων καὶ Παντελεήμονος Ἁγίου Ὅρους.

Οἱ ἁλυσίδες τοῦ Ἁγίου Πέτρου φυλάσσονται στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου «τῶν Δεσμῶν» Ρώμης.

Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοῦ Ρώμης.

Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκονται στὸν ὁμώνυμο ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ «ἐκτὸς τῶν Τειχῶν» Ρώμης.

Ἕνας ἐκ τῶν ὀδόντων τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στὴν Συλλογὴ τῶν Ἀνακτόρων τοῦ Μπάκινχαμ Λονδίνου.

Ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στὴ Μονὴ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὅρους.

Ἡ ἁλυσίδα καὶ τὸ ὁδοιπορικὸ ραβδὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στὸ ρωμαιοκαθολικὸ Παρεκκλήσιο «Φιόρι».

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’.
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς.
Τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ θεοφθόγγους κήρυκας, τὴν κορυφὴν τῶν Μαθητῶν σου Κύριε, προσελάβου εἰς ἀπόλαυσιν, τῶν ἀγαθῶν σου καὶ ἀνάπαυσιν, τοὺς πόνους γὰρ ἐκείνων καὶ τὸν θάνατον, ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν, ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια.


Εκτύπωση   Email