Ἡ θεία Κοινωνία ἑτοιμασία αἰωνιότητος

metalh4hἹερομόναχος Γρηγόριος

 Ἡ ψυχὴ ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κάποιο ἐφόδιο ποὺ θὰ τὴν συνοδεύση στὸ μακρινὸ ταξίδι της καὶ θὰ ἀποτελέση τὸ εἰσιτήριο γιὰ τὸν Παράδεισο. Τὸ ἐφόδιο αὐτὸ εἶναι ἡ θεία Κοινωνία. Αὐτή μᾶς εἰσάγει στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ διότι εἶναι «δωρεὰ ἀθανασίας καὶ ἀρραβὼν τῆς αἰωνίου ζωῆς». Τὸ πανάχραντο Αἷμα τοῦ Κυρίου «εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν μας… Αὐτὸ τὸ Αἷμα χύθηκε καὶ μᾶς ἄνοιξε τὸν οὐρανό».

Κάθε φορὰ ποὺ ὁ πιστὸς προσέρχεται στὸ Μυστικὸ Δεῖπνο τοῦ Κυρίου κοινωνεῖ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον. Μπορεῖ καὶ αὐτὸς νὰ εἰπῆ τὸν χρυσοστομικὸ λόγο: «Χάρη σ’ αὐτὸ τὸ Σῶμα, ἐλπίζω ὅτι θὰ ἀπολαύσω τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ οὐράνια ἀγαθά, τὴν ἀθάνατη ζωή, τὴν κληρονομιὰ τῶν Ἀγγέλων, τὴν ἕνωση μὲ τὸν Χριστό». Ἐρμηνεύοντας ὁ ἅγιος Ἰωάννης τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «Ὁ τρώγων με κακεῖνος ζήσεται δι’ ἐμέ» (Ἰω. 6:57), λέγει: «Αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Χριστὸς σημαίνει ὅτι ἐκεῖνος ποὺ τρώγει τὴν σάρκα Του, ὅταν πεθάνη, δὲν θὰ χαθῆ οὔτε θὰ κολασθῆ».

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομός μας βεβαιώνει ὅτι «ὅσους φεύγουν ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτό, ἔχοντας κοινωνήσει τὰ ἄχραντα Μυστήρια μὲ καθαρὴ συνείδηση, τοὺς συνοδεύουν ἅγιοι Ἄγγελοι καὶ τοὺς μεταφέρουν ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό, χάρη στὴ θεία Κοινωνία ποὺ μετέλαβαν».

Σὲ ἄλλη εὐκαιρία ὁ ἴδιος μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι, «ἐὰν φύγουμε ἀπὸ τὴν ζωὴ αὐτὴ ἔχοντας κοινωνήσει τὸ ἅγιο Σῶμα καὶ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, θὰ παρουσιασθοῦμε μὲ πολλὴ παρρησία στὰ πρόθυρα τοῦ Οὐρανοῦ, προστατευόμενοι ἀπὸ παντοῦ σὰν μὲ χρυσὰ ὅπλα».

Οἱ Ἅγιοι ἐπιβεβαίωναν τοὺς λόγους τους μὲ τὸ παράδειγμά τους. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος τελείωσε τὴ μαρτυρική του πορεία μεταλαμβάνοντας τὰ ἄχραντα Μυστήρια καὶ λέγοντας τὸν ἀγαπημένο τοῦ λόγο: «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἱερομονάχου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, «Γίνεσθε ἕτοιμοι. Μία προσέγγιση στὸ μυστήριο τοῦ θανάτου». Ἅγιον Ὅρος 2014.


Εκτύπωση   Email