Ἅγιοι Πέτρος καὶ Παῦλος Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι

 

 

Σταρωσις ελε κρυκα Χριστο Πτρον,
Τομ
δ Παλον, τν τεμντα τν πλνην.
Τλ
ντ Σταυρν Πτρος εκδ' ορ δ γε Παλος.

    AgioiPetrosPaulos04  Πέτρος καταγόταν ἀπὸ τή Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦταν γιός τοῦ Ἰωνᾶ, ἀδελφὸς τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου. Ὁ Πέτρος καὶ ὁ Ἀνδρέας ἦταν ψαράδες στή λίμνη Γεννησαρέτ. Εἶχε νυμφευθεῖ στην Καπερναούμ, ὅπου ἔμενε οἰκογενειακὰ μαζὶ μὲ τὴν πεθερὰ του. Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν ὁ Ἰησοῦς ἔφθασε στή λίμνη τῆς Γεννησαρὲτ συνάντησε τοὺς δύο ἀδελφοὺς Πέτρο καὶ Ἀνδρέα οἱ ὁποῖοι ἔριχναν τὰ δίχτυά τους. Ἀμέσως μετὰ τὴν κλῄσῃ τους, ἄφησαν τὰ δίχτυα καί τίς οἰκογένειές τους καὶ τὸν ἀκολούθησαν. Ψαρᾶς στό ἐπάγγελμα, ἦταν τύπος αὐθόρμητος, ὁρμητικός, καὶ τή ζωῇ του κοντὰ στό Χριστὸ, τή μαθαίνουμε ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, ἐνῶ τὴν ἀποστολικὴ του δράση, ἀπό τίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἔγραψε καὶ δύο Καθολικὲς Ἐπιστολές, μέσα στίς ὁποῖες νά τὶ προτρέπει τοὺς χριστιανούς: «Νήψατε, γρηγορήσατε, ὁ ἀντίδικος ὑμῶν διάβολος ὡς λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τίνα καταπίη» (Ἅ΄ Πέτρου, ἔ΄ 8). Δηλαδὴ ἐγκρατευθεῖτε, γίνετε ἄγρυπνοι καὶ προσεκτικοί. Διότι ὁ ἀντίπαλος καὶ κατήγορος σας ὁ διάβολος, σὰν λιοντάρι πού βρυχᾶται, περιπατεῖ μὲ μανία καὶ ζητάει ποῖον νά τραβήξει μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ νά τὸν καταπιεῖ. Μετὰ τὴν Ἀναλήψη τοῦ Κυρίου, ὁ Πέτρος, δίδαξε τὸ Εὐαγγέλιο στήν Ἰουδαία, στήν Ἀντιόχεια, στόν Πόντο, στήν Γαλατία, στήν Καππαδοκία, στήν Ἀσία καὶ τή Βιθυνία. Κατὰ τὴν παράδοση ἔφτασε μέχρι τὴν Ῥώμη, ὅπου ἐπὶ Νέρωνος (54-68μ.Χ.) ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο, ἀφοῦ τὸν σταύρωσαν χιαστί, μὲ τὸ κεφάλι πρὸς τὰ κάτω περὶ τὸ ἔτος 64 μ.Χ.

   Ὁ δὲ Παῦλος γεννήθηκε στήν Ταρσὸ τῆς Κιλικίας σὲ ἕνα χωρίο πού ὀνομάζεται Γίσχαλα καὶ στήν ἀρχὴ ἦταν σκληρὸς διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Τὸ 36 μ.Χ. περίπου, ὅταν κάποτε μετέβαινε στή Δαμασκὸ γιά νά διώξει καὶ ἐκεῖ χριστιανούς, ἔγινε θαῦμα στό ὁποῖο φανερώθηκε ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τὸν πρόσταξε νά πάει στόν Ἀνάνια ὁ ὁποῖος τὸν κατήχησε καὶ τὸν βάπτισε. Ἔτσι, ἔγινε ὁ μεγαλύτερος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου, θυσιάζοντας μάλιστα καὶ τὴν ζωὴ του γι’ αὐτό. Ὀνομάστηκε ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, λόγῳ τῶν τεσσάρων μεγάλων ἀποστολικῶν περιοδειῶν του. Εἶναι ὁ ἰδρυτὴς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Συνέγραψε 14 ἐπιστολὲς πρός τίς Ἐκκλησίες τίς ὁποῖες ἐκεῖνος ἵδρυσε. Τή ζωῇ του μὲ τίς περιπέτειές του θὰ τὰ δεῖ κανείς, ἂν μελετήσει τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ἀλλὰ καί τις 14 Ἐπιστολὲς του στήν Καινὴ Διαθήκη. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος θέλει κάθε χριστιανός, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος, νά αἰσθάνεται καὶ νά λέει: «ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἑμοὶ Χριστός» (Πρὸς Γαλάτας β΄ 20). Δηλαδή, δὲ ζῶ πλέον ἑγώ, ὁ παλαιὸς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζεῖ μέσα μου ὁ Χριστός. Καὶ ἄκομα, «τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός» (Πρὸς Κολασσαεῖς γ΄ 11). Να διευθύνει, δηλαδή, ὄλες τις ἐκδηλώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς μας ὁ Χριστός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο δι’ ἀποκεφαλισμοὺ στή Ῥώμη μεταξὺ τῶν ἐτῶν 64-67 μ.Χ.

Ἱερά Λείψανα: 

Η Κάρα τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκεται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοῦ Ῥώμης.

Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκονται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ Ἁγίου Πέτρου Ῥώμης.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πέτρου βρίσκονται στό ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Πουντεντιάνας Ῥώμης καὶ στίς Μονὲς Ἰβήρων καὶ Παντελεήμονος Ἁγίου Ὅρους.

Οἱ ἁλυσίδες τοῦ Ἁγίου Πέτρου φυλάσσονται στῇ ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου «τῶν Δεσμῶν» Ῥώμης.

Ἡ Κάρα τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στή ῥωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Λατερανοὺ Ῥώμης.

Μέρος τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκονται στόν ὁμώνυμο ῥωμαιοκαθολικὸ Ναὸ «ἐκτὸς τῶν Τειχῶν» Ῥώμης.

Ἔνας ἐκ τῶν ὀδόντων τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στην Συλλογὴ τῶν Ἀνακτόρων τοῦ Μπάκινχαμ Λονδίνου.

Ἀπότμημα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στή Μονὴ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὅρους.

Ἡ ἁλυσίδα καὶ τὸ ὀδοιπορικὸ ῥαβδὶ τοῦ Ἁγίου Παύλου βρίσκεται στό ῥωμαιοκαθολικὸ Παρεκκλήσιο «Φιόρι» τῆς Ῥώμης.


πολυτκιον
χος δ’.
Ο
τν ποστόλων πρωτόθρονοι, κα τς Οκουμένης διδάσκαλοι, τ Δεσπότ τν λων πρεσβεύσατε, ερήνην τ οκουμέν δωρήσασθαι, κα τας ψυχας μν τ μέγα λεος.

Κοντ
κιον
χος β’. Τος σφαλες.
Το
ς σφαλες κα θεοφθόγγους κήρυκας, τν κορυφν τν Μαθητν σου Κύριε, προσελάβου ες πόλαυσιν, τν γαθν σου κανάπαυσιν, τος πόνους γρ κείνων κα τν θάνατον, δέξω πρ πσαν λοκάρπωσιν, μόνος γινώσκων τγκάρδια.
 

Εκτύπωση   Email