Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἡ Μυροφόρος καὶ Ἰσαπόστολος

 

φας ἀΰλοις πτετα σου, Χριστ μου,
Μ
μου, πρς ν φησας, πτου, Μαρα.
Δευτερ
ίῃ Μαρη μσεν εκδι Μαγδαλην.

maria magdalini     Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καταγόταν ἀπὸ τὰ Μάγδαλα, πόλη ποὺ βρίσκεται δυτικὰ τῆς θάλασσας τῆς Γαλιλαίας. Ὅταν πληροφορήθηκε γιὰ τὸν Χριστό, πῆγε κοντά Του καὶ ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὰ ἑπτὰ δαιμόνια ποὺ τὴν ἐνοχλοῦσαν καὶ στὴν συνέχεια ἔγινε μαθήτρια Του. Αὐτή, μάλιστα, κατὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ᾖλθε πρώτη στὸν τάφο Του μὲ ἀρώματα, καὶ ἄγγελοι ντυμένοι στὰ λευκὰ ἀνήγγειλαν σ' αὐτὴ τὴν Ἀνάστασή Του. Ἡ Μαρία, μετὰ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐξακολούθησε νὰ διακονεῖ στὴν πρώτη χριστιανικὴ Ἐκκλησία στὴν Ἱερουσαλήμ. Ἔπειτα πῆγε στὴν Ἔφεσο, κοντὰ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο, ὀποῦ καὶ πέθανε. Τάφηκε στὴν εἴσοδο τῆς σπηλιᾶς, ὅπου ἀργότερα ἐκοιμήθησαν οἱ ἑπτὰ παῖδες ἐν Ἐφέσῳ.

Ἱερά Λείψανα: 

Ἡ δεξιά τῆς Ἁγίας βρίσκεται στὴ Μονὴ Διονυσίου Ἁγίου Ὅρους.

Ἡ ἀριστερά της Ἁγίας βρίσκεται ἀδιάφθορη στὴ Μονὴ Σιμωνόπετρας Ἁγίου Ὅρους.

Μέρος τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς τῆς Ἁγίας βρίσκεται στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου Ἁγίου Ὅρους.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας βρίσκονται στὶς Μονὲς Ἁγίου Γεωργίου Φενεοῦ Κορινθίας καὶ Σαράντα  Μαρτύρων Σπάρτης, στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Λατερανοῦ Ρώμης, στὴ ρωμαιοκαθολικὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Μαξιμίνου Μασσαλίας καὶ στὸν ὁμώνυμο ρωμαιοκαθολικὸ Ναὸ Vezelau Γαλλίας.

πολυτκιον 
Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.
Χριστῷ τῷ δι᾽ ἡμᾶς, ἐκ Παρθένου τεχθέντι, Σεμνὴ Μανδαληνή, ἠκολούθεις Μαρία, αὐτοῦ τὰ δικαιώματα, καὶ τοὺς νόμους φυλάττουσα, ὅθεν σήμερον, τὴν παναγίαν σου μνήμην, ἑορτάζοντες, ἀνευφημοῦμέν σε πίστει, καὶ πόθῳ γεραίρομεν.

Κοντκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς.
Ὁ ὑπερούσιος Θεὸς ἐν τῷ κόσμῳ, μετὰ σαρκὸς ἐπιφοιτῶν Μυροφόρε, σὲ ἀληθῆ Μαθήτριαν προσήκατο, ὅλην σου τὴν ἔφεσιν, πρὸς αὐτὸν κεκτημένην, ὅθεν καὶ ἰάματα, ἀπετέλεσας πλεῖστα· καὶ μεταστάσα νῦν

 ἐν οὐρανοῖς, ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβεύεις ἑκάστοτε.

Οκος
Τὸ φῶς τοῦ κόσμου ὁ Χριστός, ἀνύστακτον ἰδών σου, τῆς πίστεως τὸ ὄμμα, ἀγάπης τε τὸ φίλτρον τὸ ἀναπόσπαστον Σεμνή, πρώτη ἐμφανίζει ἑαυτὸν σοι, ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνημείου, ὤκιστα ἐλθούσῃ μετὰ μύρων, καὶ προσιούσῃ σὺν δάκρυσι τῷ ἀπροσπελάστῳ, καὶ αὐτὸς σοι ἀμειβόμενος, τὴν τοῦ Πνεύματος θείαν ἐνέργειαν δωρεῖται, καὶ τῆς πρὸς τὸν ἄναρχον Πατέρα ἀνόδου ἐμφανίζει σοι βουλήν· καὶ πέμπει δὲ σε, θεῖα εὐαγγέλια τοῖς κατεπτηχόσι Μύσταις τῆς αὐτοῦ ἐγέρσεως ἀπαγγεῖλαι. Διὸ μεγίστην πρὸς αὐτὸν ἔχουσα παρρησίαν, ὑπὲρ τοῦ κόσμου πρεσβεύεις ἑκάστοτε.


Εκτύπωση   Email