ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ

 

ΔΙΔΑΧΕΣ

 ag silouanos foriti eikona ormyleias          ὑπερήφανος δὲν ἀναζητεῖ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ,  ἀλλὰ προτιµᾶ νὰ κατευθύνει ὁ ἴδιος τὴ ζωή του. Καὶ δὲν καταλαβαίνει πὼς , χωρὶς τὸν Θεὸ , δὲν ἐπαρκεῖ τὸ λογικό τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ τὸν καθοδηγεῖ . Κι ἐγὼ,  ὅταν ἐζοῦσα στὸν κόσµο προτοῦ νὰ γνωρίσω τὸν Κύριο καὶ τὸ Ἅγιο Πνεύµα , ἐστηριζόµουν στὸ λογικὸ µου . Ὅταν ὄµως ἐγνώρισα µέ τὸ Ἅγιο Πνεύµα τὸν Κύριο µας Ἰησοῦ Χριστὸ , τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ , τότε παραδόθηκε ἡ ψυχὴ µου στὸν Θεὸ καὶ δέχοµαι ὁτιδήποτε θλιβερὸ µοῦ συµβεῖ καὶ λέω : «Ὁ Κύριος µέ βλέπει ...Τί νὰ φοβηθῶ ;»
 
Προηγουµένως ὄµως δὲν µποροῦσα νὰ ζῶ κὰτ ‘ αὐτὸ τὸν τρόπο . Γιὰ ὅποιον παραδόθηκε στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ ἡ ζωὴ γίνεται πολὺ εὐκολότερη, γιατί στὶς ἀρρώστιες , στὴ φτώχεια καὶ στὸ διωγµὸ σκέφτεται : «Ἔτσι εὐδόκησε ὁ Θεὸς καὶ πρέπει νὰ ὑποµείνω γιὰ τὶς ἀµαρτίες µου».
 
Νὰ , ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια πάσχω ἀπὸ πονοκέφαλο καὶ δύσκολα τὸν ὑποφέρω , ἀλλὰ µέ ὠφελεῖ , γιατί µέ τὴν ἀσθένεια ταπεινώνεται ἡ ψυχὴ .Ἡ ψυχὴ µου ἐπιθυµεῖ διακαῶς νὰ προσεύχεται καὶ νὰ ἀγρυπνεῖ ἀλλὰ ἡ ἀσθένεια µέ ἐµποδίζει, διότι τὸ ἄρρωστο σῶµα ἀπαιτεῖ ἀνάπαυση . Καὶ παρακάλεσα πολὺ τὸν Κύριο νὰ µέ θεραπεύσει , ἀλλὰ δὲν µέ ἄκουσε . Κι αὐτὸ σηµαίνει πὼς αὐτὸ δὲν θὰ ἦταν πρὸς ὄφελος µου .
 
... Ὅταν ἡ χάρη εἶναι µαζὶ µας, εἴµαστε δυνατοὶ στὸ πνεῦµα . Ὅταν ὅµως τὴν χάσοµε, βλέποµε τὴν ἀδυναµία µας, βλέποµε πὼς χωρὶς τὸν Θεὸ δὲν µποροῦµε οὔτε νὰ σκεφτοῦµε τὸ καλὸ . Πῶς µπορεῖς νὰ ξέρεις ἂν ζεῖς σύµφωνα µέ τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ; Νὰ ἡ ἔνδειξη : Ἂν στενοχωριέσαι γιὰ κάτι, αὐτὸ σηµαίνει πὼς δὲν παραδόθηκες τελείως στὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ.
 
       Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
 
... Τὸν πρῶτο καιρὸ µετὰ τὴ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος σκέφθηκα: Ὁ Κύριος µοῦ συγχώρεσε τὶς ἀµαρτίες µου, τὸ µαρτυρεῖ µέσα µου ἡ χάρη.Τί µοῦ χρειάζεται, λοιπὸν, περισσότερο; δέν πρέπει ὅµως νὰ σκεφτόµαστε ἔτσι . Παρότι µᾶς συγχωροῦνται τὰ ἁµαρτήµατα , ἐν τούτοις πρέπει νὰ τὰ θυµόµαστε ὅλη τὴ ζωὴ µας καὶ νὰ θλιβόµαστε γὶ’αὐτὰ , γιὰ νὰ διατηροῦµε τὴ συντριβὴ τῆς καρδιᾶς . Ἐγὼ δὲν τὸ ἤξερα αὐτὸ καὶ ἔπαψα νὰ ἔχω συντριβὴ καὶ ὑπέφερα πολλὰ ἀπὸ τοὺς δαίµονες .
 
Καὶ ἀποροῦσα , τί συµβαίνει µ‘ ἐµένα; Ἡ ψυχὴ µου γνωρίζει τὸν Κύριο καὶ τὴν ἀγάπη Του. Τότε πῶς µοῦ ἔρχονται κακοὶ λογισµοὶ ; Ἀλλὰ ὁ Kύριος µέ σπλαχνίστηκε καὶ µέ δίδαξε ὁ Ἴδιος πὼς πρέπει νὰ ταπεινωθῶ :«Κράτα τὸ νοῦ σου στὸν Ἅδη καὶ µήν ἀπελπίζεσαι»
... Πρέπει νὰ ὑποµείνεις πολλοὺς κόπους καὶ νὰ χύσης πολλὰ δάκρυα ,γιὰ νὰ διατηρήσεις τὸ πνεύµα ταπεινωµένο κατὰ Χριστὸν . Χωρὶς αὐτὸ 
σβήνει τὸ φῶς τῆς ζωῆς στὴν ψυχὴ καὶ αὐτὴ πεθαίνει . 
Μπορεῖς σὲ σύντοµο χρονικὸ διάστηµα νὰ ἀποξηράνεις τὸ σῶµα µέ τὴ νηστεία . Νὰ ταπεινώσεις ὅµως τὴν ψυχὴ , ἔτσι ποὺ νὰ µένει συνεχῶς 
ταπεινὴ, αὐτὸ οὔτε εὔκολο εἶναι οὔτε γίνεται σύντοµα . Ἡ Μαρία ἡ Αἰγυπτία ἐπάλαιβε δεκαεπτὰ ἔτη µέ τὰ πάθη , σὰν νὰ ἦταν ἄγρια θηρία, 
καὶ µόνο τότε βρῆκε ἀνάπαυση . Κι ὄµως τὸ σώµα της µαράθηκε σὲ λίγο χρόνο , γιατί στὴν ἔρηµο δὲν ὑπάρχει πολλὴ τροφὴ . ...
 
Ὅταν ἔλθει στὴν ψυχὴ ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, τότε εἶναι εὐχαριστηµένη καὶ κάθεται σὰν τὸν Ἰὼβ στὴν κοπριὰ καὶ χαίρεται ποὺ βλέπει τούς ἄλλους δοξασµένους κι ἡ ἴδια εἶναι ἡ πιὸ ἀσήµαντη ἀπὸ ὅλους. Το µυστήριο τῆς κατὰ Χριστὸν ταπεινώσεως εἶναι µἐγάλο καὶ ἄρρητο Ἡ ψυχή ποὺ ἀγαπᾶ ἐπιθυµεῖ γιὰ κάθε ἄνθρωπο περισσότερα ἀγαθὰ ἀπὸ ὅτι γιά τὸν ἑαυτό της καὶ χαίρεται σὰν βλέπει τοὺς ἄλλους νὰ εἶναι πιό εὐτυχισµένοι ἀπὸ τὴν ἴδια καὶ θλίβεται ὅταν τοὺς βλέπει νὰ βασανίζονται. ...
 
... Ὁ Κύριος ἀγαπᾶ τοὺς ἀνθρώπους . Ἐν τούτοις παραχωρεῖ τὶς θλίψεις,γιὰ νὰ γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τὴν ἀδυναµία τους καὶ νὰ ταπεινωθοῦν καὶ µέ τὴν ταπείνωση νὰ λάβουν τὸ Ἅγιο Πνεύµα . Μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦµα ὅλα γίνονται ὡραῖα , χαρούµενα , ὑπέροχα . ...

 


Εκτύπωση   Email