Η Αγία Βαρβάρα

agia barbaraΞφει πατρ θσας σε, Μρτυς Βαρβρα,
πρξεν λλος βραμ διαβλου.
Βαρβ
ρα μφ τετρτ χερσ τοκος τμθη.

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἔζησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (286 - 305 μ.Χ.) καὶ ἦταν κόρη τοῦ εἰδωλολάτρη Διοσκόρου ὁ ὁποῖος ἦταν ἀπὸ τοὺς πιὸ πλούσιους εἰδωλολάτρες τῆς Ἠλιουπόλεως.

Ὁ πατέρας της λόγω τῆς σωματικῆς ὡραιότητας τῆς Ἁγίας, τὴν φύλαγε κλεισμένη ἐντὸς πύργου. Δὲν γνωρίζουμε ποὺ διδάχθηκε τὶς χριστιανικὲς ἀλήθειες, καθὼς ὁ πατέρας τῆς ἦταν φανατικὸς εἰδωλολάτρης, λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ἄλλωστε προσπάθησε νὰ κρατήσει κρυφὴ τὴν πίστη της στὸν Τριαδικὸ Θεό. Ἕνα τυχαῖο περιστατικό, ὅμως, τὴν πρόδωσε. Ὁ πατέρας της πληροφορήθηκε ἀπὸ τεχνῖτες ὅτι ἡ Ἁγία ζήτησε νὰ τὶς ἀνοίξουν τρία παράθυρα στὸν πύργο ὅπου ἦταν ἔγκλειστη, στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος καί, ἔτσι, βεβαιώθηκε ὅτι ἡ κόρη του εἶχε γίνει Χριστιανή.

Ἐξοργίσθηκε τόσο ποὺ τὴν κυνήγησε ἐντὸς τοῦ πύργου μὲ τὸ ξίφος του γιὰ νὰ τὴν φονεύσει. Ἡ Ἁγία κατέφυγε στὰ ὅρη, ἀλλὰ ὁ πατέρας της τὴν συνέλαβε καὶ τὴν παρέδωσε στὸν τοπικὸ ἄρχοντα, Μαρκιανό, κατηγορώντας τὴν γιὰ τὴν πίστη της. Ὅταν ἀνακρίθηκε, ὁμολόγησε μὲ παρρησία τὴν πίστη της στὸν Χριστὸ καὶ καθύβρισε τὰ εἴδωλα. Μετὰ ἀπὸ φρικτὰ βασανιστήρια, διεπομπέφθη γυμνὴ στὴν πόλη καὶ τέλος σφαγιάσθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πατέρα της. Τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ εἶχε ἀποτελειώσει τὸ ἔγκλημά του, ἔπεσε νεκρὸς χτυπημένος ἀπὸ κεραυνὸ κατὰ θεία δίκη.

Ἡ σύναξη τῆς Ἁγίας ἐτελεῖτο στὸ μαρτύριο αὐτῆς, στὸν Βασιλίσκο πλησίον τῆς ἁγίας Ζηναΐδος.

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα θεωρεῖται ὄχι μόνο στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σ΄ ἄλλες Χῶρες Ἁγία προστάτις πυροβολικοῦ. Στὴν Ἑλλάδα καθιερώθηκε ὡς Προστάτις τοῦ ὅπλου αὐτοῦ το 1828 μ.Χ. ὅπου καὶ ἀναφέρεται ἡ πρώτη σχετικὴ τελετὴ με δοξολογία καὶ παράθεση στὴ συνέχεια γεύματος ὅπου ἔλαβαν μέρος ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες πυρβολητές.

Στὴ Ὀρθόδοξη εἰκονογραφία ἡ Ἁγία Βαρβάρα ζωγραφίζεται πολλὲς φορὲς μ’ ἕνα ποτήριο στὸ χέρι ὄντας προστάτιδα ἐνάντια στὸ αἰφνίδιο θάνατο καὶ μὴ θέλοντας νὰ στερηθοῦν οἱ ἑτοιμοθάνατοι τὴν Θεία Κοινωνία. Συχνὰ τὴ συναντοῦμε κοντὰ σ΄ ἕναν πύργο (μὲ τρία παράθυρα) ἢ κρατώντας ἕνα βιβλίο (γιὰ τοὺς ἑτοιμοθάνατους) ἢ ἕνα κλαδὶ φοίνικα.

πολυτκιον 
Ἦχος δ’.
Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.


Κοντκιον
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῷ ἐν Τριάδι εὐσεβῶς ὑμνουμένῳ, ἀκολουθήσασα σεμνὴ Ἀθληφόρε, τὰ τῶν εἰδωλων ἔλιπες σεβάσματα· μέσον δὲ τοῦ σκάμματος, ἐναθλοῦσα Βάρβαρα, τυράννων οὐ κατέπτηξας, ἀπειλὰς ἀνδρειόφρον, μεγαλοφώνως μέλπουσα ἀεί, Τριάδα σέβω τὴν μίαν θεότητα.

Μεγαλυνριον
Πατέρα λιποῦσα τὂν δυσσεβῆ, ἐδείχθης θυγάτηρ, Βασιλέως τῶν οὐρανῶν, ὑπὲρ οὗ προθύμως, ἀθλήσασα Βαρβάρα, λυτροῦσαι πάσης νόσου,

τοὺς προσιόντας σοι.

Εκτύπωση