ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ

alt

 

Γράφει ὁ Ἱεροκῆρυξ

Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης

 

            Ἕνα θαῦμα μᾶς παρουσιάζει ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ εὐαγγελιστῆ Λουκᾶ. Στὴ λίμνη τῆς Γενησσαρὲτ ὁ Χριστὸς προσκαλεῖ τοὺς ἁπλοϊκοὺς ψαράδες στὸὑψηλὸἀποστολικὸἀξίωμα. Κάνει ἕνα θαῦμα χωρὶς νὰ τὸ περιμένουν καί ἔτσι πιάνουν στὰ δίχτυα τοὺς «πλῆθος ἰχθύων πολὺ» τόσο πολὺὥστε τοὺς κυρίευσε θαυμασμὸς καὶ φόβος «θάμβος περιέσχε ἐπὶ τῇἄγρᾳ τῶν ἰχθύων».Μέσα σ’ αὐτὴ τὴν ἀτμόσφαιρα ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦἀπευθύνεται ἐπιβλητικὸς πρὸς τὸν Πέτρο. «Μὴ φοβοῦἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσει ζωγρῶν» Μὴ φοβᾶσαι ἀπὸἐδῶ καὶ στὸἑξῆς δὲν θὰ ψαρεύεις ψάρια ἀλλὰ θὰ κερδίζεις ἀνθρώπους γιὰ τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. M’αὐτὸν τὸν τρόπο ὁἴδιος ὁ Χριστὸς μᾶς ἀνοίγει σήμερα στὸ βαθύτερο πνευματικὸ μήνυμα αὐτοῦ τοῦ θαύματος ποὺἀσφαλῶς δὲν ἔγινε γιὰ νὰ προκαλέσει κατάπληξη, ἀπορία καὶ θαυμασμὸἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς φανερώσει τὴν δύναμη καὶ τὴν σοφία τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὸἔργο τῶν Ἀποστόλων.

            Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ποὺ διέδωσαν οἱἈπόστολοι καὶ κηρύττει μέχρι σήμερα ἡἘκκλησία στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης δὲν εἶναι ἔργο ἀνθρώπινο ἀλλὰ θεϊκὸ στὸὁποῖο κάθε «κεκλημένος» Ἀπόστολος. ὁμολογητής, εὐαγγελιστής, κήρυκας, ἱεραπόστολος καὶἁπλὸς πιστὸς. Εἶναι «μέσο» τῆς Χάρης τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἕνα ὄργανο τῆς Θείας Πρόνοιας μέσα στὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Γι’ αὐτὸὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ «μυστηριωδῶς καὶ πολυτρόπως» ἑλκύει τοὺς ἀνθρώπους καὶ καρποφορεῖ μυστικὰ στὶς ψυχές τους.

            Ὅλοι πρέπει νὰἔχουμε βαθιὰ συνείδηση ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι «ὁἐν ἠμὶν ἐνεργῶν» μέσα ἀπὸ τὴν δική μας ἀνθρώπινη ἀδυναμία τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων μας. Ἄλλωστε καὶὁἈπόστολος Παῦλος μᾶς λέει «τὰἀσθενὴ τοῦ κόσμου ἐξελεξάτω ὁ Θεὸς ἶνα κατασχύνει τὰἰσχυρὰ» φανερώνοντας μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὅτι, μέσα ἀπὸ τὴν δική μας ἀδυναμία καὶ μικρότητα τὸ μεγαλεῖο καὶ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ Εἶναι σταθερὰ δεδομένα. Αὐτὴἡ δύναμη ἔκανε τοὺς ψαράδες νὰἀφήσουν τὰ πάντα καὶ νὰἀκολουθήσουν τὸ Χριστό.«Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμο ἡ π;ἰστις ἠμῶν» . Σήμερα γινόμαστε γιὰἄλλη μιὰ φορὰ μάρτυρες τῆς συγκλονιστικῆς αὐτῆς ἀλήθειας. Λαοὶ καὶ πολιτισμοὶᾖρθαν καὶ πέρασαν. Πολιτικές ἰδεολογίες καὶ οἰκονομικοκοινωνικὰ συστήματα κατέρρευσαν σὰν χάρτινοι πύργοι. Ἰσχυροὶ τῆς γῆς καὶ κράτη ἔσβησαν καὶἐξαφανίσθηκαν ἀπὸ τὸν παγκόσμιο χάρτη, ἐνῷἐκεῖνο ποὺ παραμένει δύο χιλιάδες χρόνια τώρα εἶναι ἡἘκκλησία τοῦ Χριστοῦ γιατί «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Μέσα στὰ σκοτάδια τὴν ἀκαταστασία καὶ τὴν χαώδη σύγχυση τῶν ταραγμένων καιρῶν μας, ἡἘκκλησία ὡς μυστήριο τῆς σωτηρίας μας, δηλαδή τῆς παρουσίας καὶ τῆς ἐνέργειας τοῦ Χριστοῦ μαζί μας μέσα στοὺς αἰῶνες, ποτισμένη μὲ τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων καὶ διακηρυγμένη μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων θὰ εἶναι πάντοτε ἀπόδειξη τῆς σοφίας καὶ τῆς δύναμης τοῦ Θεοῦ, καρπὸς τοῦἉγίου Πνεύματος. Μιὰἀλήθεια τὴν ὁποία δυστυχῶς οἱἄδιάφοροι ἀγνοοῦν, ἀλλὰ καὶἐμεῖς πολλὲς φορὲς ξεχνᾶμε, ὅταν κάθε φοράἀπὸὀλιγοπιστία καὶ φόβο ἀγωνιζόμαστε καὶἀγωνιοῦμε μήπως χαθεῖ ἡ Ἐκκλησία. Μήπως διαλυθεῖ εἴτε ἀπὸ τὰ σφάλματα καὶ τὶς παραλείψεις μας εἴτε ἀπὸ τὶς ὀργανωμένες ἐπιθέσεις ἐναντίον Της ἀπὸ τὶς ἀντίθετες δυνάμεις τοῦ «σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου». Ὁ ὁλονύκτιος καὶἐξαντλητικὸς ἀλλὰ δυστυχῶς μάταιος καὶἄκαρπος ἀγῶνας τῶν ψαράδων τῆς λίμνης τῆς Γεννησαρὲτ ἀποκαλύπτει τὴν κραυγαλέα ἀδυναμία νὰ σωθεῖὁ κόσμος αὐτὸς μόνος του, στηριζόμενος στὰ δικὰ τοῦἀνθρώπινα μέσα. Ἀλλὰ καὶἡ προτίμηση τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἁλιεῖς δηλαδὴ σὲἁπλοὺςἀνθρώπους νὰ συνεργασθεῖ μαζί τους σ ἕνα τέτοιο ἱερὸἔργο ἀποδεικνύει τὴν δύναμη τοῦἴδιου τοῦ Θεοῦἀφοῦ οἱἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν μποροῦν νὰ χρεωθοῦν τὸ μέγεθος τοῦἔργου ποὺἔγινε καθὼς οἱἴδιοι δὲν μετροῦσαν κοινωνικά.

            Μόνο μὲ τὴν θαυμαστὴἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν ἱστορία καὶ τὴν προσωπική μας ζωὴ μπορεῖ νὰ σωθεῖὁἄνθρωπος καὶ νὰ μεταμορφωθεῖὁ κόσμος, μιὰ πραγματικότητα ποὺ ζοῦμε στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ στὸἔργο τῆς Ἐκκλησίας γιατί μακριὰ καὶἔξω ἀπὸ τὸν χαρισματικὸ χῶρο Της κάθε ἐλπίδα γιὰἀληθινὴἀλλαγὴ καὶ εὐτυχία παραμένει μιὰ οὐτοπία καὶἀπάτη. «Ἀπὸ τοῦ νῦν ἔση ζωγρῶν» εἶναι ἡἀπόδειξη ὅτι ἡἐπιτυχία τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καρπὸς τῆς χάρης τοῦἉγίου Πνεύματος ποὺ καλεῖὅλους τοὺς ἐμᾶς γιὰ νὰ μᾶς κάνει Σῶμα Χριστοῦ και κληρονόμους τῆς Βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἀμήν.

Εκτύπωση