“Απαρνησάσθω εαυτόν”

  ag loykas "Ὤ, Κύριέ μου! Εἶναι πολύ σημαντικός αὐτός ὁ λόγος σου καί ἔχει μεγάλο βάθος! Εἶναι πολύ σημαντικό γιά μᾶς νά καταλάβουμε τό βάθος τοῦ λόγου αὐτοῦ! Τά λόγια Σου σέ πολλούς δημιουργοῦν σύγχυση καί προκαλοῦν ἀπορία. Τί σημαίνει αὐτό πού λέγει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅτι πρέπει νά χάσουμε τή ψυχή μας. Ἐμεῖς θέλουμε νά τή σώσουμε καί Αὐτός μᾶς λέει νά τή χάσουμε. Καί μάλιστα νά χάσουμε τήν ψυχή μας εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά τήν σώσουμε, αὐτό ἀκριβῶς λέει ὁ λόγος του. Καί πῶς νά τό καταλάβουμε; Αὐτό πρέπει νά σᾶς ἐξηγήσω καί νά διαλύσω τίς ἀπορίες σας.
   Τί εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ψυχή; Ἡ ψυχή μας εἶναι τό σύνολο τῶν λογισμῶν, τῶν κρίσεων καί τῶν συλλογισμῶν μας. Εἶναι ἐπίσης καί τό σύνολο τῶν αἰσθήσεων, τῶν ἐπιδιώξεων καί τῶν ἐπιθυμιῶν μας, τῶν ἀντιλήψεων καί προσλήψεων ἀπό τόν ἐσωτερικό καί τόν ἐξωτερικό κόσμο. Τό περιεχόμενο τῆς ψυχῆς τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι διαφορετικό. Ὅλοι σας γνωρίζετε πόσο διαφορετικές εἶναι οἱ σκέψεις, οἱ ἐπιθυμίες καί οἱ ἐπιδιώξεις τῆς κάθε ἀνθρώπινης ψυχῆς.
   Πολύ συχνά αὐτές οἱ ἐπιδιώξεις καί οἱ ἐπιθυμίες εἶναι ἀκάθαρτες καί ἀνώμαλες. Ἡ ψυχή ἑνός ἀνθρώπου μπορεῖ  νά εἶναι γεμάτη ἀπό ψέμα, ὑπερηφάνεια, ἐγωϊσμό, αὐτοέπαινο, λαιμαργία, πορνεία ἤ ἀκόμα καί νά ἔχει τάση νά κλέβει καί  νά φονεύει τόν πλησίον. Μία τέτοια ψυχή εἶναι βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Αὐτή μοιάζει μέ τόν τόπο πού πετᾶνε τίς ἀκαθαρσίες, ὁ ὁποῖος εἶναι γεμάτος ἀπαίσια σκουλήκια. Μιά τέτοια ψυχή εἶναι σαπρή καί δέν εἶναι ἄξια τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ"
Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Λόγος εἰς τό "ἀπαρνησάθω ἐαυτόν",  Λόγοι καί ὁμιλίες τ. Α΄σ. 193
 

Εκτύπωση   Email