Διαρκής πνευματική πρόοδος

Ὁ Κύριος θά σέ προστατεύσει καί θά σέ κατευθύνει, τόσο ὅταν ἐξέρχεσαι, ὅσο καί ὅταν εἰσέρχεσαι, λέγει ὁ Προφήτης. Αὐτή ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἔξοδος, τήν ὁποία ἐπιφυλάσσει ὁ Ἅγιος Θεός, γιἀ χάρη τῶν ἀξίων ψυχῶν, πού ταυτόχρονα γίνεται καί εἴσοδος. Διότι ἡ ἔξοδος ἀπό τήν πνευματική κατάσταση, στήν ὁποία βρισκόμαστε σέ κάποια δεδομένη στιγμή, αὐτόματα γίνεται εἴσοδος στά ἀνώτερα καί ὑψηλότερα ἀγαθά.

   Αὐτή λοιπόν τήν ἔξοδο πραγματοποίησε καί ἡ ψυχή ( Ἆσμα ἀσμάτων ε΄ 6) χρησιμοποιώντας ὡς ὁδηγό της τόν Θεό Λόγο, ὁ ὁποῖος ἐβεβαίωσε ὅτι "Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός",  ὅσο καί  ἡ θύρα, καί ὅτι "ὅποιος  εἰσέλθῃ δι’ ἐμοῦ, καί θά εἰσέλθῃ καί θά ἐξέλθῃ". Μέ ἄλλα λόγια, ποτέ δέν θά σταματᾶ νά εἰσέρχεται ἡ ψυχή τοῦ πιστοῦ, οὔτε νά ἐξέρχεται θά καταπαύει, ἀλλά πάντοτε μέ διαρκῆ πνευματική πρόοδο θά εἰσέρχεται σέ ἀνώτερες βαθμίδες εὐσέβειας καί θείων βιωμάτων καί πάντοτε θά ἐξέρχεται καί θά ἀφήνει πίσω της τά ὅσα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἤδη κατέκτησε.

Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τό Ἆσμα ἀσμάτων, ΒΕΠΕΣ 66, 271-272


Εκτύπωση   Email