ploigisi h3

bottom neo

theophany17thcentury31Ἡ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στον Ἰορδάνη ποταμὸ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο λέγεται καὶ Ἐπιφάνεια. Ἡ λέξῃ Θεοφάνεια προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀποστολικὸ χωρίο: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν, ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, ἀνελήφθη ἐν δόξῃ», καὶ σχετίζεται περισσότερο μὲ τὴν Γεννήσῃ τοῦ Χριστοῦ. Μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ τὴν ὁμολογία τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἔχουμε τὴν ἐπίσημη ὁμολογία ὅτι ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ «εἷς τῆς Τριάδος», ὁ ὁποῖος ἐνανθρώπησε για τὴν σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τὸν διάβολο καὶ τὸν θάνατο.Εἶναι γνωστὸ ὅτι στήν πρώτη Ἐκκλησία τὴν ἴδια μέρα, 6 Ἰανουαρίου, γιόρταζαν μαζὶ τὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανείων. Οἱ γιορτὲς αὐτὲς χωρίστηκαν κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα, ὁπότε τὰ Χριστούγεννα μεταφέρθηκαν στις 25 Δεκεμβρίου, τὴν ἡμέρα που οἱ Ἐθνικοὶ γιόρταζαν τὸν Θεὸ Ἤλιο καὶ οἱ χριστιανοὶ τὸν νοητὸ Ἤλιο τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἡμέρα τῶν Θεοφανείων λέγεται ὅμως καὶ ἡμέρα τῶν φώτων λόγῳ τοῦ βαπτίσματος, τοῦ φωτισμοῦ τῶν κατηχουμένων, καὶ λόγῳ τῆς φωταψίας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλάμας ἑρμηνεύοντας τὴν φράσῃ «ἐν ὢ εὐδόκησα» γράφει πῶς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἔνα, ἀλλὰ ἄλλοτε ἐνεργεῖ κατ' εὐδοκία, ἀφοῦ τὸ θέλει ὁ Θεὸς καὶ ἄλλοτε κατὰ παραχωρήση. Ὁ Θεὸς εἶδε ὅτι θὰ γινόταν ἡ πτώση τοῦ ἀνθρώπου, δέν τὸν ἔπλασε γι' αὐτὴν ἀλλὰ τελικὰ τὴν παραχώρησε, γιατὶ τὸ θέλησε ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Ὁ Θεὸς δέν καταργεῖ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Ἔτσι ἄλλο τὸ κατ' εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἄλλο τὸ κατὰ παραχωρήση. Μ' αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ ἡ ἐπιβεβαίωση τοῦ Πατρὸς «οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ὢ εὐδόκησα» ἔδειχνε ὅτι ἡ ἐνανθρώπηση ἤταν τὸ κατ' εὐδοκία θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μαρτυρία τοῦ Θεοῦ Πατέρα για τὸν Υἱὸ τοῦ φανερώνει ὅτι ὁ Υἱὸς εἶναι «ἀπαύγασμα τῆς δόξῃς τοῦ Πατρός», ἀφοῦ κοινὴ εἶναι ἡ οὐσία καὶ ἡ ἐνέργεια τοῦ Τριαδικοὺ Θεοῦ.

Ἡ ἐμφάνιση τώρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «σὰν περιστέρι» μας δείχνει ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δέν ἤταν περιστέρι, ἀλλὰ φάνηκε σὰν περιστέρι καὶ αὐτὸ λέγεται διότι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα δέν εἶναι κτιστὸ ἀλλὰ ἄκτιστο ὅπως καὶ τὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τὸ ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μαζὶ μὲ τὴν φωνὴ τοῦ Πατρὸς κάθισε πάνω στόν Χριστὸ δείχνει τὸ ὁμοούσιο τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος, καθὼς ἐπίσης φανερώνει ὅτι ὁ Μεσσίας δέν ἤταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἀλλὰ ὁ Χριστός. Εἶναι γνωστό πῶς ὁ Χριστὸς δέν εἶχε ἀνάγκη βαπτίσματος, ἀφοῦ τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννου ὁδηγοῦσε τοὺς ἀνθρώπους στην συναισθήσῃ τῶν ἁμαρτιῶν τοὺς. Ὁ Χριστός, γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, δέν βαπτίστηκε ἐπειδὴ εἶχε ἀνάγκη κάθαρσης, «ἀλλὰ τὴν ἐμὴν οἰκειούμενος κάθαρσιν». Ὁ Χριστὸς βαπτίστηκε γιά νά συντρίψει τίς κεφαλὲς τῶν δρακόντων στό νερό, ἐπειδὴ ὑπῆρχε ἡ ἀντιλήψη ὅτι οἱ δαίμονες κατοικοῦν μέσα στό νερό. Γι' αὐτὸ καὶ παρατηροῦμε στήν εἰκόνα τῆς βάπτισης τέρατα μέσα στό νερό πού ἔχουν στραμμένα τὰ νῶτα τοὺς στόν Χριστὸ λόγῳ τοῦ πυρὸς τῆς θεότητας. Ὁ Χριστὸς βαπτίστηκε γιά νά πλύνει τὴν ἁμαρτία καὶ νά θάψει ὁλόκληρο τὸν παλαιὸ Ἀδὰμ μέσα στό νερό. Ἕνα ἄλλο κύριο πρόσωπό που ἔλαβε μέρος στήν βάπτιση εἶναι ὁ βαπτιστὴς Ἰωάννης. Ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νά ἀκούσει τὴν φωνὴ τοῦ Πατρός, να δεῖ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Τὸ «καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί» τοῦ εὐαγγελιστῇ Ματθαίου καὶ τὸ «εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς» τοῦ εὐαγγελιστῇ Μάρκου δηλώνουν τὴν ὑπεροχὴ τοῦ ἄκτιστου ἔναντι τοῦ κτίστου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκαταστάσῃ «ἄνοιγμα» τῆς σχέσης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων μετὰ τὸ "κλείσιμο" ἀπὸ τὴν ἁμαρτία.

Ἡ γιορτὴ αὐτὴ τῶν Θεοφανείων εἶναι ἀπό τις ἀρχαιότερες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἄρχισε τὸ 2ο μετὰ Χριστὸν αἰῶνα. Ἀναφέρεται στῇ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδας κατὰ τή βάπτιση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στον Ἰορδάνη ποταμό. Μὲ μορφὴ περιστεριοὺ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο ἔρχεται καὶ κάθεται πάνω στον βαπτιζόμενο Ἰησοῦ. Καὶ συγχρόνως, φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό, τοῦ Πατέρα Θεοῦ, ἀκούγεται να λέει: «Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὃ ἀγαπητός, ἐν ὢ εὐδόκησα». Ἔτσι, μ' αὐτὸν τὸν τρόπο στή Βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ φανερώθηκε ὁ Θεὸς ὁ τρισυπόστατος, ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία, καὶ γι' αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας ὀνόμασε τή γιορτὴ αὐτή Θεοφάνεια.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ