ploigisi h3

bottom neo

Κοινο Θεοδόσιος γεμν βίου,
Κοιν
 Μοναστας κβιώσας ζημία.
νδεκάτλον βίοτον λίπε Κοινοβιάρχης.

    TheodosiosὉ Ὅσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε στό χωριὸ Μωγαρισσοὺ τῆς Καππαδοκίας ἀπὸ πολὺ πιστοὺς καὶ ἐναρέτους γονεῖς, τὸν Προαιρέσιο καὶ τὴν Εὐλογία. Ἔζησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντα τοῦ Μεγάλου (457 - 474 μ.Χ.) καὶ ἔφτασε ἕως καὶ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἀναστασίου τοῦ Δικόρου (491 - 518 μ.Χ.). Ἀρνήθηκε τὴν ἐγγάμη ζωὴ καὶ σὲ νεαρὴ ἡλικία ἔγινε μοναχός. Ἀπὸ πολὺ νωρὶς διακρίθηκε γιά τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἠθικὴ του τελειότητα.

   Ἀφοῦ ἀσκήτεψε κοντὰ σὲ μεγάλους ἀσκητὲς ὅπως ὁ Συμεὼν ὁ Στυλίτης  καὶ ὁ ἡσυχαστὴς Λογγίνος, ἀποσύρθηκε σὲ ἀπομακρυσμένο ἠσυχαστήριο ὅπου διδάσκε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ στούς περαστικοὺς διαβάτες. Ἡ φήμη του για τὴν ἁγία ζωὴ του ἔγινε γρήγορα γνωστὴ στά πέρατα τῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἔφερε στό ἠσυχαστήριό του δεκάδες ἀδελφοὺς ἀναγκάζοντας τὸν Θεοδόσιο νά ἱδρύσει ἔνα εὐρύχωρο μοναστῆρι ὅπου ἐφάρμοσε πιστὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἀσκητικοῦ βίου. Ἔκανε πολλὰ θαύματα καί, ἀφοῦ δίδαξέ τίς ἀρετὲς τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς στούς ἐκατοντάδες μαθητὲς του, ἐκοιμήθη σὲ βαθὺ γηρᾷς τὸ 529 μ.Χ.

   Ἡ εἴδηση τῆς κοιμήσεώς του διαδόθηκε σὰν ἀστραπή. Καὶ ἔτρεξαν πολλοί, λαϊκοί, κληρικοὶ καὶ μοναχοί, ἀκόμη καὶ Ἐπίσκοποι, γιά νά ἀσπαστοὺν τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου ἀνδρός, ποὺ στάθηκε γιά ὅλους φιλόστοργος πατέρας καὶ προστατευτικὸς ἀδελφός. Καὶ αὐτὸς ἀκόμη ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσῆλθε νά ἀσπασθεῖ καὶ νά παραστεῖ στήν ἐξόδιο Ἀκολουθία, μεγάλη δὲ ὑπῆρξε ἡ συγκίνησή του, ὅταν βρέθηκε ἐνώπιον τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ὁσίου. Ἡ συνάξή του ἐτελεῖτο στό σεπτὸ Ἀποστολεῖο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ ἤταν κοντὰ στήν Ἁγία Σοφία.

   Μερικὰ ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου εἶναι τὰ ἑξῆς: Ὁ Ἅγιος εἶχε κατασκευάσει ἔναν τάφο γιά τὸν ἑαυτὸ του, ὥστε βλέποντάς τον νά θυμάται τὸ θάνατο. Τὸν τάφο αὐτὸν ἐγκαινίασε μὲ τὸν θάνατό του ἔνας Ἅγιος ἀσκητής, ὀνόματι Βασίλειος. Τὸν ἀσκητή λοιπὸν αὐτόν, ἐνῶ εἶχε πεθάνει, μόνο ὁ Θεοδόσιος καὶ ἔνας ἄλλος μοναχὸς τὸν ἔβλεπαν νά στέκεται ἀνάμεσα στούς ἄλλους μοναχοὺς καὶ νά συμψάλλει. Στούς ὑπολοίπους μοναχοὺς ὁ Βασίλειος ἤταν ἀθέατος. Ἕνα ἄλλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου, εἶναι τὸ ὅτι σὲ ἔναν τόπο στόν ὁποῖο πρόκειται νά ἱδρύσει μοναστῆρι, ἄναψε σβησμένα κάρβουνα, χωρὶς νά ἔχει φωτιά. Ἐπίσης, ὁ Ἅγιος προεῖπε καὶ τὴν καταστροφή πού θὰ γινόταν στην Ἀντιόχεια ἀπὸ μεγάλο σεισμό.

πολυτκιον
χος πλάγιος α’. Τν συνάναρχον Λόγον.
ρετας θεοσδότοις κλάμψας σιε, Μοναστικς πολιτείας φθης λαμπρς χαρακτήρ, κα φωστρ θεοειδς Πάτερ καξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, τν γγέλων μιμητά, θεράπων  τς Τριάδος ν κδυσώπει παύστως,λεηθήναι τς ψυχς μν.

τερον πολυτκιον
χος πλ. δ’.
Τα
ς τν δακρύων σου οας, τς ρήμου τό γονον γεώργησας· καί τος κ βάθους στεναγμος, ες κατόν τούς πόνους καρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τ οκουμέν, λάμπων τος θαύμασιν. Θεοδόσιε Πατήρ μν σιε, πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τάς ψυχάς μν.

Κοντκιον
χος πλ. δ’ - Τπερμάχ
Πεφυτευμένος 
ν αλας τας το Κυρίου σου, τάς σάς σίας ρετάς τερπνς ξήνθησας, καί πλήθυνας τά τέκνα σου ν ρήμ, τν δακρύων σου τος μβροις ρδευόμενα, γελάρχα τν Θεο θείων παύλεων· θεν κράζομεν· Χαίροις Πάτερ Θεοδόσιε.

Κθισμα
χος πλ. δ'. Τν Σοφίαν κα Λόγον.
γκρατείᾳ κα πόνοις κα προσευχας, τν ψυχήν σου κοσμήσας θεοπρεπς, γέγονας συμμέτοχος, τν σίων οίδιμε· κα τν θαυμάτων ντως, χαρίσματα λαβες, τοἰᾶσθαι τάς νόσους, τν πίστει τιμώντων σε· θεν κα Δαιμόνων, πελαύνων τ πλήθη, παρέχεις άματα, τος νθρώποις τ χάριτι, θεοφόρε Θεοδόσιε. Πρσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμάτων φεσιν δωρήσασθαι, τος ορτάζουσι πόθ, τν γίαν μνήμην σου.

 Οκος
νθρωπος μν τ φύσει χρημάτισας Πάτερ, λλ' φθης συμπολίτης γγέλων· ς γρ σαρκον π τς γς βιοτεύσας σοφέ, τς σαρκς πασαν τν πρόνοιαν πέρριψας· δι κα παρ᾿μν κούεις· Χαίροις, πατρς ελαβος  γόνος, χαίροις, Μητρς εσεβος  κλάδος. Χαίροις, τς ρήμου πολιστς παγκόσμιος· χαίροις οκουμένης φωστρ  πολφωτος. Χαίροις, τι κ νεότητος κολούθησας Χριστ, χαίροις τι κατεμάρανας τς σαρκς τάς δονάς. Χαίροις, τν Μοναζόντων πρόξενος σωτηρίας, χαίροις, τν αθυμούντων τρόπος παρηγορίας. Χαίροις, πολλος κ πλάνης υσάμενος, χαίροις, κρουνος θαυμάτων δωρούμενος. Χαίροις, πτωχν τν φροντίδα ποιήσας, χαίροις, μν  προστάτης καύστης· Χαίροις, Πάτερ Θεοδόσιε.

Μεγαλυνριον
Δόσιν θεοδώρητον ε
ληφώς, δόσεσιν σίαις, τς χορείας τν Μοναστν, ερς υθμίσας, δοτος Θε προσξας, τος σοφαπομένους,  Θεοδόσιε.

footer
  • Τρίτη
    12 Νοεμβρίου

    Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσίου, Σάββα και Νικολάου νεομαρτ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ