ploigisi h3

bottom neo

Θεοῦ γινώσκειν ὀρθοδόξως οὐσίαν,
Χριστιανοῖς λεγάτον ἐκ Γρηγορίου.
Εἰκάδι Γρηγόριος Θεορήμων ἔκθανε πέμπτῃ.

imgres 1 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γεννήθηκε τό 329 μ.Χ. στήν Ἀριανζό, κωμόπολη τῆς Καππαδοκίας, ἀπό τόν Γρηγόριο, ἐπίσκοπο Ναζιανζοῦ καί τήν Νόννα. Ἔχει δύο ἀδέρφια: τόν Καισάρειο καί τή πασίγνωστη γιά τήν εὐσέβειά της ἀδερφή Γοργονία. 
Στή Ναζιανζό, διδάσκεται τή στοιχειώδη ἐκπαίδευση, ἐνῶ τή μέση στή Καισάρεια, ὅπου γνωρίζεται μέ τό συμμαθητή τοῦ Μέγα Βασίλειο. Ἔπειτα, πηγαίνει κοντά σέ περίφημους διδασκάλους τῆς ρητορικῆς στή Παλαιστίνη καί στήν Ἀλεξάνδρεια καί, τέλος, στά Πανεπιστήμια τῆς Ἀθήνας. Οἱ σπουδές του διήρκεσαν 13 ὁλόκληρα χρόνια (ἀπό 17 ἕως 30 ἐτῶν).
Μετά τίς σπουδές στήν Ἀθήνα ὁ Γρηγόριος ἐπιστρέφει στή πατρίδα του μονολότι τοῦ πρόσφεραν ἕδρα Καθηγητή Πανεπιστημίου. Ἐκεῖ, ὁ πατέρας του, ἐπίσκοπος Ναζιανζοῦ, τόν χειροτονεῖ πρεσβύτερο. Ἀλλά ὁ Ἅγιος Γρηγόριος προτιμᾶ τήν ἡσυχία τοῦ ἀναχωρητηρίου στό Πόντο, κοντά στό φίλο του Βασίλειο, γιά περισσότερη ἄσκηση στή πνευματική ζωή.
Μετά, ὅμως, ἀπό θερμές παρακλήσεις τῶν δικῶν του, ἐπιστρέφει στήν πατρίδα του καί μπαίνει στήν ἐνεργό δράση τῆς Ἐκκλησίας. Στά 43 τοῦ χρόνια ὁ Θεός τόν ἀνύψωσε στό ἐπισκοπικό ἀξίωμα. Ἕδρα του ὁρίστηκε ἡ περιοχή τῶν Σασίμων τήν ὁποία ποτέ δέν ποίμανε λόγω τῶν Ἀρειανῶν κατοίκων της.
Ὅμως, ὁ θάνατος ἔρχεται νά πληγώσει τή ψυχή του, μέ ἀλλεπάλληλους θανάτους συγγενικῶν προσώπων. Πρῶτα τοῦ ἀδερφοῦ του Καισαρείου, ἔπειτα τῆς ἀδερφῆς του Γοργονίας, μετά τοῦ πατέρα του καί, τέλος, τῆς μητέρας του Νόννας. Μετά ἀπ’ αὐτές τίς θλίψεις, ἡ θεία Πρόνοια τόν φέρνει στήν Κωνσταντινούπολη (378 μ.Χ.), ὅπου ὑπερασπίζεται μέ καταπληκτικό τρόπο τήν Ὀρθοδοξία καί χτυπᾶ καίρια τούς Ἀρειανούς, πού εἶχαν πλημμυρίσει τήν Κωνσταντινούπολη.
Ἡ κατάσταση ἦταν πολύ δύσκολη. Ὅλοι οἱ Ναοί τῆς Βασιλεύουσας ἦταν στά χέρια τῶν αἱρετικῶν. Ὅμως ὁ Ἅγιος δέν ἀπελπίζεται. Μετατρέπει ἕνα δωμάτιο στό σπίτι πού τόν φιλοξενοῦσαν σέ ναό καί τοῦ δίνει συμβολικό ὄνομα. Ὀνομάζει τό Ναό Ἁγία Ἀναστασία δεῖγμα ὅτι πίστευε στήν ἀνάσταση τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης.
Οἱ ἀγῶνες εἶναι ἐπικίνδυνοι. Οἱ αἱρετικοί ἀνεβασμένοι πάνω στίς σκεπές τῶν σπιτιῶν τοῦ πετοῦν πέτρες καί ἔτσι ὁ Ἅγιος Γρηγόριος δοκιμάζεται πολύ. Στό Ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας ἐκφωνεῖ τούς περίφημους πέντε θεολογικούς λόγους πού τοῦ ἔδωσαν δίκαια τόν τίτλο τοῦ Θεολόγου.
Μετά τό σκληρό αὐτό ἀγώνα, ὁ Μέγας Θεοδόσιος τόν ἀναδεικνύει Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (381 μ.Χ.). Ἡ Β’ Οἰκουμενική Σύνοδος τόν ἀναγνώρισε ὡς Πρόεδρό της. Ὅμως μία μερίδα ἐπισκόπων τόν ἀντιπολιτεύεται γιά εὐτελῆ λόγο. Τότε ὁ Γρηγόριος, ἀηδιασμένος, δηλώνει τή παραίτησή του, ἀναχωρεῖ στή γενέτειρά του Ἀριανζό καί τελειώνει μέ εἰρήνη τή ζωή του, τό 390 μ.Χ.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἄφησε μεγάλο συγγραφικό ἔργο. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν τά φιλοσοφημένα 408 ποιήματά του 18.000 περίπου στίχων. Εἶναι ἀπό τά μεγαλύτερα πνεύματα τοῦ Χριστιανισμοῦ καί ἀπό τούς λαμπρότερους ἀθλητές τῆς ὀρθόδοξης πίστης.
Ἡ τίμια κάρα του φυλάσσεται στήν Ἱερά Μονή Βατοπεδίου, στό Ἅγιο Ὅρος, ἐνῶ τό ἱερό σκήνωμα τυῦ φυλάσσετε στόν ὁμώνυμο Ναό του στήν Νέα Καρβάλη.

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος α’.
Ὁ ποιμενικός αὐλός τῆς θεολογίας σου, τάς τῶν ῥητόρων ἐνίκησε σάλπιγγας· ὡς γάρ τά βάθη τοῦ Πνεύματος ἐκζητήσαντι, καί τά κάλλη τοῦ φθέγματος προσετέθη σοι. Ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον
Θεολόγῳ γλώττῃ σου, τάς συμπλοκάς τῶν ῥητόρων, διαλύσας ἔνδοξε, ὀρθοδοξίας χιτῶνα, ἄνωθεν, ἐξυφανθέντα τῇ Ἐκκλησίᾳ, ἐστόλισας, ὅν καί φοροῦσα, σύν ἡμῖν κράζει, τοῖς σοῖς τέκνοις· Χαίροις Πάτερ, θεολογίας ὁ νοῦς ὁ ἀκρότατος.

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ