ploigisi h3

bottom neo

 π κλίμαξι κλίμακας πυκνς, Πάτερ,
Τ
ς σς ρετς θείς, φθασας πόλου μέχρι.
Χα
ρεν ωάννης τριακοστξαναλύων.

   IoannisKlimakas03Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας γεννήθηκε πιθανότατα τό 523 μ.Χ. στή Συρία. Ἦταν γιός πλούσιας καί εὐσεβοῦς οἰκογένειας. Σέ νεαρή ἡλικία, παρακολούθησε ἀνώτερο κύκλο μορφώσεως, ὥστε νά διακρίνεται ἀνάμεσα στούς συνομήλικούς του. Ἐκεῖνος ὅμως, ἐνδιαφερόταν περισσότερο γιά τήν προσευχή, τίς θεολογικές μελέτες, τήν συγγραφική ἐργασία καί τήν ἄσκηση. Πῆγε στό Ὅρος Σινά, κοντά στόν φημισμένο ἀναχωρητή Μαρτύριο, ὁ ὁποῖος καθοδήγησε πνευματικά τόν νεαρό Ἰωάννη. Μετά ἀπό τέσσερα χρόνια ἄσκησης, ἐκάρη μοναχός ἐνῶ ἡ φήμη τῶν ἀρετῶν καί τῆς σοφίας του εἶχε εὐρύτερα διαδοθεῖ. Γι' αὐτό πολλοί μοναχοί καί λαϊκοί, ἀλλά καί ἀξιωματοῦχοι ἔρχονταν στή Μονή γιά νά ζητήσουν τή συμβουλή του. Εἶχε καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας. Λόγω τῆς διαβίωσής του στήν Ἱερά Μονή Σινᾶ ὀνομάζεται καί Σιναΐτης. Μετά τό θάνατο τοῦ ἡγούμενου τῆς Μονῆς καί κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν ἀδελφῶν δέχθηκε νά γίνει Ἡγούμενος τῆς ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ γιά μερικά χρόνια. Ἡ νοσταλγία, ὅμως, τῆς ἐρημικῆς ζωῆς, ἔκανε τόν Ἰωάννη νά ἀποσυρθεῖ πάλι στήν ἔρημο καί νά ἀφοσιωθεῖ πάλι στίς μελέτες του. Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνη περί τό 606 μ.Χ. καί ἄφησε δύο σπουδαιότατα συγγράμματα, τήν «Κλίμακα» καί τόν «Λόγον πρός τόν Ποιμένα».

   Ἡ «Κλίμακα» περιλαμβάνει τριάντα λόγους περί ἀρετῆς, ὅπου ὁ καθένας λόγος περιλαμβάνει καί μία ἀρετή, ξεκινώντας ἀπό τίς πιό πρακτικές καί ἀνεβαίνοντας σάν σκαλοπάτια κατέληξε στίς θεωρητικά ὑψηλές. Στή πνευματική ζωή ἔχουμε βαθμίδες χαμηλές καί ὑψηλές, καταστάσεις κατώτερες καί ἀνώτερες. Γι' αὐτό καί τό σύγγραμμα ὀνομάζεται Κλίμακα τῶν ἀρετῶν. Στό ἔργο τοῦ αὐτό ὁ συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικά τίς ἰδέες του γιά τήν κοινοβιακή κυρίως, ἀλλά καί γιά τήν ἐρημική ζωή, ταξινομώντας αὐτές κατά τρόπο πού δείχνει πορεία πρός τήν ἠθική τελείωση. Εἶναι γραμμένο σέ κομψή ἑλληνική γλώσσα, καλοδουλεμένη μέ χάρη καί μελωδικότητα. Ἔχει διαύγεια, γλαφυρότητα, παραστατικότητα καί παρουσιάζει πλοῦτο ἐκφράσεως, καλαισθησία καί εὐγένεια. Στή διακόσμηση τοῦ λόγου μέ εἰκόνες καί παρομοιώσεις ὁ ἱερός συγγραφέας εἶναι ἀπαράμιλλος. Πάσης φύσεως σχήματα λόγου ἀναδύονται καθώς καί ὡραῖες καί ἐπιτυχημένες προσωποποιήσεις. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τό σύγγραμμά του διαβάζεται σέ ὅλα τά ὀρθόδοξα μοναστήρια. Ἐπειδή εἶναι παγκόσμιο κειμήλιο ἀναλύσεως ὅλων τῶν παθῶν καί τῶν ἀρετῶν, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ ἰδιαίτερα σέ αὐτή τή πνευματική περίοδο τόν συγγραφέα ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακας καί τό προτείνει γιά ἀνάγνωσμα. Ἡ μνήμη τοῦ ἑορτάζεται στίς 30 Μαρτίου καί τήν Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Μερικοί λόγοι του, ἀπό τήν Κλίμακα:

1) Ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι οὐράνιος ἀνεμοστρόβιλος πού μπορεῖ νά ἀνεβάσει τήν ψυχή ἀπό τήν ἄβυσσο τῆς ἁμαρτίας στά ὕψη τοῦ οὐρανοῦ.

2) Μητέρα τῆς πηγῆς εἶναι ἡ ἄβυσσος τῶν ὑδάτων, πηγή δέ τῆς διακρίσεως ἡ ταπείνωσις.

πολυτίκιον
χος γ'. Θείας πίστεως.
Θε
ον κλίμακα, ποστηρίξας, τν τν λόγων σου, μέθοδον πάσι, Μοναστν φηγητς ναδέδειξαι, κ πρακτικς ωάννη καθάρσεως, πρς θεωρίας νάγων τν λαμψιν. Πάτερ σιε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος.

τερον πολυτίκιον
Ήχος πλ. δ'.
Τα
ς τν δακρύων σου οας, τς ρήμου τό γονον γεώργησας· καί τος κ βάθους στεναγμος, ες κατόν τούς πόνους καρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τ οκουμέν, λάμπων τος θαύμασιν, ωάννη, Πατήρ μν σιε, πρέσβευε Χριστ τ Θε, σωθναι τάς ψυχάς μν.

Κοντ
άκιον
χος α'. Χορς γγελικός
Καρπούς
ειθαλες, κ τς βίβλου προσφέρων, διδάγματα σοφέ, καθηδύνεις καρδίας, τν τούτοις μετά νήψεως, προσεχόντων μακάριε· Κλίμαξ γάρ στι, ψυχς νάγουσα γθεν, πρς οράνιον, καί διαμένουσαν δόξαν, τν πίστει τιμντων σε.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ