ploigisi h3

bottom neo

 

                                              Κωνσταντῖνος Χολέβας-Πολιτικός Ἐπιστήμων

           epanastasi ν ἀρχή ἤν ἡ κ. Ρεπούση πού προσπαθοῦσε νά πείσει τά ἑλληνόπουλα ὅτι ἡ Τουρκοκρατία ἦταν μία ἰδανική περίοδος γιά τούς προγόνους μας. Στή συνέχεια ἦλθε ἡ τετράτομη ἱστορία τῶν Βαλκανίων πού χρηματοδοτήθηκε ἀπό τόν γνωστό χρηματιστή Τζόρτζ Σόρος καί κινεῖται στή ἴδια γραμμή ὑπέρ τῶν Ὀθωμανῶν. Μετά ἦλθε στήν ἐπικαιρότητα ἡ ἄποψη ὅτι πρίν ἀπό τό 1821 δέν ὑπῆρχε συγκροτημένη ἑλληνική ἐθνική συνείδηση, ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι Διαφωτιστές μᾶς ἔμαθαν νά λέμε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες. Ὅλα αὐτά τά ἰδεολογήματα συγκεντρώνονται σήμερα στή νέα τηλεοπτική σειρά τοῦ ΣΚΑΪ γιά τό 1821. Δέν προσχωρῶ σέ συνωμοσιολογίες, ἀλλά πολλοί συμπατριῶτες μας εὐλόγως διερωτῶνται ἄν ὑπάρχει πολιτική σκοπιμότητα πίσω ἀπό τήν ἐργώδη αὐτή προσπάθεια νά ξαναγραφεῖ ἤ μᾶλλον νά σβηστεῖ ὁριστικά ἡ Ἑλληνική Ἱστορία. Ἀφήνω τήν ἀπάντηση στόν κάθε νουνεχῆ ἀναγνώστη καί θά ἀσχοληθῶ μέ τήν ἀμιγῶς ἱστορική πλευρά τῆς ὑποθέσεως.

Ἐρώτημα πρῶτον: Ἔχει δίκιο ἡ ἄποψη ποῦ προβάλλεται στή σειρά τοῦ ΣΚΑΪ ὅτι ἡ ἐθνική συνείδηση τῶν Νεοελλήνων διαμορφώθηκε μόλις λίγα χρόνια πρίν ἀπό τό 1821;

Φυσικά ὄχι. Ἑκατοντάδες μαρτυρίες Ἑλλήνων καί ξένων, κληρικῶν καί λαϊκῶν, περισσότερο ἤ λιγότερο μορφωμένων διαψεύδουν τούς συντελεστές τῆς σειρᾶς. Ἑλληνικό ἔθνος μέ συνείδηση ἑνότητος ὑπάρχει ἀπό τήν Ἀρχαιότητα. Ἤδη τόν 5ο αἰώνα π.Χ.  ο Ἡρόδοτος καταγράφει τά συνδετικά στοιχεῖα πού ἕνωναν τίς ἑλληνικές πόλεις κράτη: Ἡ κοινή καταγωγή, ἡ γλώσσα, ἡ θρησκεία, τά ὁμότροπα ἤθη. Συνεχίζεται αὐτή ἡ συνείδηση στήν ἑλληνιστική καί βυζαντινή περίοδο, μέ ἀποκορύφωμα τήν ἀπάντηση τοῦ Αὐτοκράτορα τῆς Νικαίας Ἰωάννη Βατάτζη πρός τόν Πάπα Νικόλαο Θ΄ τό 1250: Εἴμαστε τό ἀρχαῖο γένος τῶν Ἑλλήνων, ἀπό τό ὁποῖο ἄνθισε ἡ σοφία γιά ὅλον τόν κόσμο. Συνεχίζεται μέ τήν τελευταία ὁμιλία τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ὅταν ὀνομάζει τήν Κωνσταντινούπολη «ἐλπίδα καί χαρά πάντων τῶν Ἑλλήνων». Γύρω στό 1700 ὁ φλογερός ἱεροκήρυκας Ἠλίας Μηνιάτης παρακαλεῖ τήν Παναγία ὡς ἑξῆς: «Ἕως πότε τό τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκεται εἰς τά δεσμά μίας ἀνυποφέρτου δουλείας;». Οἱ ὄροι Ρωμηός, Γραικός καί Ἕλλην χρησιμοποιοῦνται ταυτόχρονα καί μέ παρεμφερῆ σημασία. Χαρακτηριστικό εἶναι τό ποίημα τοῦ Ματθαίου Ἐπισκόπου Μυρέων, ὁ ὁποῖος τό 1619 θρηνεῖ γιά τήν Ἅλωση χρησιμοποιώντας γιά τό ἔθνος μας καί τά τρία αὐτά ὀνόματα. Ἀπό τό 1529 ἕως τό 1821 τό δημοφιλέστερο ἀνάγνωσμα τοῦ λαοῦ μᾶς ἦταν ἡ «Φυλλάδα τοῦ Μεγαλέξανδρου» πού θύμιζε τήν δόξα τῶν  ἀρχαίων προγόνων. Τό 1708 ὁ Νικόλαος Μαυροκορδάτος στό ἔργο τοῦ «Φιλοθέου Πάρεργα» γράφει ὅτι εἴμαστε τό γένος τῶν «ἄγαν Ἑλλήνων», δηλαδή καθαρόαιμοι Ἕλληνες. Καί οἱ καραβοκύρηδες ἐπί Τουρκοκρατίας τοποθετοῦσαν στά πλοῖα τους ὡς ἀκρόπρωρα τίς μορφές τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων. Λαός, λοιπόν, καί διανοούμενοι γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ὑπάρχει συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

 Ἐρώτημα δεύτερο: Περνοῦσαν καλά οἱ Ἕλληνες ἐπί Τουρκοκρατίας, μέ δικαιώματα καί ἐλευθερίες, ὅπως ἀκούσαμε ἀπό τόν ΣΚΑΪ στίς 25.1.2011; Ἄς ἀφήσουμε τίς μαρτυρίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης νά ἀπαντήσουν:

    Στά μέσα τοῦ 17ου αἰῶνος ὁ Γάλλος Ἰησουίτης Ρισάρ καταγράφει τίς ἐντυπώσεις του ἀπό τήν ὑπόδουλη Ἑλλάδα: «Νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι οὐδέποτε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Νέρωνος, τοῦ Δομητιανοῦ καί τοῦ Διοκλητιανοῦ ἔχει ὑποστεῖ ὁ Χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους ἀπό αὐτούς πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνατολική Ἐκκλησία...». Τόν 17ο αἰώνα ὁ Μουσουλμάνος περιηγητής Ἐβλιγιά Τσελεμπή περιγράφει βιαίους ἐξισλαμισμούς καί παιδομάζωμα στή Βέροια, στήν Ἔδεσα καί σέ ἄλλες πόλεις. Τό δημοτικό μας τραγούδι ἔχει καταγράψει τόν θρῆνο τῶν μανάδων γιά τά παιδιά τους ὡς ἑξῆς: «Ἀνάθεμά σε Βασιλιά (σ.σ. Σουλτάνε)  καί τρισανάθεμά σε.... νά μάσεις παιδομάζωμα , νά  κάνεις Γενιτσάρους... πέρσυ πῆραν τόν γιόκα μου φέτος τόν ἀδελφό μου»! Περί τό 1760 ὁ Ἰωάννης Πρίγκος ἀπό τό Πήλιο γράφει: «Τέτοιος βάρβαρος ἄδικος εἶναι ὁ Τοῦρκος». Στά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καταγράφει 87 ἀπό τά ἀναρίθμητα μαρτύρια Νεομαρτύρων, δηλαδή Χριστιανῶν πού βασανίσθηκαν καί θανατώθηκαν λόγω τῆς Χριστιανικῆς τους πίστης. Ὁ Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, ὑπασπιστής τοῦ Θ. Κολοκοτρώνη, στά Ἀπομνημονεύματά του μᾶς δίνει μαρτυρία κρυφοῦ σχολειοῦ πού ὀργάνωναν οἱ ἱερεῖς φοβούμενοι τούς Τούρκους.

 Ἐρώτημα τρίτο: Οἱ κλέφτες ἤσαν ἐθνικοί ἀγωνιστές ἤ φυγόδικοι ἐγκληματίες, ὅπως ἀκούσαμε ἀπό τόν ΣΚΑΪ; Ἄν κάποιος Ἕλληνας ἔβλεπε τόν Τοῦρκο νά βιάζει τήν ἀδελφή του καί ἐπετέθη στόν βιαστή, τότε ναί, ἴσως κάποιοι ἀπό τούς κλέφτες τῶν βουνῶν νά ἤσαν φυγόδικοι. Ἀλλά ἀπό τό ἄδικο δικαστήριο τοῦ κατακτητῆ. Σημαντική λεπτομέρεια, ἡ ὁποία  ἀποσιωπήθηκε. Ὅσο δέ γιά τήν συνείδηση τῶν ἴδιων τῶν κλεφτῶν, τήν ἐξηγεῖ ὁ Θ. Κολοκοτρώνης, ὁ ὁποῖος ἀνδρώθηκε μέσα στήν κλεφτουριά. Λέγει, λοιπόν, στόν Ἄγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ὅτι οἱ κλέφτες καί οἱ ἁρματολοί στά βουνά εἶναι ἡ φρουρά τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἡ ὁποία συνεχίζει ἀκόμη νά πολεμᾶ.

  Ἐρώτημα τέταρτο: Ἤσαν μόνο οἰκονομικά τά αἴτια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως; Αὐτή τή μονομερῆ ἑρμηνεία τήν καθιέρωσαν κάποτε οἱ Ἕλληνες μαρξιστές, ἀλλά οἱ ἴδιοι τήν ἀπέσυραν στό συνέδριο τοῦ Κέντρου Μαρξιστικῶν Ἐρευνῶν τό 1981. Ὅμως ἀξία ἔχει ἡ ἄποψη τῶν ἴδιων τῶν ἀγωνιστῶν: Μάχου ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος, διεκήρυξε ὁ Ἄλ. Ὑψηλάντης τόν Φεβρουάριο τοῦ 1821. Ἀγωνιζόμαστε γιά τόν Χριστό καί τόν Λεωνίδα, ἔγραφε ἡ προκήρυξη τοῦ Ἀθανασίου Διάκου πού δημοσιεύθηκε σέ ἰταλική ἐφημερίδα τῆς Τεργέστης. Αὐτά τά ὁλίγα.

footer
  • Πέμπτη
    21 Νοεμβρίου

    Τα Εισόδια της Θεοτόκου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ