ploigisi h3

bottom neo

Πσας ληθς, ννα, νικς μητρας,
Μ
τηρ ως ν σ γνηται θυγτηρ.
ξγαγε πρς φς Θεομτορα γδόῃ ννα.

Gennisi Theotokou

    «ποκάλυψον πρς Κύριον τν δόν σου καλπισον π᾿ ατόν, κα ατς ποιήσει» (Ψαλμὸς λστ' στ. 5). Φανέρωσε στόν Κύριο μὲ ἐμπιστοσύνη τὸ δρόμο καὶ τίς ἐπιδιώξεις καὶ τίς ἀνάγκες τῆς ζωῆς σου καὶ ἔλπισε σ' Αὐτὸν καὶ Αὐτὸς θὰ κάνει ἐκεῖνά πού ζητᾶς καὶ χρειάζεσαι. Μ' αὐτὴ τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἰκέτευαν προσευχόμενοι τὸ Θεὸ νά τῆς χαρίσει παιδί, νά τὸ ἔχουν γλυκεῖα παρηγορία στά γεράματά της. Καὶ τὴν ἐλπίδα της ὁ Θεὸς ἔκανε πραγματικότητα. Τῆς χάρισε τὴν Παρθένο Μαριάμ, ποὺ ἦταν ὁρισμένη νά γεννήσει τὸ Σωτῆρα τοῦ κόσμου καὶ νά λάμψει σὰν ἡ πιὸ εὐλογημένη μεταξὺ τῶν γυναικῶν. Ἦταν ἐκείνη, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔμελλε νά προέλθει Αὐτός πού θὰ συνέτριβε τὴν κεφαλὴ τοῦ νοητοῦ ὄφεως. Στήν Παλαιὰ Διαθήκη δόθηκαν οἱ προτυπώσεις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Μία εἶναι καὶ ἡ βάτος στό Σινᾶ, τὴν ὁποία ἐνῶ εἶχαν περιζώσει φλόγες φωτιᾶς, αὐτὴ δέν καιγόταν. Ἦταν ἀπεικόνιση τῆς Παρθένου, ποὺ θὰ γεννοῦσε τὸ Σωτῆρα Χριστὸ καὶ συγχρόνως θὰ διατηροῦσε τὴν παρθενία της. Ἔτσι, ἡ Ἄννα καὶ ὁ Ἰωακείμ, ποὺ ἦταν ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Δαβίδ, μὲ τὴν κραταιὰ ἐλπίδα πού εἶχαν στό Θεὸ ἀπέκτησαν ἀπ' Αὐτὸν τὸ ἐπιθυμητὸ δῶρο, ποὺ θὰ συντροφεύει τὸν κόσμο μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων.

    Ἡ γιορτὴ τῆς γεννήσῃς τῆς Θεοτόκου καθιερώθηκε γιά πρώτη φορὰ στά τέλη τοῦ 5ου αἰῶνα ἢ στίς ἀρχὲς τοῦ 6ου αἰῶνα στά Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διαδόθηκε σὲ ὅλη τή χριστιανική Ἀνατολή. Ἡ εἰσαγωγὴ της στή Ῥώμη ἔγινε στά τέλη τοῦ 7ου αἰῶνα ἀπὸ Ἕλληνες μοναχούς πού κατέφυγαν στήν Ἰταλία μετὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν Ἀράβων. Πρῶτος ὁ πάπας Σέργιος Ἀ' (687-701) τὴν καθιέρωσε ὡς ἐπίσημη γιορτὴ καὶ τὴν περιέλαβε μαζὶ μὲ ἄλλες θεομητορικὲς ἐορτὲς στό ἐορτολόγιο τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας. Τὸν 11ο αἰῶνα ἡ γιορτὴ τῆς γεννήσῃς τῆς Θεοτόκου εἶχε ἐπικρατήσει σὲ ὁλοκλήρῃ τῇ Χριστιανοσύνῃ.

    Ἡ γιορτὴ κατέχει σημαντικὴ θέση στήν ὑμνογραφία τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Ἐξέχοντες ὑμνογράφοι (Σέργιος καὶ Στέφανος Ἁγιοπολίτες, Γερμανὸς Ἀ' Κωνσταντινουπόλεως, Ῥωμανὸς ὁ Μελῳδός, Ἰωσὴφ Ὑμνογράφος) ἔχουν γράψει ἰδιόμελα, κανόνες καὶ κοντάκια, ποὺ ψάλλονται κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς γιορτῆς. Παράλληλα, οἱ διηγήσεις γιά τή γεννήσῃ τῆς Θεοτόκου ἔχουν καταλάβει ἐξέχουσα θέση στήν ἐκκλησιαστικὴ ζωγραφική. Εἰκόνες ἐκλεκτῆς τέχνης βρίσκονται στό Ἅγιον Ὅρος, στό Μυστρᾶ καὶ τὴν Κρήτη, ἐνῶ ἀξιολογότατα μωσαϊκὰ ὑπάρχουν στή Μονὴ τοῦ Δαφνίου (Ἀθῆνα) καὶ στό τζαμὶ Καχριὲ στήν Κωνσταντινούπολη.

πολυτκιον
χος δ’.
 γέννησίς σου Θεοτόκε, χαρν μήνυσε πάσ τ οικουμένκ σο γρ νέτειλεν λιος τς δικαιοσύνης, Χριστς  Θες μν, κα λύσας τν κατάραν, δωκε τν ελογίαν, κα καταργήσας τν θάνατον, δωρήσατο μν ζων τν αώνιον.

Κοντκιον
χος δ’. Ατόμελον.
ωακεμ καννα νειδισμοτεκνίας, καδμ κα Εα, κ τς φθορς το θανάτου, λευθερώθησαν, χραντε, ν τγί γεννήσει σου, ατν ορτάζει κα λαός σου, νοχς τν πταισμάτων, λυτρωθες ν τ κράζειν σοι·  Στερα τίκτει τν Θεοτόκον, κα τροφν τς ζως μν.

Κθισμα
χος δ’. Κατεπλγη ωσφ.
ναβησον Δαυδ, τμοσ σοι  Θες;  μοι μοσε φησ, κακπεπλρωκεν δοκ το καρπο τς κοιλας μου δος τν Παρθνον· ξ ς  πλαστουργς, Χριστς  νος δμ, τχθη βασιλες, π το θρνου μου· κα βασιλεει σμερον, χων τν βασιλεαν σλευτον.  στερα τκτει, τν Θεοτκον, κα τροφν τς ζως μν.

τερον Κθισμα
χος δ’. Κατεπλγη ωσφ.
κ τς ῥίζης εσσα, καξ σφος το Δαυδ,  θεπαις Μαριμ, τκτεται σμερον μν, κα νεουργεται,  σμπασα κα θεουργεται. Συγχρητε μο ορανς κα γ· ανσατε ατν, α πατρια τν θνν, ωακεμ εφρανεται, καννα πανηγυρζει κραυγζουσα·  στερα τκτει, τν Θεοτκον, κα τροφν τς ζως μν.

τερον Κθισμα
χος πλ. δ’. Τ προσταχθν μυστικς.
γαλλισθω ορανς, γ εφραινσθω·  το Θεο γρ ορανς, ν γτχθη,  Θενυμφος ατη ξ παγγελας.  στερα βρφος θηλζει τν Μαριμ· κα χαρει π τ τκωακεμ. Ῥάβδος λγων τχθη μοι, ξ ς τνθος Χριστς, βλστησεν κ ῥίζης Δαυδ. ντως θαμα παρδοξον!


 Οκος
 προσευχμο κα στεναγμς, τς στειρσεως κατεκνσεως ωακεμ τε καννης, επρσδεκτος, κα ες ττα Κυρου λλυθε, καβλστησαν καρπν ζωηφρον τ κσμ·  μν γρ προσευχν ν τρει τλει,  δν παραδεσνειδος φρει· λλ μετ χαρς,  στερα τκτει τν Θεοτκον, κα τροφν τς ζως μν.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ