ploigisi h3

bottom neo

Τς ν λρυγγι Στερ ψσεις φρει,
ψομενον βλπουσα τν Σταυρν κτσις.
ψθη δεκτ, Σταυρο ξλον, δ τετρτ.

ipsosis

  Τὸ 326 μ.Χ. ἡ Ἁγία Ἑλένη πῆγε στην Ἱερουσαλὴμ γιά νά προσκυνήσει τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ νά εὐχαριστήσει τὸ Θεὸ γιά τοὺς θριάμβους τοῦ γιοῦ της Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ὁ θεῖος ζῆλος ὅμως, ἔκανε τὴν Ἁγία Ἑλένη νά ἀρχίσει ἔρευνες γιά τὴν ἀνεύρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

   Ἐπάνω στό Γολγοθᾶ ὑπῆρχε εἰδωλολατρικὸς ναὸς τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης, τὸν ὁποῖο γκρέμισε καὶ ἄρχισε τίς ἀνασκαφές. Σὲ κάποιο σημεῖο, βρέθηκαν τρεῖς σταυροί. Ἡ συγκίνηση ὑπῆρξε μεγάλη, ἀλλὰ ποιός ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἦταν τοῦ Κυρίου; Τότε ὁ ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων Μακάριος μὲ ἀρκετοὺς Ἱερεῖς, ἀφοῦ ἔκανε δεήσῃ, ἄγγιξε τούς σταυροὺς τὸ σῶμα μιᾶς εὐσεβέστατης κυρίας πού εἶχε πεθάνει. Ὅταν ᾖλθε ἡ σειρὰ καὶ ἄγγιξε τὸν τρίτο σταυρό, ποὺ ἤταν πραγματικὰ τοῦ Κυρίου, ἡ γυναῖκα ἀμέσως ἀναστήθηκε.

  Ἡ εἴδηση διαδόθηκε σὰν ἀστραπὴ σὲ ὅλα τὰ μέρη τῆς Ἱερουσαλήμ. Πλήθη πιστῶν ἄρχισαν νά συρρέουν γιά νά ἀγγίξουν τὸ τίμιο ξύλο. Ἐπειδή, ὅμως, συνέβησαν πολλὰ δυστυχήματα ἀπὸ τὸ συνωστισμό, ὕψωσαν τὸν Τίμιο Σταυρὸ μέσα στό Ναὸ σὲ μέρος ὑψηλό, γιά νά μπορέσουν νά τὸν δοῦν καὶ νά τὸν προσκυνήσουν ὅλοι.

  Αὐτή, λοιπόν, τὴν ὕψωση καθιέρωσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες, νά γιορτάζουμε στίς 14 Σεπτεμβρίου, γιά νά μπορέσουμε κι ἐμεῖς να ὑψώσουμε μέσα στίς ψυχὲς μας τὸ Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας, ποὺ ἀποτελεῖτο κατ' ἐξοχὴν «ὅπλον κατὰ τοῦ διαβόλου».

 Ὁρισμένοι Συναξαριστές, αὐτὴ τὴν ἡμέρα, ἀναφέρουν καὶ τὴν ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στήν Κωνσταντινούπολη τὸ 628 μ.Χ. ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ἠράκλειο, ποὺ εἶχε νικήσει καὶ ξαναπῆρε τὸν Τίμιο Σταυρὸ ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους, οἱ ὁποῖοι τὸν εἴχαν ἁρπάξει ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Τὸπους.

πολυτκιον
χος α’.
Σ
σον Κύριε τν λαόν σου κα ελόγησον τν κληρονομίαν σου, νίκας τος Βασιλεσι κατ βαρβάρων δωρούμενος κα τ σν φυλάττων δι το Σταυρο σου πολίτευμα.

Κοντκιον
χος δ’. Ατόμελον.
ψωθες ν τ Σταυρκουσίως, τπωνύμ σου καιν πολιτεία, τος οκτιρμούς σου δώρησαι, Χριστ Θεός, Εφρανον ν τ δυνάμει σου, τος πιστος Βασιλες μν, νίκας χορηγν ατος, κατ τν πολεμίων, τν συμμαχίαν χοιεν τν σήν, πλον ερήνης, ήττητον τρόπαιον.

Κθισμα
χος α’. Το λθου σφραγισθντος.
Το
 Σταυρο σου τ ξλον προσκυνομεν Φιλνθρωπε, τι ν ατ προσηλθης  ζω τν πντων· Παρδεισον νέῳξας Σωτρ, τ πστει προσελθντι σοι Ληστ· κα τρυφς κατηξιθη, μολογν σοι, Μνσθητ μου Κριε. Δξαι σπερ κενον καμς, κραυγζοντας· μρτομεν, πντες τ εσπλαγχνίᾳ σου, μπερδς μς. (Δς)

τερον Κθισμα
χος πλ. δ’. Τ προσταχθν.
Προδιετ
που μυστικς πλαι τ χρνησος  το Ναυ, Σταυρο τν τπον, ς τς χερας ξτεινε σταυροφανς Σωτρ μου· καστη λιος ως χθρος, νελεν, νθισταμνους σοι τ Θε· νν δ οτος σκτισται, π Σταυρο σε ρν, θαντου κρτος λοντα, κα τν δην σκυλεοντα.

 Οκος
 μετ τρτον ορανν ρθες ν Παραδεσ, καῥήματα τρρητα κα θεα,  οκ ξν γλσσαις λαλεν, τ τος Γαλταις γρφει, ς ραστα τν Γραφν, νγνωτε καγνωτε. μο, φησ, καυχσθαι μ γνοιτο, πλν ε μν μν τ Σταυρ τ το Κυρου, ν  παθν, κτεινε τ πθη. Ατν ον καμες βεβαως κρατμεν το Κυρου τν Σταυρν καχημα πντες· στι γρ σωτριον μν τοτο τ ξλον, πλον ερνης ἀήττητον τρπαιον.

footer
  • Τρίτη
    12 Νοεμβρίου

    Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσίου, Σάββα και Νικολάου νεομαρτ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ