ploigisi h3

bottom neo

 

omikron 2 Μέγας  Βασίλειος, γεννήθηκε τὸ 329 μ.Χ., στή Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου καὶ μεγάλωσε στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Εἶχε ὀκτώ ἀδέρφια, τρία ἀγόρια καὶ πέντε κορίτσια. Ἀπὸ τὰ τέσσερα ἀγόρια τὰ τρία ἔγιναν Ἐπίσκοποι (ὁ Βασίλειος Καισαρείας, ὁ Γρηγόριος Νύσσης καὶ ὁ Πέτρος Σεβάστειας) καὶ τὸ ἕνα μοναχὸς (ὁ Ναυκράτιος). Ἀπό τίς πέντε ἀδερφὲς του ἡ πρώτη, καὶ συγχρόνως τὸ πιὸ μεγάλο παιδὶ τῆς οἰκογένειας, ἡ Μακρινά, ἔγινε μοναχή. Οἱ γονεῖς του Βασίλειος καὶ Ἐμμέλεια, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία, εὐγενεῖς καὶ πλούσιοι, εἶχαν συγχρόνως ἀκμαιότατο χριστιανικὸ φρόνημα καί ἔθεσαν καί τίς πρῶτες πνευματικὲς βάσεις τοῦ Ἁγίου.

Ἔχοντας τὰ χαρίσματα τῆς εὐστροφίας καὶ τῆς μνήμης, κατακτᾶ σχεδὸν ὄλες τις ἐπιστῆμες τῆς ἐποχῆς του. Μετά τίς πρῶτες του σπουδὲς στήν Καισαρεία καὶ κατόπιν στό Βυζάντιο, ἐπισκέφθηκε, νεαρὸς ἄκομα, τὴν Ἀθῆνα, ὅπου ἐπὶ τέσσερα χρόνια σπούδασε φιλοσοφία, ῥητορική, γραμματική, ἀστρονομία καὶ ἰατρική, ἔχοντας συμφοιτητὲς του τὸν Γρηγόριο τὸν Ναζιανζηνὸ καὶ τὸν Ἰουλιανὸ τὸν Παραβάτῃ.

 Ἐπέστρεψε στήν Καισαρεία καὶ διδάσκε τὴν ῥητορικὴ τέχνη. Ἀποφάσισε ὅμως, νά ἀκολουθήσει τή μοναχική ζωή καὶ γι' αὐτὸ πῆγε  στήν Αἴγυπτο, τήν Παλαιστίνη, τή Συρία καὶ Μεσοποταμία γιά νά διδαχθεῖ τὰ τῆς μοναχικῆς πολιτείας. Ὅταν ἐπέστρεψε, ἀποσύρθηκε σὲ Μονή τοῦ Πόντου, ἀφοῦ ἔγινε μοναχός, καὶ ἀσκήθηκε ἐκεῖ μὲ κάθε αὐστηρότητα γιά πέντε χρόνια (357 - 362 μ.Χ.). Χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Καισαρείας Εὐσέβιο. Ὁ ὑποδειγματικὸς τρόπος τῆς πνευματικῆς ἐργασίας του δέν ἀργεῖ νά τὸν ἀνεβάσει στό θρόνο τῆς Ἀρχιεροσύνης, διαδεχόμενος τὸν Εὐσέβιο στήν ἐπισκοπή τῆς Καισαρείας (370 μ.Χ.). Μὲ σταθερότητα καὶ γενναῖο φρόνημα ἔκανε πολλοὺς ἀγῶνες γιά τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη. Μὲ τοὺς ὀρθοδόξους λόγους πού συνέγραψε, κατακεραύνωσε τὰ φρονήματα τῶν κακοδόξων.

Στούς ἀγῶνες του κατὰ τοῦ Ἀρειανισμοῦ ἀναδείχτηκε ἀδαμάντινος. Οὔτε οἱ κολακεῖες  τοῦ Οὐάλεντα (364 - 378 μ.Χ.), ποῦ πῆγε αὐτοπροσώπως στήν Καισαρεία γιά νά τὸν μετατρέψει στόν Ἀρειανισμό, οὔτε οἱ ἀπειλὲς τοῦ Μόδεστου μπόρεσαν νά κάμψουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά του. Ὑπεράσπισε μὲ θάρρος τὴν Ὀρθοδοξία, καταπλήσσοντας τὸν βασιλιὰ καὶ τοὺς Ἀρειανούς. Ἀγωνίστηκε κατὰ τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ ἐπέφερε σοφὲς μεταρρυθμίσεις στό μοναχισμό.

Ἡ  ποιμαντορικὴ δράση του, ὑπῆρξε ἀπαράμιλλη, κτίζοντας τὴν περίφημη «Βασιλειάδα», συγκρότημα μὲ εὐαγῆ Ἱδρύματα, ὅπως φτωχοκομεῖο, ὀρφανοτροφεῖο, γηροκομεῖο, ξενοδοχεῖο καὶ νοσοκομεῖο κ.ἅ., ὅπου βρῆκαν τροφὴ καὶ περίθαλψη χιλιάδες πάσχοντες κάθε ἡλικίας, γένους καὶ φυλῆς.

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔχει πλούσιο καὶ σημαντικὸ συγγραφικὸ ἔργο. Τὰ κυριότερα ἔργα του εἶναι οἱ ἐννέα ὁμιλίες στήν Ἑξαήμερο, ὁμιλίες στούς Ψαλμούς, πολλὲς καὶ διάφορες ἄλλες ὁμιλίες, ἀσκητικὰ ἔργα καὶ ἐπιστολές. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων,  ἔγραψε καὶ Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία, μετὰ τὴν ἐπικράτηση  τῆς συντομότερης τοῦ Ἀγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τελεῖται δέκα φορὲς τὸ χρόνο.

Στά πενήντα του χρόνια ὁ Μέγας Βασίλειος, ἐξαιτίας τῆς ἀσθενικῆς κράσεώς του καὶ τῆς αὐστηρῆς ἀσκητικῆς ζωῆς, τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 378 μ.Χ. ἐγκαταλείπει τὸ φθαρτὸ καὶ μάταιο αὐτὸ κόσμο, ἀφήνοντας παρακαταθήκη καὶ Ἱερὴ κληρονομία στήν ἀνθρωπότητα ἔνα τεράστιο πνευματικὸ ἔργο.

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ