ploigisi h3

bottom neo

 

 

Τ κοινν Εθμιε σο κα τ βίῳ;
Πρ
ς γγλους παιρε τος ξνους βου
Λ
ξε βου Εθμιος εκδι ϋγνειος.

201 AgiosEfthimios oMegas Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας γεννήθηκε στή Μελιτηνὴ τῆς Ἀρμενίας τὸ ἔτος 377 μ.Χ. κατὰ τοὺς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ Γρατιανοῦ (375 - 383 μ.Χ.). Οἱ γονεῖς του Παῦλος καὶ Διονυσία, ἀνήκαν σὲ ἐπίσημη γενιά. Ἄτεκνοι ὄντες, ἀξιώθηκαν να ἀποκτήσουν παιδί, τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσαν στή διακονία τοῦ Θεοῦ στό ὁποῖο καὶ κατὰ θεία ἐπιταγὴ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Εὐθύμιος, ἀφοῦ μὲ τὴν γεννήσή του τοὺς χάρισε τὴν εὐθυμία, τή χαρά καὶ τὴν ἀγαλλίαση.

Σὲ ἡλικία μόλις τριῶν ἐτῶν ὁ Εὐθύμιος ἔχασε τὸν πατέρα του. Τότε ἡ χήρα μητέρα του τὸν παρέδωσε στον εὐλαβῆ Ἐπίσκοπο τῆς Μελιτηνῆς Εὐτρώιο, ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τοὺς ἀναγνῶστες Ἀκάκιο καὶ Συνόδιο πού ἔγιναν ἀργότερα Ἐπίσκοποι Μελιτηνῆς, τὸν ἐκπαίδευσε καλῶς καί, ἀφοῦ τὸν κατέταξε στόν ἱερὸ κλῆρο, τὸν τοποθέτησε ἔξαρχο τῶν Μοναστηρίων.

Ἀπὸ τή Μελιτηνὴ ὁ Ὅσιος μετέβη, περὶ τὸ 406 μ.Χ., στά Ἱεροσόλυμα καὶ κλείσθηκε στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Θεοκτίστου, ὅπου καὶ ἀσκήτευε μὲ αὐστηρότητα καὶ ἀναδείχθηκε μοναζόντων κανόνας καὶ καύχημα. Τόσο δὲ πολὺ πρόκοψε στήν ἀρετή, ὥστε πολλοὶ πίστεψαν στόν Χριστό. Τὰ μεγάλα πνευματικὰ του χαρίσματα γρήγορα τὸν ἀνέδειξαν καὶ ἡ φήμη του ὡς Ἁγίου ἀπλώθηκε παντοῦ. Γύρῳ του συγκεντρώθηκαν πάμπολλοι μοναχοί, οἱ ὁποῖοι τὸν ἐξέλεξαν ἠγούμενό τους.

Ὁ Μέγας Εὐθύμιος μὲ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου του συνετέλεσε στό νά ἐπιστρέψουν στήν πατρῷα εὐσέβεια πολυάριθμοι αἱρετικοί, ὅπως Μανιχαῖοι, Νεστοριανοὶ καὶ Εὐτυχιανοί, ποὺ ἀπέρριπταν τίς ἀποφάσεις τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Παντοῦ, στήν Αἴγυπτο καὶ τή Συρίᾳ, ἐπικρατούσαν οἱ Μονοφυσίτες. Στήν Παλαιστίνη ὅμως, χάρη στήν παρουσία τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου καὶ τῶν μαθητῶν του, ἐπικράτησε ἡ Ὀρθοδοξία. Καὶ ὅταν ὁ Ὅσιος συνάντησε τὴν βασίλισσα Εὐδοκία, ἡ ὁποία εἶχε περιπλακεῖ στα δίκτυα τῆς αἱρέσεως τῶν Μονοφυσιτών, τόσο πειστικὰ καὶ ἀκαταμάχητα μίλησε πρὸς αὐτήν, ὥστε τὴν ἀπέδωκε στά ὀρθόδοξα δόγματα.

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας εἶχε λάβει ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ προορατικὸ χάρισμα καὶ τή δύναμη τῆς θαυματουργίας. Μὲ ἐλάχιστα ψωμιά κατόρθωσε νά χορτάσει τετρακοσίους ἀνθρώπους, ποὺ κάποτε τὴν ἴδια μέρα τὸν ἐπισκέφθηκαν στό κελὶ του. Πολλὲς γυναῖκες πού ἦταν στεῖρες, ὅπως καὶ ἡ δικὴ του μητέρα, μὲ τίς προσευχὲς τοῦ Ἁγίου ἀπέκτησαν παιδὶ καὶ ἔζησαν τὴν χαρὰ τῆς τεκνογονίας. Καὶ ὅπως ὁ Προφήτης Ἠλίας, ἔτσι καὶ αὐτὸς προσευχήθηκε στόν Θεὸ καὶ ἄνοιξέ τίς πύλες τοῦ οὐρανοῦ καὶ πότισε μὲ πολὺ βροχὴ τή διψασμένῃ γῇ, ἡ ὁποία καὶ ἀναζωογονήθηκε καὶ ἔδωσε πλουσίους τοὺς καρποὺς της.

Ἐνῶ κάποτε τελοῦσε τὸ μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, οἱ πιστοὶ εἶδαν μία δέσμη φωτός πού ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ κατερχόταν μέχρι τὸν Ἅγιο. Τὸ οὐράνιο αὐτὸ φῶς, παρέμεινε μέχρι πού τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία καὶ δήλωνε τὴν ἐσωτερικὴ καθαρότητα καὶ λαμπρότητα τοῦ Ἁγίου. Ἐπίσης, σημάδι τῆς ἁγνότητας καὶ τῆς ἁγιότητάς του ἀποτελοῦσε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἦταν σὲ θέση νά γνωρίζει ποῖος προσερχόταν νά κοινωνήσει μὲ καθαρή ἢ σπιλωμένη συνείδηση.

Ὁ Ὅσιος κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 473 μ.Χ., σὲ ἡλικία 97 ἐτῶν, ἐπὶ βασιλείας Λέοντος τοῦ Μεγάλου .

Ἱερά Λείψανα:

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου βρίσκονται στίς Μονὲς Μεγ. Λαύρας καὶ Ἰβήρων Ἁγίου Ὅρους, Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων καὶ Κύκκου Κύπρου καὶ στή Λαύρα Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως.

πολυτκιον
χος δ’.
Ε
φραίνου ρημος σ τίκτουσα, εθύμησον οκ δίνουσα· τι πλήθυνέ σοι τέκνα, νήρ πιθυμιν τν το Πνεύματος, εσεβεί φυτεύσας, γκρατείκθρέψας, ες ρετν τελειότητα. Τας ατοκεσίαις, Χριστέ Θεός, ερήνευσον τήν ζωήν μν.

Κοντ
κιον
χος πλ. δ’. ς παρχάς τς φύσεως.
ν τ σεπτ γεννήσει σου, χαράν κτίσις ερατο· καί ν τ θεί μνήμ σου σιε, τήν εθυμίαν λαβε τν πολλν σου θαυμάτων· ξ ν παράσχου πλουσίως τας ψυχας μν, καί ποκάθαρον μαρτημάτων κηλίδας, πως ψάλλωμεν, λληλούϊα.

Οκος
Ον πσ τ γ μαρτυρσαντες.
κ ῥᾳθμου καρδας τν ανεσιν, πς προσοσω θλιος δδοικα, καμνσω τν μγαν Εθμιον; λλ τοτου θαρρν τας δεσεσιν, ν εθυμίᾳ κα σπουδ πολλ, τδγχειρσω, κα πσιν ξεπω ατο τν πολιτεαν, κα τν γννησιν, κα πς ο τοτου γονες ψαλλον τ, λληλοϊα.


footer
  • Σάββατο
    4 Ιουλίου

    Ανδρέου Κρήτης, Θεοδώρου Κυρήνης, Λουκίας μάρτυρος, Δονάτου μάρτυρος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ