ploigisi h3

bottom neo

 

 

Iwannis Xrysostomos μεγάλος αὐτὸς πατέρας καὶ διδάσκαλος τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας γεννήθηκε στήν Ἀντιόχεια τὸ 347 μ.Χ. Πατέρας του ἦταν ὁ στρατηγὸς Σεκοῦνδος καὶ μητέρα του ἡ Ἀνθούσα. Γρήγορα ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα, καὶ ἡ μητέρα του - χήρα τότε 20 ἐτῶν - τὸν ἀνέθρεψε καὶ τὸν μόρφωσε κατὰ τὸν καλύτερο χριστιανικὸ τρόπο. Ἦταν εὐφυέστατο μυαλὸ καὶ σπούδασε πολλὲς ἐπιστῆμες στήν Ἀντιόχεια - κοντὰ στόν τότε διάσημο ῥήτορα Λιβάνιο - ἀλλὰ καὶ στήν Ἀθῆνα, μαζὶ μὲ τὸν ἀγαπημένο του φίλο, Μέγα Βασίλειο.

Ὅταν ἀποπεράτωσε τίς σπουδὲς του, ἐπανῆλθε στήν Ἀντιόχεια καὶ ἀποσύρθηκε στήν ἔρημο γιά πέντε χρόνια, ὅπου ἀσκήτευε προσευχόμενος καὶ μελετῶντας τήν Ἁγία Γραφή. Ἀσθένησε ὅμως καὶ ἐπέστρεψε στήν Ἀντιόχεια, ὀποῦ χειροτονήθηκε Διάκονος - τὸ 381 μ.Χ., σὲ ἡλικία 34 ἐτῶν - ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀντιοχείας Μελέτιο. Ἀργότερα δὲ ἀπὸ τὸν διάδοχο τοῦ Μελετίου Φλαβιανὸ Πρεσβύτερος σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν.

Κατὰ τὴν Ἱερατικὴ του διακονία ἀνέπτυξε ὅλα τὰ ψυχικὰ του χαρίσματα, πύρινο θεῖο ζῆλο καὶ πρωτοφανή εὐγλωττία στά κηρύγματά του. Ἔσειε καὶ συγκλόνιζε τὰ πλήθη τῆς Ἀντιόχειας καὶ συγκινοῦσε τίς ψυχὲς τους βαθύτατα. Ἡ φήμη του αὐτὴ ἔφτασε μέχρι τή  Βασιλεύουσα καὶ ἔτσι, τὴν 15η Δεκεμβρίου 397 μΧ., μὲ κοινὴ ψῆφο Βασιλιὰ Ἀρκαδίου καὶ Κλήρου, ἔγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κάτι πού ὁ ἴδιος δέν ἐπεδίωξε ποτέ. Καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ἐκτὸς ἄλλων, ὑπῆρξε αὐστηρὸς ἀσκητὴς καὶ δεινὸς ἑρμηνευτὴς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ πολλὰ συγγράμματά του (διασώθηκαν 804  περίπου, ὁμιλίες του). Ἔργο ἐπίσης τοῦ Χρυσοστόμου εἶναι καὶ ἡ Θεία Λειτουργία, ποὺ τελοῦμε σχεδὸν κάθε Κυριακή, μὲ λίγες μόνο, ἀπὸ τότε μετατροπές.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος κατὰ τή διάρκεια τῆς Πατριαρχείας του ὑπῆρξε ἀδυσώπητος ἐλεγκτὴς κάθε παρανομίας καὶ κακίας. Αὐτὸ ὅμως ἔγινε αἰτία νά δημιουργήσει φοβεροὺς ἐχθρούς, καὶ μάλιστα αὐτὴν τὴν αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, ἐπειδὴ ἤλεγχε τίς παρανομίες της. Αὐτὴ μάλιστα, σὲ συνεργασία μὲ τὸν τότε Πατριάρχη Ἀλεξαδρείας Θεόφιλο, συγκάλεσε(παράνομη)  σύνοδο ἀπὸ 36 ἐπισκόπους στό χωριὸ Δρῦς τῆς Χαλκηδόνας καὶ πέτυχε τὴν καθαίρεση καὶ ἐξορία τοῦ Ἁγίου σ' ἔνα χωριὸ τῆς Βιθυνίας. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ὅμως, τόσο ἐξερέθισε τὰ πλήθη, ὥστε ἀναγκάστηκε αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Εὐδοξία νά τὸν ἀνακαλέσει ἀπὸ τὴν ἐξορία καὶ να τὸν ἀποκαταστήσει στό θρόνο μὲ ἄλλη συνοδικὴ ἀθωωτικὴ ἀπόφαση (402 μ.Χ.). Ἀλλὰ λίγο ἀργότερα, ἡ ἀσεβὴς αὐτὴ αὐτοκράτειρα, κατάφερε καὶ πάλι νά ἐξορίσει τὸν Ἅγιο (20 Ἰουνίου 404 μ.Χ.) στήν Κουκουσὸ τῆς Ἀρμενίας καὶ ἀπὸ κεῖ στά Κόμανα, ὅπου μετὰ ἀπὸ πολλὲς κακουχίες καὶ ἄλλες ταλαιπωρίες κοιμήθηκε τὸ 407 μ.Χ.

Νά σημειώσουμε, ὅτι ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος κοιμήθηκε τὴν 14η Σεπτεμβρίου, ἀλλὰ λόγῳ τῆς ἑορτῆς τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, μετατέθηκε ἡ ἑορτὴ τῆς μνήμης του τὴν 13η Νοεμβρίου. Ἐπίσης τήν 15η Δεκεμβριου ἑορταζουμε τὴν χειροτονία του σὲ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τήν 27η Ἰανουαριου τήν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων του. Ἡ μνήμη του ἐορτάζεται καὶ τήν 30η Ἰανουαριου μαζί μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο καὶ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Τέλος τήν 26η Φεβρουαριου ἑορταζουμε τὴν μνήμη τῆς χειροτονίας του σὲ Πρεσβύτερο.

Ἱερά Λείψανα: 

Ἡ Κάρα μὲ ἀδιάφθορο τὸ ἀριστερὸ αὐτὶ βρίσκεται στή Μονὴ Βατοπεδίου Ἁγίου Ὅρους.

Ἡ δεξιὰ τοῦ Ἁγίου βρίσκεται ἀδιάφθορη στή Μονὴ Φιλοθέου Ἁγίου Ὅρους.

Δύο τμήματα τῆς ἀριστερᾶς τοῦ Ἁγίου βρίσκονται στή Μονὴ Μεγ. Λαύρας Ἁγίου Ὅρους καὶ ἔνα τμῆμα τῆς στή Μονὴ Βαρλαὰμ Μετεώρων.

Μεγάλο τεμάχιο κνήμης καὶ τέσσερα τεμάχια τοῦ Ἁγίου βρίσκονται στή Μονὴ Παντοκράτορος Ἁγίου Ὅρους.

Δάκτυλος τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στή Μονὴ Δοχειαρίου Ἁγίου Ὅρους.

Ἀδιάφθορο μέρος τοῦ Ἁγίου βρίσκεται στή Μονὴ Μεγ. Μετεώρου.

Ἀποτμήματα τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου βρίσκονται στίς Μονὲς Ἰβήρων Ἁγίου Ὅρους, Προυσοῦ Εὐρυτανίας καὶ Κύκκου Κύπρου καὶ στή Λαύρα Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέβσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως

πολυτκιον
χος πλ. δ’.
το στόματός σου καθάπερ πυρσός κλάμψασα χάρις, τν οκουμένην φώτισεν, φιλαργυρίας τ κόσμ θησαυρος ναπέθετο, τψος μν τς ταπεινοφροσύνης πέδειξεν. λλ σος λόγοις παιδεύων, Πάτερ, ωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τ Λόγ Χριστ τ Θε, σωθναι τς ψυχς μν.

Κοντ
κιον
χος πλ. δ’. Τν πρ μν.
κ τν ορανν δέξω τν θείαν χάριν, κα δι τν σν χειλέων, πάντας διδάσκεις, προσκυνεν ν Τριάδι τν να Θεόν, ωάννη Χρυσόστομε, παμμακάριστε σιε, παξίως εφημομέν σε· πάρχεις γρ καθηγητής, ς τ θεα σαφν.

Κ
θισμα
χος πλ. δ’. Τν Σοφαν κα Λγον.
Τ
ν σοφαν ξ ψους καταμαθν, κα τν χριν τν λγων παρ Θεο, τος πσιν ξλαμψας, ς χρυσς ν καμν, κα τν γαν Τριδα, Μονδα κρυξας, τν φιλργυρον πλνην, τοξεσας τος λγοις σου· θεν κα πρς ζλον, Βασιλδα λγξας, δκως τς πομνης σου, πελθης μακριε, ωννη Χρυσστομε· πρσβευε Χριστ τ Θε, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθ, τν γαν μνμην σου.

Οκος
Τ
τν λων Ποιητ κλνω τ γνυ, τ προαιωνίῳ Λγ χερας κτενω, λγου ζητν χρισμα, να μνσω τν σιον, ν ατς μεγλυνε· φησ γρ τ Προφτ, ζν ες τος αἰῶνας, Δοξζω τος ν πστει δοξζοντς με· ον ν τος πλαι τν Σαμουλ νυψσας, δξασε νν τν ερρχην· τ τλαντον γρ πιστεθη, καλς μπορευσμενος, τ Βασιλε προσγαγε· δι καπερψωσεν ατν περοσιος. Τοτου χριν ατνξιος γ λγον δοθνα μοι, να σχσω εσεβς νυμνσαι ατν. Τν περτων γρ πρχει καθηγητς, ς τ θεα σαφν.

footer
  • Τρίτη
    12 Νοεμβρίου

    Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσίου, Σάββα και Νικολάου νεομαρτ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ