ploigisi h3

bottom neo

Ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ

 

Κανεὶς βέβαια δὲν ἀμφισβητεῖ ὅτι ὑπάρχει Θεός, οὔτε αὐτοὶ ποὺ δέχονται τὴν Ἁγία Γραφὴ -ἐννοῶ καὶ τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη-, ἀλλὰ οὔτεκαὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες (συγγραφεῖς). Διότι, ὅπως εἴπαμε,ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ ἔχει ἀπὸ τὴ φύση τῆς σπαρεῖ μέσα μας. Ἐπειδὴ ὅμως ἡκακία τοῦ πονηροῦ ἐπικράτησε πάρα πολὺ στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, μὲἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγήσει ὁρισμένους στὸ πλέον παράλογο καὶ χειρότεροἀπ’ ὅλα τὰ κακὰ βάραθρο τῆς ἀπώλειας: νὰ λένε δηλαδὴ ὅτι δὲν ὑπάρχειΘεός; τὴν ἀφροσύνη τοὺς τὴν περιγράφει ὁ προφήτης Δαβὶδ λέγοντας:

«Εἶπε ὁ ἄφρων μὲ τὴ σκέψη του; δὲν ὑπάρχει Θεός». Οἱ μαθητὲς μάλιστα καὶ ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου, ἀφοῦ ἔγιναν σοφοὶ ἀπὸ τὸ Πανάγιο Πνεῦμα καὶμὲ τὴ δύναμη καὶ τὴ χάρη τοῦ ἔκαναν θεία σημεῖα, αἰχμαλώτισάν τους ἀνθρώπους μὲ τὰ δίχτυα τῶν θαυμάτων καὶ τοὺς ἀνέσυραν ἀπὸ τὸ σκοτάδιτῆς ἄγνοιας στὸ φῶς τῆς θείας γνώσεως.

Τὸ ἴδιο καὶ οἱ διάδοχοί τους στὴ χάρη καὶ τὴν ἀξία, οἱ πατέρες καὶ δάσκαλοι,ἀφοῦ δέχθηκαν τὴ φωτιστικὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, φώτιζαν αὐτοὺς ποὺβρίσκονταν στὴν ἄγνοια καὶ ἐπανέφεραν στὴν ἀλήθεια τοὺς πλανεμένους μὲ τὴδύναμη τῶν θαυμάτων καὶ μὲ τὰ λόγια της χάριτος. Ἐμεῖς ὅμως, οἱ ὁποῖοι δὲνἀποκτήσαμε οὔτε τὸ χάρισμα τῶν θαυμάτων οὔτε αὐτὸ τῆς διδασκαλίας – διότι γίναμε ἀνάξιοι ἐξαιτίας τῆς προσκολλήσεώς μας στὶς ἡδονὲς-ἂς ἀναπτύξουμε λίγα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ μᾶς ἔχουν παραδώσει οἱ ἑρμηνευτές της θείας χάριτος γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἀφοῦ ζητήσουμε τὴ βοήθεια τοῦ Πατέρα,τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὅλα τὰ ὄντα εἶναι ἢ κτιστὰ ἢ ἄκτιστα. Ἐὰν βέβαια εἶναι κτιστά, σίγουρα εἶναικαὶ μεταβλητά. Διότι, ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἄρχισαν τὴν ὕπαρξή τους μὲ τὴ μεταβολή,αὐτὰ σίγουρα θὰ ὑπόκεινται στὴ μεταβολὴ ἢ μὲ φυσικὴ φθορὰ ἢ μὲ θεληματικὴἀλλοίωση. Ἐὰν ὅμως εἶναι ἄκτιστα, σύμφωνα μὲ λογικὴ ἀκολουθία, θὰ εἶναιὁπωσδήποτε καὶ ἀμετάβλητα. Διότι αὐτὰ ποὺ ἔχουν τὸ εἶναι ἀντίθετο, ἀντίθετοἔχουν καὶ τὸν τρόπο ὑπάρξεως, δηλαδὴ τὶς ἰδιότητες. Ποιός, λοιπόν, δὲν θὰσυμφωνήσει ὅτι ὅλα τὰ ὄντα, ὅσα ὑποπίπτουν στὶς αἰσθήσεις μας, ἀκόμη καὶ οἱἄγγελοι, μεταβάλλονται καὶ ἀλλοιώνονται καὶ μὲ ποικίλους τρόπους κινοῦνται;

Διότι τὰ νοητὰ ὄντα –ἐννοῶ τοὺς ἀγγέλους, τὶς ψυχὲς καὶ τοὺς δαίμονες-κινοῦνται προαιρετικὰ εἴτε στὴν πρόοδο τοῦ καλοῦ εἴτε στὴν ἀπομάκρυνσηἀπ’ αὐτό, ἡ ὁποία ἄλλοτε αὐξάνει κι ἄλλοτε ἐλαττώνεται. Τὰ ὑπόλοιπα ὅμως ὄνταμεταβάλλονται μὲ τὴ γέννηση, τὴ φθορά, τὴν αὔξηση καὶ τὴ μείωση, μὲ τὴμεταβολὴ στὴν ποιότητα καὶ τὴν κίνηση στὸ χῶρο. Ὄντας λοιπὸν μεταβλητά,εἶναι σίγουρα καὶ κτιστά. Καὶ ἐφόσον εἶναι κτιστά, εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπὸ κάποιονδημιουργήθηκαν. Πρέπει ὅμως ὁ δημιουργὸς νὰ εἶναι ἄκτιστος; ἐὰν κι ἐκεῖνοςδημιουργήθηκε, ἀπὸ κάποιον δημιουργήθηκε, ἕως ὅτου φθάσουμε σὲ κάποιο ὂνἄκτιστο. Ὄντας λοιπὸν ἄκτιστος ὁ δημιουργός, ὁπωσδήποτε εἶναι καὶἀμετάβλητος. Αὐτὸ τὸ ἄκτιστο ὂν τί ἄλλο θὰ εἶναι παρὰ ὁ Θεός;

Ἡ συνοχή, ἡ συντήρηση καὶ ἡ διακυβέρνηση τῆς κτίσεως μᾶς διδάσκειὅτι ὑπάρχει Θεός, ὁ ὁποῖος δημιούργησε σὸ σύμπαν, τὸ συγκρατεῖ, τὸσυντηρεῖ καὶ πάντοτε προνοεῖ γι’ αὐτό. Διότι, πῶς εἶναι δυνατὸν ἀντίθετα στοιχεῖα τῆς φύσεως, ὅπως ἡ φωτιὰ καὶ τὸ νερό, ὁ ἀέρας καὶ ἡ γῆ, ἐὰν δὲν τὰ συνέχει μία πανίσχυρη δύναμη ποὺ τὰ κρατᾶ ἀδιάσπαστα πάντοτε, νὰ ἑνώνονται μεταξύ τους γιὰ ν’ ἀποτελέσουν μία ἁρμονία καὶ νὰ μείνουν ἀδιάλυτα;

Ποιὰ δύναμη εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔφερε τὴν τάξη στὰ οὐράνια καὶ τὰ ἐπίγεια, σὲὅσα πετοῦν στὸν ἀέρα καὶ ὅσα εἶναι μέσα στὸ νερό, καὶ κυρίως σὲ ὅσα ὑπῆρχανπρὶν ἀπ’ αὐτά, δηλαδὴ τὸν οὐρανό, τὴ γῆ, τὸν ἀέρα καὶ στὴ φύση τῆς φωτιᾶς καὶτοῦ νεροῦ; Ποιὸς τὰ ἀνέμιξε καὶ τὰ διαίρεσε; Ποιὰ δύναμη τὰ ἔθεσε σὲ κίνησηκαὶ κατευθύνει τὴν ἀδιάκοπη καὶ ἀνεμπόδιστη κίνησή τους; Ἄραγε δὲν εἶναι ὁδημιουργός τους ποὺ τοὺς ἔδωσε τὸν προορισμό τους, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο τὸκαθένα κινεῖται καὶ κατευθύνεται; Ποιὸς εἶναι ὁ δημιουργός τους; Δὲν εἶναι αὐτὸςποῦ τὰ κατασκεύασε καὶ τὰ ἔφερε στὴν ὕπαρξη; Διότι δὲν θὰ θεωρήσουμε ὅτι ἡτύχη ἔχει τέτοια δύναμη. Κι ἔστω ὅτι δημιουργήθηκαν ἀπὸ τύχη. Τίνος ἔργοεἶναι ἡ τάξη τους; Τίνος ἔργο εἶναι ἡ διατήρηση καὶ ἡ διαφύλαξή τους,σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχικὸ προορισμό τους;

Ἐννοεῖται κάποιου ἄλλου καὶ ὄχι τῆς τύχης. Κι τί εἶναι αὐτὸ τὸ ἄλλο παρὰ ὁ Θεός;

footer
  • Τετάρτη
    20 Νοεμβρίου

    Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου, Μαξίμου και Ανατολίου


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ