ploigisi h3

bottom neo

2 fotoipapandi

 

 

Σήμερα ( 2α Φεβρουαρίου ), ἑορτάζεται ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ 541 μΧ, ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς καθιερώνει τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς, τῆς ἡμέρας δηλαδὴ ποὺ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς προϋπαντήθηκε στὸν Ναὸ τοῦ Σολωμόντα ἀπὸ τὸν γέροντα ἱερέα Συμεών.

Σύμφωνα μὲ τὸν νόμο τοῦ Μωυσῆ, κάθε πρωτότοκο ἀρσενικὸ παιδὶ ἔπρεπε νὰ ἀφιερώνεται στὸν Θεὸ καὶ νὰ προσφέρει, τὴν τεσσαρακοστὴ ἡμέρα ἀπὸ τὴ γέννησή του, θυσία στὸν Θεὸ ἕνα ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν (Λουκᾶ β 22-24, Ἕξ. ἲγ 2, Λευιτ ἲβ 6-8 ). Ἔτσι ἡ Θεοτόκος, σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, πῆγε τὸν Υἱό της στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ τὸν παρουσιάσει στὸ Ἱερό.

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ τὴν ὥρα ποὺ ἔμπαιναν στὸν Ναὸ ἡ Παναγία, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ὁ Ἰωσὴφ ὁ μνήστωρ, βρέθηκε ἐκεῖ ὁ δίκαιος Συμεών, φωτισμένος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιὰ νὰ τοὺς προϋπαντήσει στὴν εἴσοδο. Ὁ Συμεών, ποὺ ἦταν ἕνας δίκαιος, εὐλαβὴς καὶ ἡλικιωμένος ἱερέας, εἶχε πληροφορηθεῖ ἀπὸ θεία ἀποκάλυψη, ὅτι δὲν θὰ πεθάνει προτοῦ δεῖ τὸν ἀναμενόμενο Μεσσία καὶ Σωτήρα τοῦ κόσμου.

Ὁ Συμεὼν περιμένει στὴν εἴσοδο τοῦ ναοῦ κι ἐκεῖ συναντιέται μὲ τὸν Ἰησοῦ, τὸν ὁποῖο ὁδηγεῖ στὸ ἱερὸ συνοδευόμενος ἀπὸ τὴν Παναγία καὶ τὸν Ἰωσήφ. Ὁ Συμεὼν δέχτηκε στὶς ἀγκαλιὲς τοῦ τὸν Κύριο ἔχοντας καταλάβει ἀπὸ θεία φώτιση ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας. Τότε ὁ Συμεὼν δοξάζει τὸν Θεὸ λέγοντας "Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν εἰρήνη, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὁ ἠτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ". Ἡ γνωστὴ φράση "Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, Δέσποτα", ποὺ εἶναι ἡ τρίτη καὶ τελευταία Ὠδὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἑρμηνεύεται ὅτι ὁ Συμεών, μὲ χαρὰ κλείνει τὰ μάτια του καὶ παραδίδει τὴν ψυχή του στὸν Θεό, ἔχοντας δεῖ μὲ τὰ μάτια τοῦ τὸν Σωτήρα τοῦ κόσμου. Γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης πὼς ὅλοι θὰ ἤθελαν νὰ εἶναι στὴν θέση τοῦ Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ νὰ κρατοῦν στὴν ἀγκαλιὰ τοὺς τὸν Δεσπότη Χριστό.

Ἡ Παναγία καὶ ὁ Ἰωσὴφ ὁ μνήστωρ θαύμασαν αὐτὰ ποὺ ἔλεγε ὁ Συμεὼν ὁ Θεοδόχος. Τότε τοὺς εὐλόγησε ὁ Συμεὼν καὶ εἶπε στὴν Θεοτόκο "Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. Καὶ σοὺ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί". Προφητεύει ὁ δίκαιος Συμεὼν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ εἶναι σημεῖο ἀντιλεγόμενο, ὅσοι πιστέψουν σ' Αὐτὸν θὰ σώσουν τὶς ψυχές τους, κι ὅσοι δὲν Τὸν πιστέψουν θὰ χαθοῦν. Προφητεύει ἀκόμη ὁ Συμεὼν τὸν ψυχικὸ πόνο ποὺ θὰ νιώσει ἡ Παναγία ὡς μητέρα τοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν Σταύρωση.

Ὁ Ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Στουδίτης ἑρμηνεύοντας τὴν φράση " ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοὶ " γράφει ὅτι μετὰ τὴν Σταύρωση καὶ τὰ Θεία Πάθη, θὰ φανεῖ ποιοὶ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ποιοὶ μὲ τοὺς διῶκτες του.

Στὸν Ναὸ κατὰ τὴν Ὑπαπαντή, βρισκόταν καὶ ἡ προφήτιδα Ἄννα μία σεβάσμια γερόντισσα ποὺ περνοῦσε ἡμέρα καὶ νύχτα στὸ ἱερὸ μὲ νηστεία καὶ προσευχή. Ἡ προφήτιδα Ἄννα ἀφοῦ προσκύνησε τὸν Ἰησοῦ, δόξασε τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγε σὲ ὅλους ὅτι ἦρθε ὁ Μεσσίας ποὺ θὰ φέρει τὴν λύτρωση σὲ ὅλους τους πιστοὺς (Λουκᾶ β 36-38 ).

Στὶς ἡμέρες μας, σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν γέννηση ἑνὸς παιδιοῦ, γίνεται ὁ σαραντισμός. Ὁ σαραντισμὸς εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ νεογέννητου παιδιοῦ στὸν Θεὸ καὶ γίνεται σὲ μίμηση τοῦ σαραντισμοῦ τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα ποὺ κάνει τὸ παιδὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Οἱ Πατέρες ὅρισαν τὸν ἀριθμὸ τῶν σαράντα ἡμερῶν ἐπειδὴ χρειάζεται κάποιο χρονικὸ διάστημα ὁ ὀργανισμὸς τῆς γυναίκας γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὴν κατάσταση ποὺ ἦταν πρὶν τὴν ἐγκυμοσύνη. Στὴν ἀκολουθία τοῦ σαραντισμοῦ ὁ ἱερέας διαβάζει εὐχὲς εὐλογώντας τὸ παιδὶ καὶ τὴν μητέρα

Αὐτὸ μας διδάσκει ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου. Ἑορτάζουμε τὴ συνάντηση τῆς ψυχῆς μας μὲ τὴν Ἀγάπη, τὴ συνάντηση μ’ Αὐτὸν ποὺ μᾶς ἔδωσε τὴ ζωή, καὶ ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ κουράγιο νὰ τὴ μεταμορφώσουμε σὲ ἀναμονή.

 

 

footer
  • Τρίτη
    12 Νοεμβρίου

    Ιωάννου ελεήμονος, Νείλου οσίου, Σάββα και Νικολάου νεομαρτ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ