ploigisi h3

bottom neo

oukestiwdeΣτά τριάμιση τελευταία χρόνια τῆς ἐπιγείας ζωῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅταν Αὐτὸς κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο τῆς δικαιοσύνης καὶ ἔκανε ἀμέτρητα θαύματα, μαζὶ Του βρίσκονταν συνεχῶς οἱ Ἅγιοι ἀπόστολοι καὶ οἱ μυροφόρες γυναῖκες. Οἱ ἀποστολοι τοὺς ὁποίους ὁ ἴδιος διάλεξε ἦταν περισσότεροι ἀπό τίς μυροφόρες. Καὶ μόνο τοὺς ἀποστόλους ἔστελνε ὁ Κύριος νά κηρύττουν τὸ Εὐαγγέλιο. Μόνο στούς ἀποστόλους ἔδωσε τὴν ἐξουσία νά διώχνουν τὰ δαιμόνια καὶ νά θεραπεύουν τοὺς ἀσθενεῖς. Οἱ μυροφόρες, ἂν καὶ δέν τὶς ἀγαποῦσε ὁ Κύριος λιγότερο ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, δέν ἔλαβαν ἀπ' Αὐτὸν τέτοια χαρίσματα. Πρέπει νά σκεφτοῦμε ποῖοι εἶναι οἱ λόγοι πού ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστὸς ἄλλη στάσῃ κρατοῦσε ἀπέναντι στούς ἄνδρες καὶ ἅλλῃ ἀπέναντι στίς γυναῖκες, τὰ δύο αὐτὰ φῦλα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Δέν μποροῦμε βέβαια νά δώσουμε μία ἐξαντλητικὴ ἀπαντηση σ' αὐτὸ τὸ ἐρώτημα. Μποροῦμε ὅμως μὲ βάσῃ ὄχι τή δική μας λογική ἀλλὰ τὴν ἁγία Γραφὴ νά βροῦμε κάποια στοιχεῖα πού θὰ βοηθήσουν τή σκέψη μας νά πάρει σωστή κατεύθυνση. Τὸ πρῶτο πρᾶγμά πού πρέπει νά σκεφτοῦμε, ἂν μποροῦσαν ἢ ὄχι οἱ γυναῖκες μὲ τίς ἀσθενεῖς δυνάμεις τους, νά σηκώσουν τὸ βάρος τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου, τῶν διωγμῶν καὶ τῶν βασάνων πού ὑπέφεραν οἱ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ. Ὑπάρχουν γι' αὐτὸ τὸ θέμα πολλὲς μαρτυρίες καὶ στήν Ἁγία Γραφὴ καὶ στούς βίους τῶν ἀποστόλων. Ἂς ἀκούσουμέ τί λέει ὁ Πρωτοκορυφαῖος καὶ μεγάλος ἀπόστολος Παῦλος γιά τὰ βάσανά πού ὑπέφερε γιά τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς διωγμούς πού ὑπέστη γιά τὸ ὄνομά Του κατὰ τή διάρκεια τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου: «Ὑπὸ Ἰουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρίς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρίς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα∙ ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις∙ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι» (Β' Κορ. 11, 24-27). Αὐτὰ ὑπέφερε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἂς θυμηθοῦμε τώρα τὸ βίο τοῦ Πρωτοκλήτου ἀποστόλου Ἀνδρέα. Ἦταν πολὺ δύσκολη ἡ ζωὴ του. Στήν ἀρχὴ κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο στήν Ἰουδαία. Μετὰ πῆγε στήν περιοχὴ τῆς Μαύρης θαλάσσας, ἐπι¬σκέφτηκε ὄλες τίς σημαντικότερες παραθαλάσσιες πόλεις καὶ κήρυττε ἐκεῖ τὸν Χριστό. Στή Σινώπη οἱ εἰδωλολάτρες τὸν χτύπησαν μὲ ἀγριότητα καὶ τὸν ἄφησαν μισοπεθαμένο ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη τῆς πολεως. Ἔδω τοῦ φανερώθηκε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, τὸν θεράπευσε καὶ τοῦ εἶπε νά μὴν φοβᾶται κανέ-ναν. Ἔτσι ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας συνέχισε τὸ δρόμο καὶ ἀφοῦ πέρασε τὴν Ἀμπχαζία καὶ τὸν Καύκασο ἐφτασε στήν Κριμαία. Ναί, καὶ ἔδω κήρυττε ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας τὸ Εὐαγγέλιο. Ὅμως δέν σταμάτησε ἔδω ἀλλὰ συνέχισε τὴν πορεία του. Ἀκολουθῶντας τὸν ποταμὸ Δνείπερο ἔφτασε στόν τόπο ὅπου σήμερα βρίσκεται ἡ μεγάλη καὶ ἡ ἁγία πόλη τοῦ Κιέβου. Ἐκεῖ στούς λό¬φους τοῦ Κιέβου ὕψωσε τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ εἶπε: «Πιστέψτε με, ἐδῶ σ' αὐτοὺς τοὺς λόφους θὰ λάμψει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ. Μεγάλη πόλη θὰ εἶναι ἐδῶ, θὰ κτίσει ὁ Κύριος στόν τόπο αὐτὸ πολλὲς ἐκκλησίες καὶ θὰ φωτίσει μὲ τὸ θεῖο Βάπτισμα ὅλη τὴν Ῥωσικὴ γῆ». Δέν τελείωσε ὅμως στό Κίεβο ἡ περιοδεία του. Ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ προχώρησε στό βάθος τῆς ῥωσικῆς γῆς καὶ ἔφτασε μέχρι τὴν βόρεια πόλη Νόβγκορον. Φανταστεῖτε τώρα πόσο δύσκολος ἦταν ὁ δρόμος του. Ἀπὸ δῶ γύρισε στήν Ἑλλάδα, ὅπου τελείωσε τή ζωή του πάνω στό σταυρό. Δέν κάρφωσαν μὲ τὰ καρφιὰ τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια του ἀλλὰ τὰ ἔδεσαν μὲ σχοινὶ γιά νά ὑποφέρει πιὸ πολύ. Ἐπάνω στό σταυρὸ ὁ ἀπόστολος βρισκόταν τέσσερεις μέρες καὶ τέσσερεις νύχτες, ὑποφέροντας πολλὰ βάσανα καὶ δοξάζοντας τὸν Θεό. Σκεφτεῖτε τώρα, ἂν θὰ μποροῦσαν οἱ μυροφόρες γυναῖκες νά ἀντέξουν τέτοιους κόπους, πόνους καὶ διωγμούς πού ὑπέφεραν οἱ ἀπόστολοι. Σᾶς ἔχω πεῖ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο ὅλοι οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι εἶχαν μαρτυρικὸ θάνατο καὶ πολλοὶ ἀπ' αὐτοὺς τελείωσαν τὴν ζωὴ τους πάνω στό σταυρό. Θά μποροῦσαν οἱ γυναῖκες νά ἀντέξουν τετοιους κόπους; Τέτοιους διωγμοὺς καὶ καταδιώξεις ποῦ ὑφίσταντο οἱ ἀπόστολοι; Μποροῦν νά συγκριθοῦν οἱ ἀσθενεῖς δυνάμεις μιᾶς γυναῖκας μὲ τὴν δυναμη ποῦ εἶχε γιά παράδειγμα ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἀνδρέας; Ἀσφαλῶς ὄχι. Οἱ γυναῖκες εἶναι πιὸ ἀδύναμες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες, γι' αὐτὸ καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀλλιῶς φερόταν στούς ἄνδρες καὶ ἀλλιῶς στίς γυναῖκες. Δέν θέλησε νά ἐπιφορτίσει τίς μυροφόρες γυναῖκες μὲ τὸ βάρος τοῦ ἀποστολικοῦ ἔργου. Αὐτὴ εἶναι ἡ μία ὄψη τοῦ νομίσματος. Ὑπάρχει ὅμως καὶ μία ἅλλῃ, ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ ἔχει μεγάλη σημασία. Ἀκοῦστε τί εἶπε ὁ μεγάλος προφήτης Μωϋσῆς στό πέμπτο βιβλίο τῆς Πεντατεύχου, στό Δευτερονόμιο: «Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικῖ, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου ἐστιν πᾶς ποιῶν ταῦτα» (Δευτ. 22, 5). Μὴ νομίζετε ὅτι ἐδῶ πρόκειται γιά καρναβάλια. Καὶ νά μὴν νομίζετε ὅτι εἶναι ἀσημαντος αὐτὸς ὁ σύντομος λόγος τοῦ προφήτῃ, ποὺ ἀναφέρεται στό γυναικεῖο ἔνδυμα. Ὁ λόγος αὐτὸς ἔχει μεγάλη σπουδαιότητα καὶ θὰ ἤθελα νά τὸ καταλάβετε διότι αὐτὸ θὰ μᾶς βοηθήσει γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα γιατὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἀνέθεσε τὸ ἀποστολικὸ ἔργο μὲ τοὺς κόπους καὶ τοὺς πόνους του στούς ἄνδρες ἀποστόλους καὶ ὄχι στίς μυροφόρες γυναῖκες. Εἶναι πολὺ σημαντικὴ ἡ διάκρισή πού ἔκανε ὁ Κύριος μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν σέ σχέση μὲ τὸ ῥόλο καὶ τὴν ἀποστολή πού ἔχει κάθε φύλο.
Ἐκεῖνοι οἱ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μὲ τή βιολογία, ξέρουν καλὰ ὅτι κάθε φυτὸ καὶ κάθε ζῶο ἀπὸ τή φύσῃ τους, ἢ καλύτερα νά ποῦμε ἀπὸ τὸν Δημιουργό, εἶναι προορισμένα νά ζοῦν σὲ κάποιες συγκεκριμένες συνθῆκες, οἱ ὁποῖες εἶναι διαφορετικὲς γιά τὸ καθένα ἀπ' αὐτά. Αὐτές οἱ συνθῆκες προσδιορίζουν τή ζωή τους ἀλλὰ ἐπίσης καὶ τή δομή πού ἔχει τὸ σῶμα τους. Τώρα, ὅ,τι ἀφορᾷ τὸν ἄνθρωπο. Ὑπάρχει μεγάλη διαφορὰ μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Καὶ εἶναι διαφορετικὴ ἡ δομὴ τοῦ σώματός τους. Πρῶτ' ἀπ' ὅλα ἡ γυναῖκα εἶναι πολὺ πιὸ ἀδυνάτη ἀπὸ τὸν ἄνδρα. Ὁ Θεὸς προόρισε τή γυναῖκα γιά ἕνα συγκεκριμένο ἔργο. Τή γυναῖκα, καὶ ὄχι τὸν ἄνδρα. Τὸ ἔργο αὐτὸ διαφέρει πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνο, γιά τὸ ὁποῖο εἶναι προορισμένος ὁ ἄνδρας. Τὶ εἶναι τὸ σημαντικότερο στῇ ζωὴ τοῦ ἀνθρωπου; Ὅλα τὰ ἔργα ποῦ κάνει ὁ ἄνθρωπος ἔχουν γι' αὐτὸν τὴν ἴδια σπουδαιότητα; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὅταν ἔπλασε ὁ Θεὸς τοὺς πρώτους ἀνθρώπους, τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὕα, τοὺς ἔδωσε τὴν πρώτη ἐντολή, πολὺ σύντομη καὶ πολὺ ἁπλή: «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε» (Γεν. 1, 28). Ἂν αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη ἐντολὴ τότε πρέπει νά παραδεχθοῦμε ὅτι εἶναι ἐξαιρετικὰ σημαντικὴ καὶ πολὺ βαθιά. Ἂν δέν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ ἐντολή, τότε τὸ ἀνθρώπινο γένος θὰ ἦταν ὀλιγάριθμο καὶ ἀδύναμο μπροστὰ στή φύσῃ. Ξέρουμε ὅτι μόνο ἐκεῖνα τὰ κράτη θεωροῦνται ἰσχυρά, αὐτά πού ἔχουν μεγάλο πληθυσμό. Ἡ ἐντολή, λοιπόν, τοῦ Θεοῦ «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε» δηλώνει τὴν σπουδαιότητα πού ἔχει γιά τὸ ἀνθρώπινο γένος τὸ ἔργο αὐτό. Ἀδιαμφισβήτητα τὸν πρῶτο λόγο ἐδῶ ἔχει ἡ γυναῖκα καὶ ὄχι ὁ ἄνδρας. Γιά τή γυναῖκα τὸ ἔργο αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σημαντικὸ στή ζωὴ της. Αὐτὸ δέν τὸ λέω ἐγὼ ἀλλὰ ἡ Ἁγία Γραφή. Τό νά γεννάει ἡ γυναῖκα καὶ νά φροντίζει τὰ παιδιὰ τῆς εἶναι ἔργο σπουδαιότατο. Καὶ εἶναι ἀπαράδεκτο νά ἀφήνει ἡ γυναῖκα τὸ παιδὶ της χωρὶς φροντίδα. Καμμία ἅλλῃ γυναῖκα δέν μπορεῖ νά φροντίσει τό παιδὶ της ὅπως τὸ φροντίζει ἡ μητέρα του. Ἐδῶ πολὺ μεγάλο ῥόλο παίζει ἡ συγγένεια ἐξ αἵματος, τὴν ὁποία δέν πρέπει νά τὴν παραβλέπουμε. Ἐπίσης καὶ τὸ μητρικὸ γάλα, τὶς ἰδιότητες τοῦ ὁποίου ἴσως δέν τὶς γνωρίζουμε καλά, ἔχει μεγάλη σημασία γιά τή σωστή ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Καὶ ἔνα ἄλλο ἐξίσου σημαντικὸ πρᾶγμα: Ἡ ἀγάπη πού προσφέρει ἡ μητέρα στό παιδὶ της δέν μπορεῖ νά τοῦ τὴν προσφέρει καμμία ἅλλῃ γυναῖκα. Ἀλλοίμονο στό παιδί πού τὸ μεγαλώνει μία ξένη γυναίκα καὶ ὄχι ἡ μητέρα του ἤ πού μεγαλώνει σὲ καποιο ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα. Ἀλίμονο στή γυναῖκα πού ἀρνεῖται τὸ παιδὶ της. Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ λόγος γιά τὸν ὁποῖο ὁ Κυριος δέν κάλεσε τίς μυροφόρες γυναῖκες νά ἀναλάβουν τὸ ἔργο πού προοριζόταν γιά τοὺς ἄνδρες. Καὶ γι' αὐτὸ ζητᾶ ὁ Κύριος ἀπό τίς γυναῖκες νά ἐκτιμοῦν καὶ νά σέβονται τὸ δικὸ τους γυναικεῖο φύλο, τὶς ἰδιότητες τῆς ψυχολογικῆς τους σύνθεσης πού τίς χαρισε ὁ Θεός. Ἂν ἔχετε ἀπὸ τὸν Θεὸ αὐτές τίς ἰδιοτητες, νά τὶς φυλάγετε μὲ μεγάλο σεβασμὸ καὶ εὐχαριστία πρὸς τὸν Κύριο. Ἀμήν.

 

footer
  • Πέμπτη
    12 Δεκεμβρίου

    Σπυρίδωνος Τριμυθούντος, Αλεξάνδρου Ιεροσολύμων, Ιωάννου Ζιχνών


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ